Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.0 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA'ja que' va precedit de coma
troba error en:No és ell ja que no vol.
REGLA NOVA*a això de les deu
troba error en:a això de migdia
troba error en:a això del migdia
troba error en:a això de les deu
troba error en:a això de la una
REGLA NOVA*a dia d'ahir
troba error en:a dia d'ahir
REGLA NOVA*a l'inrevés de/al revés de
troba error en:a l'inrevés de
REGLA NOVA*ala ciutat/a la ciutat
troba error en:ala ciutat
troba error en:és situat ala zona septentrional de la comarca
troba error en:resistència ala cisalla,
troba error en:En occità com ala resta de llengües romàniques
troba error en:es troba ala façana sud
REGLA NOVA*ales forces/a les forces
troba error en:Donar instruccions ales forces de seguretat.
REGLA NOVA*casi/quasi
troba error en:va canviar la seva política casi 40 anys després.
troba error en:i fins com a hospitals, casi sempre sota les regles benedictines.
troba error en:També presenten casi sempre la glàndula metapleural
troba error en:Actualment el bosc està casi desaparegut
troba error en:una oferta que casi no podia esperar.
troba error en:que casi amb total seguretat.
troba error en:que casi amb una hora de retard.
troba error en:que casi amb tres mesos de distància.
troba error en:Casi tothom ho volia.
REGLA NOVA*causar/ser baixa
troba error en:En Joan causarà baixa demà.
REGLA NOVA*com són ara
troba error en:com són ara
REGLA NOVA*con/com
troba error en:con a resultat.
troba error en:con si trobessin l’aigua.
REGLA NOVA*conciliar/agafar el son
troba error en:concilià amb dificultat el son
REGLA NOVA*conforme (conjunció)
troba error en:conforme avançava
REGLA NOVA*correria / correguda,incursió,escapada,volta
troba error en:la seva correria per la muntanya
troba error en:les teves correries del cap de setmana
troba error en:contínues correries mantenien el regne
REGLA NOVA*cridar/trucar per telèfon
troba error en:Ja et cridaré demà per telèfon.
REGLA NOVA*cuina a gas/cuina de gas
troba error en:una cuina a butà
troba error en:pantalons a quadres
REGLA NOVA*de capa caiguda
troba error en:anar de capa caiguda
REGLA NOVA*depenent/dependent
troba error en:el depenent
troba error en:el moviment del composant líquid.
troba error en:haurà de ser la prevalent per a un cas determinat
troba error en:El pretenent carlí Carles VII
troba error en:és depenent
troba error en:és totalment depenent
REGLA NOVA*els demés/*pel demés/*i demés
troba error en:els demés
troba error en:la demés gent
troba error en:el demés no importa
troba error en:pel demés
troba error en:i demés
troba error en:a demés
troba error en:a de més
troba error en:demés gent
troba error en:demés inquisidors
REGLA NOVA*en base a
troba error en:en base a això
REGLA NOVA*en/amb el benentès
troba error en:en el benentés
REGLA NOVA*enviar a fregir espàrrecs
troba error en:L'envià a fregir espàrrecs.
troba error en:Vés a fregir espàrrecs.
REGLA NOVA*estar de més
troba error en:Ell hi estava de més.
troba error en:Aquesta observació no està de més.
troba error en:Aquell hauria estat de més.
troba error en:Aquesta observació no hauria estat de més.
REGLA NOVA*estesin/estigués *estès/estigués
troba error en:estesin tancats
troba error en:estès tancat
troba error en:que estès
REGLA NOVA*està vostè en el cert
troba error en:està vostè en el cert
REGLA NOVA*haver-hi/estar en joc
troba error en:Hi havia en joc el futur.
REGLA NOVA*las/les
troba error en:Las dones són així.
troba error en:Las fotografies antigues.
troba error en:Las antigues il·lusions.
REGLA NOVA*més val/val més
troba error en:Potser creu que més val ser odiat que passar desapercebut.
REGLA NOVA*per les bones / a les bones
troba error en:¿Ho faràs per les bones o no?
REGLA NOVA*per les bones o per les males
troba error en:Ho faràs per les bones o per les males.
REGLA NOVA*posta/posada a punt
troba error en:posta a punt
REGLA NOVA*rati/ràtio
troba error en:uns ratis
REGLA NOVA*reflexa/reflecteix, reflexes/reflecteixes
troba error en:el riu no reflexa res
troba error en:immediatament reflexa en la pantalla
troba error en:la freqüència reflexa el fet
REGLA NOVA*ser/estar en joc
troba error en:Les coses eren en ordre
REGLA NOVA*un casual / una casualitat
troba error en:un casual ho va impedir
REGLA NOVA*venir + gerundi
troba error en:Es venia dient això.
REGLA NOVAAbans d'ahir/abans-d'ahir
troba error en:els riscos d'abans d'ahir.
REGLA NOVAAccentuacions principals (sèpia, sépia)
troba error en:La sèpia.
REGLA NOVACada qual
troba error en:cada qual
REGLA NOVACombinacions impossibles de determinants: *els tots els
troba error en:els tots els detalls
REGLA NOVAComprova les contruccions de relatiu: amb el que/amb el qual
troba error en:l'home amb el que vaig parlar
troba error en:l'home al que vaig trobar
troba error en:l'home pel que vaig trobar
troba error en:la dona amb la que vaig parlar
troba error en:els homes amb els que vaig parlar
troba error en:els homes als que vaig parlar
troba error en:els homes pels que vaig parlar
troba error en:les dones amb les que vaig parlar
troba error en:un conductor a través del que passa el corrent
troba error en:la dona a casa de la que vaig anar
troba error en:els homes per mitjà dels que m'hi vaig introduir
troba error en:les regles en contra de les que va lluitar
REGLA NOVAComprova que hi ha punt en abreviatures: pàg., núm., etc.
troba error en:Viu al núm 25 del carrer Nou.
REGLA NOVAConfusions de nombre: catequesis, anàlisis
troba error en:Hi anàvem a fer catequesis.
REGLA NOVADues preposicions: a amb
troba error en:Pensava que a amb ell me'n sortiria.
troba error en:Anaven a en ell.
troba error en:Una altra manera de d'analitzar .
troba error en:que volíem deixar enrere amb al procés
REGLA NOVAEn relació: falta 'amb/a'
troba error en:en relació allò.
troba error en:en relació de la proposta.
REGLA NOVAEvita combinacions de pronoms valencianes (li'l, li'ls, li la, li les)
troba error en:Li'l done.
troba error en:Li l'escric.
troba error en:Li la done.
troba error en:Li'ls done.
troba error en:Li les done.
troba error en:Dóna-li'l.
troba error en:Dóna-li-la.
troba error en:Dóna-li'ls.
troba error en:Donar-li'ls.
troba error en:Dóna-li-les.
REGLA NOVAEvita els caràcters d'accent solts
troba error en:L`home
REGLA NOVAEvita els demostratius 'eixe'
troba error en:Eixe home
REGLA NOVAEvita els demostratius 'este'
troba error en:Este home
REGLA NOVAEvita les formes 'haguem/hagueu fet' en comptes de 'hàgim/hàgiu fet'
troba error en:Quan ho heguin portat.
troba error en:Quan ho haguem dut.
troba error en:Quan ho haguem fet.
REGLA NOVAEvita vocabulari balear: novia, galleta
troba error en:novia
troba error en:novies
troba error en:galletes
REGLA NOVAEvita: al + infinitiu
troba error en:al pensar en ell
REGLA NOVAEvita: albergar/abrigar esperances/dubtes
troba error en:Ja no abrigava cap esperança
REGLA NOVAEvita: en no + infinitiu (causal)
troba error en:en no tenir efectes pràctics,
troba error en:al no tenir efectes pràctics,
REGLA NOVAExigeix 'haver-hi' impersonal en singular
troba error en:No hi han bananes
REGLA NOVAExigeix guió llarg
troba error en:Vine -digué.
troba error en:digué- vine.
troba error en:digué-, vine.
troba error en:--
REGLA NOVAExigeix la forma 'us'. Ex. Què vos/us sembla?
troba error en:vos sembla bé
troba error en:vos assembleu molt
REGLA NOVAExigeix plurals en -igs: desigs, assaigs...
troba error en:Els desitjos
troba error en:Els lletjos
troba error en:Els fajos
troba error en:Els fastijos
REGLA NOVAExigeix plurals en -jos: desitjos, assajos...
troba error en:Els assaigs
troba error en:Els faigs
troba error en:Els fastigs
troba error en:Els desigs
troba error en:Els lleigs
REGLA NOVAExigeix plurals en -ns: hòmens, jóvens...
troba error en:ases
REGLA NOVAExigeix plurals en -s: homes, joves...
troba error en:àsens
REGLA NOVAExigeix plurals en -scos: textos, boscos...
troba error en:Els boscs
troba error en:Els seus pretexts
REGLA NOVAExigeix plurals en -scs: texts, boscs...
troba error en:Els boscos
troba error en:Els seus pretextos
REGLA NOVAExigeix: La Haia
troba error en:l'Haia
REGLA NOVAExigeix: de schola
troba error en:d'schola cantorum
troba error en:d'ftiriasi
REGLA NOVAExigeix: l'statu quo, l'scherzo
troba error en:el statu quo
REGLA NOVAExigeix: la schola
troba error en:l'schola cantorum
REGLA NOVAFalta un element entre grups nominals
troba error en:m'arriba el traüt les coces del bestiar
troba error en:el traüt les coces del bestiar
REGLA NOVAFrança *e/i Itàlia; dona *u/o home
troba error en:França e Itàlia.
troba error en:inútil e ignorant.
troba error en:saber e ignorar.
troba error en:dins e fora.
troba error en:França u Itàlia.
troba error en:inútil u ignorant.
troba error en:saber u ignorar.
troba error en:dins u fora.
REGLA NOVAHaver sense hac: *eu/feu fet
troba error en:Nosaltres em discutit.
troba error en:Jo e discutit.
troba error en:Ell a cantat.
troba error en:A penes a tingut ressò.
troba error en:El fracàs a determinat la seva decisió.
troba error en:Tant com a pogut.
troba error en:Jo e de fer.
REGLA NOVARevisa les concordances de participi: l'ha portat/portada
troba error en:l'ha dut
troba error en:no l'ha pas dut
REGLA NOVAa aquest fi
troba error en:a aquest fi
REGLA NOVAa base de
troba error en:Ho aconseguiren a base de treballar.
troba error en:Ho aconseguiren a base d'esforçar-se molt.
REGLA NOVAa carta cabal
troba error en:a carta cabal
REGLA NOVAa cos de rei
troba error en:a cos de rei
REGLA NOVAa dures penes
troba error en:a dures penes
REGLA NOVAa les dures i a les madures
troba error en:a les dures i a les madures
REGLA NOVAa mig termini
troba error en:a mig termini
REGLA NOVAabastament / a bastament
troba error en:van usar abastament
REGLA NOVAacabar amb
troba error en:Cal acabar amb els abusos.
troba error en:Cal acabar immediatament amb això.
troba error en:És necessari per a acabar immediatament amb el problema.
troba error en:Va contribuir a acabar amb el problema.
REGLA NOVAaconseguit/reeixit
troba error en:una fotografia molt aconseguida.
REGLA NOVAacorde
troba error en:a base de gestos acordes amb una visió centralista de l’Estat
troba error en:un gest acorde amb una visió centralista de l’Estat
REGLA NOVAafincar
troba error en:s'afincà a València
REGLA NOVAal fi i al cap
troba error en:al fi i al cap
REGLA NOVAal front/al capdavant
troba error en:Al front de l'orquestra.
troba error en:Al front hipotètic del procés, hi ha el president.
troba error en:El 1473 Pere de Rocabertí al front d'un exèrcit,
troba error en:Amb Fabra al front, tot és incert.
troba error en:Amb Fabra al front.
REGLA NOVAal matí següent
troba error en:al matí següent
REGLA NOVAalcançar
troba error en:No alcançà el resultat
REGLA NOVAallioli
troba error en:all i oli
REGLA NOVAalter ego
troba error en:alter ego
REGLA NOVAaltre casa
troba error en:altre casa
troba error en:Per altre part.
troba error en:El braç esquerra.
troba error en:La cama esquerre.
REGLA NOVAam/amb
troba error en:am àmplies vistes
REGLA NOVAamb sense
troba error en:amb sense
REGLA NOVAanys d'edat
troba error en:Té 30 anys d'edat.
REGLA NOVAapostrofació: de, el
troba error en:de 1 a 3
troba error en:de 1, de 3
troba error en:el 1 de febrer
troba error en:el 1, el 2 i el 3 de febrer
troba error en:fins al 1 de febrer
troba error en:fins al 1, al 2 i al 3 de febrer
troba error en:pel 1 de febrer
troba error en:de ortografia
troba error en:el home
troba error en:En Antoni.
troba error en:del home
troba error en:al home
troba error en:pel home
troba error en:la Vall de Uixó
REGLA NOVAapostrofació: la/na + femení
troba error en:l'universitat
troba error en:l'uixera
troba error en:l'iodització
troba error en:l'ionització
troba error en:l'intel·lectual valenciana
troba error en:n'Ignàsia
troba error en:la ombra
troba error en:Hem d'anar tots a la una.
troba error en:na Úrsula
REGLA NOVAapostrofació: no davant de nom de lletra
troba error en:Darrere d'essa
troba error en:Darrere de l'essa
REGLA NOVAapostrofació: no s'apostrofen d', l', n'
troba error en:d'Hubble
troba error en:espai d'Hilbert
troba error en:l'Hubble
troba error en:l'Harrison
troba error en:n'Hubble
troba error en:n'Hilbert
troba error en:d'iogurt
troba error en:d'Iugoslàvia
troba error en:d'iodització
troba error en:l'iogurt
troba error en:l'iugoslau
REGLA NOVAarrastrar/arrossegar
troba error en:arrastrant un matalàs.
REGLA NOVAassecar / eixugar
troba error en:s'assecà les mans
troba error en:i servia per a assecar, entre altres coses, les gases dels petits.
troba error en:la roba s'assecà de seguida
troba error en:Ja tinc els cabells secs.
troba error en:La roba encara no està seca.
REGLA NOVAassentar-se/asseure's
troba error en:Es van assentar a taula.
troba error en:Joan s'assentà a la cadira.
REGLA NOVAautodidacte/autodidàctic
troba error en:És una persona de formació autodidacta
troba error en:Promou l'aprenentatge autodidacte
REGLA NOVAbe/bé
troba error en:Ho fas be.
troba error en:Els bens d'aquest món.
REGLA NOVAben entès / benentès
troba error en:el ben entès
REGLA NOVAben vingut
troba error en:ben vinguts
REGLA NOVAberbena
troba error en:berbena
REGLA NOVAbestia
troba error en:bestia
REGLA NOVAbombejar / bombar
troba error en:bombejaren tota l'aigua
troba error en:que bombegessin tota l'aigua
REGLA NOVAbordar / brodar
troba error en:Li va eixir bordat.
REGLA NOVAborrego
troba error en:borrego
REGLA NOVAburda (subst. no adj.)
troba error en:una manipulació molt burda
troba error en:unes idees burdes
REGLA NOVAbusca / cerca
troba error en:la busca de solucions.
troba error en:en la busca de solucions
REGLA NOVAcaire/caràccter
troba error en:Prengué una decisió de caire polític.
troba error en:Prengué una decisió de caire marcadament polític.
REGLA NOVAcamissa
troba error en:Porta'm tres camisses.
REGLA NOVAcap cot
troba error en:Se n'anà cap cot.
REGLA NOVAcara dura
troba error en:cara dura
troba error en:Tenia una cara molt dura
REGLA NOVAcatedral / catedralici
troba error en:capítols catedrals
troba error en:temple catedral
REGLA NOVAcaure *gros/malament
troba error en:sempre m'ha caigut gros
REGLA NOVAcavallar
troba error en:bestiar cavallar
REGLA NOVAcercat/tanca, clos
troba error en:un cercat
REGLA NOVAciment/cement
troba error en:cement
REGLA NOVAcolgar / penjar
troba error en:Diu que vol colgar els guants.
REGLA NOVAcolor (en femení)
troba error en:Amb aquelles colors de cara
REGLA NOVAcol·lisionar
troba error en:col·lisionà
REGLA NOVAcom més aviat/com és aviat
troba error en:com és aviat millor
REGLA NOVAcomplexes/complexos, reflexes/reflexos, fixes/fixos
troba error en:compostos orgànics complexes que una vegada varen constituir plantes
troba error en:Ell no té manies ni complexes.
troba error en:Ell té molts complexes.
troba error en:Quins reflexes que té.
troba error en:És un porter de grans reflexes, seguretat i personalitat.
troba error en:per a nombres negatius i complexes.
troba error en:càpsules, begudes, complexes multivitamínics.
troba error en:a projectes més arriscats i complexes.
troba error en:seductor i sense complexes.
troba error en:utilitzant sucres simples i complexes.
troba error en:enters, racionals, reals, complexes, símbols.
troba error en:complexe
REGLA NOVAcomplimentar
troba error en:Complimenteu el formulari.
troba error en:Quan tingueu el formulari complimentat,
troba error en:Has de complimentar tots els tràmits.
troba error en:Quan tingueu tots els tràmits complimentats.
REGLA NOVAcomprova el gènere de 'art': belles arts, art sacre
troba error en:ho va fer amb mals arts.
troba error en:bells arts.
troba error en:els arts sumptuaris.
troba error en:arts decoratius.
troba error en:els arts liberals.
troba error en:els arts majors.
REGLA NOVAcomprova nombres romans
troba error en:Hi ha XXIVIIV solucions.
troba error en:Hi ha xxvxxi solucions.
REGLA NOVAconcordances en noms col·lectius
troba error en:un parell d'estufa de butà
REGLA NOVAconfusió altre/altra
troba error en:en qualsevol altre lliga europea
REGLA NOVAconfós/confús
troba error en:Té unes idees confoses.
REGLA NOVAconsellar
troba error en:Fes el que et va consellar.
REGLA NOVAcoses *que/a fer
troba error en:no tinc res que dir
troba error en:ell té molt que explicar
troba error en:tens moltes coses bones que fer
troba error en:No tinc res més que dir sobre el futur del país.
troba error en:no tenen altra cosa que dir.
troba error en:no havent-hi altra cosa que comentar.
troba error en:La seva longevitat va donar molt que parlar
troba error en:tinc un remei que considerar
troba error en:No tenen res millor que fer.
troba error en:No tenen res millor que fer que anar a caçar bolets.
REGLA NOVAcoster/costaner
troba error en:El projecte afecta tota la línia costera.
troba error en:les línies costeres.
REGLA NOVAcreu termenal
troba error en:La creu termenal
REGLA NOVAcreuament
troba error en:Atura't al creuament.
troba error en:En els creuaments.
REGLA NOVAd'a prop
troba error en:d'a prop
REGLA NOVAd'altres
troba error en:entre d'altres coses
REGLA NOVAd'esquenes a
troba error en:d'esquenes a
REGLA NOVAde baix ma
troba error en:de baix mà
REGLA NOVAde bones a primeres
troba error en:de bones a primeres
REGLA NOVAde cares a
troba error en:de cares a
REGLA NOVAde manera + adj
troba error en:en català de manera autodidàctic.
REGLA NOVAde portes *cap a dins/endins
troba error en:de portes cap a dins
troba error en:de llavis cap a fora
REGLA NOVAdecepcionar, decepcionant
troba error en:Ens decepcionà molt
troba error en:va ser molt decepcionant.
REGLA NOVAdematí
troba error en:dematí vam anar a córrer
REGLA NOVAdesangelat
troba error en:Una casa desangelada.
REGLA NOVAdescabellat
troba error en:Té unes idees descabellades.
REGLA NOVAdescontent (adj. no subst.)
troba error en:el descontent de la població
troba error en:el descontent amb Mussolini era tal
troba error en:el descontent generalitzat de la població
troba error en:el descontent general de la població
troba error en:Era un descontent general.
troba error en:el ple descontent de la població
REGLA NOVAdesenfadat
troba error en:Practica un humorisme desenfadat i anecdòtic.
REGLA NOVAdesmentit/desmentiment
troba error en:El desmentit arribà tard.
REGLA NOVAdespedir
troba error en:es despedí
REGLA NOVAdesvetllar / desvelar
troba error en:Diu que vol desvetllar tots els secrets.
REGLA NOVAdeure de + infinitiu
troba error en:Devien de ser les tres.
troba error en:Devien d'anar-se'n les tres.
REGLA NOVAdeuria + infinitiu
troba error en:Deurien ser les tres.
REGLA NOVAdictar (*el) testament
troba error en:De seguida dictà el testament.
REGLA NOVAdifós/difús
troba error en:Hi ha una llum difosa.
REGLA NOVAdisciplinar
troba error en:Ha estat una mesura disciplinar
REGLA NOVAdisfrutar
troba error en:disfrutar
REGLA NOVAdivisar/albirar
troba error en:En la llunyania es divisava un poblet.
REGLA NOVAdoblar / doblegar
troba error en:Llavors doblà el full.
troba error en:El full, una vegada doblat,
REGLA NOVAdos/dues o tres coses
troba error en:dos o tres coses
REGLA NOVAeditorial (m/f)
troba error en:Vaig llegir aquella editorial horrorosa
REGLA NOVAel + infinitiu
troba error en:les ganes del furtar
troba error en:És bo el saber-ho.
troba error en:És bo el saber això.
troba error en:El saber el resultat m'ha tranquil·litzat.
troba error en:M'interessa el poder fer coses noves.
troba error en:admet el ser utilitzada per a substàncies irritants
troba error en:És bo l'imaginar-s'ho.
REGLA NOVAel dematí
troba error en:al dematí
REGLA NOVAel dia següent
troba error en:fins al dia següent
troba error en:al dia següent
troba error en:el dia següent
troba error en:del dia següent
REGLA NOVAel proper
troba error en:El proper dilluns 14 de març.
REGLA NOVAels que + infinitiu
troba error en:aquells que lluitar
REGLA NOVAem vam
troba error en:M'acollírem tres aquell any.
troba error en:Sí que em farem una de bona.
REGLA NOVAem vist
troba error en:com em vist
REGLA NOVAembolcallant
troba error en:un so embolcallant i màgic
REGLA NOVAembotar
troba error en:Se li embotaren els sentits.
troba error en:El cap el tenia embotat,
REGLA NOVAen breu
troba error en:en breu arribarà
REGLA NOVAen broma
troba error en:en broma
REGLA NOVAen busca de
troba error en:en busca de
REGLA NOVAen camisa d'onze vares.
troba error en:sempre es fica en camisa d'onze vares
REGLA NOVAen contes de
troba error en:en contes d'ell
REGLA NOVAen relació a
troba error en:en relació a
REGLA NOVAentre mig / entremig
troba error en:entre mig de les plantes
REGLA NOVAes *va/fa càrrec
troba error en:es va càrrec
REGLA NOVAes vam
troba error en:Es podem posar.
troba error en:Es penso dir jo.
troba error en:Es feu per la via correcta.
REGLA NOVAes veu que
troba error en:és veu que
REGLA NOVAes/és
troba error en:Les bruixes és pentinen.
troba error en:Les és minúscules.
troba error en:La bruixa es vella.
REGLA NOVAescarbar
troba error en:escarbà la terra
REGLA NOVAespessor
troba error en:30 cm d'espessor
REGLA NOVAesposar / exposar
troba error en:El pintor esposà els seus quadres
troba error en:El pintor esposà els seus quadres
REGLA NOVAestar a l'alçada
troba error en:no va saber estar a l'alçada
REGLA NOVAestela
troba error en:Segueix l'estela del campió.
REGLA NOVAet vau
troba error en:Et vau fer mal.
REGLA NOVAexplanada/esplanada
troba error en:Hi havia dues grans explanades
REGLA NOVAexplosionar
troba error en:explosionà
REGLA NOVAfallar
troba error en:Diu que vol fallar sentència avui.
troba error en:El jutge va fallar així.
REGLA NOVAfaxs
troba error en:faxs
REGLA NOVAfer (*la) guàrdia
troba error en:Ell no va fer la guàrdia.
REGLA NOVAfer el suec
troba error en:va fer el suec
REGLA NOVAfer la vista grossa
troba error en:Sempre fa la vista gorda
REGLA NOVAfer un lleig
troba error en:Li va fer un lleig
REGLA NOVAfer-se (l')amo de
troba error en:Es va fer l'amo del país.
troba error en:Va fer-se l'amo del país.
REGLA NOVAfer-se amb
troba error en:Es va fer amb el poder.
troba error en:Ens vam fer amb el poder.
troba error en:Va fer-se amb el govern.
REGLA NOVAfet i dret
troba error en:un home fet i dret
troba error en:una dona feta i dreta
REGLA NOVAfeu/féu
troba error en:es feu l'any passat
REGLA NOVAfins *(a) Barcelona
troba error en:en cotxe fins Barcelona.
troba error en:Fins un 4 %.
troba error en:Fins quatre metres.
troba error en:Fins 4 metres.
troba error en:Fins de 4 metres.
troba error en:Fins vèncer.
REGLA NOVAfins a les hores / aleshores
troba error en:fins a les hores
REGLA NOVAfins aquí podíem arribar
troba error en:fins aquí podíem arribar
REGLA NOVAfons (subst. no adj.)
troba error en:el pou més fons.
troba error en:una rasa poc fons.
REGLA NOVAfulla/full
troba error en:no tinc les fulles dominicals
troba error en:Obre la fulla de càlcul
REGLA NOVAhajar/haver
troba error en:Si ho hagéssiu fet.
REGLA NOVAheure/haver
troba error en:no vol dir que l'haguem de conservar.
REGLA NOVAinclusive
troba error en:inclusive
REGLA NOVAla + infinitiu*/nom: la necessitar/necessitat
troba error en:aquesta necessitar ajuda
troba error en:la necessitar
REGLA NOVAliderat/lideratge, filtrat/filtratge...
troba error en:amb el seu liderat.
troba error en:Cal vigilar el filtrat del vi.
troba error en:El procés d'empaquetat.
troba error en:Els equilibrats de les rodes.
troba error en:El procés d'emmotllat.
troba error en:El processat de les imatges.
troba error en:El processat de les imatges.
REGLA NOVAlliurament/lliurement
troba error en:Aquests significats són lliurament mesclats.
REGLA NOVAma/mà
troba error en:Ma d'obra barata.
troba error en:Aquella ma.
troba error en:Fet a ma.
troba error en:A ma esquerra hi ha el carrer.
REGLA NOVAmal grat / malgrat
troba error en:mal grat
REGLA NOVAmelena / cabellera
troba error en:Tenia una melena preciosa.
REGLA NOVAmentres
troba error en:mentres cantava
REGLA NOVAmi/m'hi
troba error en:quan ho faig mi trobo bé.
REGLA NOVAmostrador
troba error en:mostrador
REGLA NOVAmundar
troba error en:aquell mundo om una taronja.
REGLA NOVAmusic
troba error en:Unió de Musics Russos
REGLA NOVAnecessitar *de
troba error en:necessitava de comprensió
troba error en:ha necessitat de comprensió
troba error en:sense necessitar de moure el cap
troba error en:no van pas necessitar dels béns orientals,
troba error en:no requereixen necessàriament de l’ús de noves tecnologies
REGLA NOVAnet/nét
troba error en:El meu net.
troba error en:Les vostres netes.
troba error en:El primer net.
troba error en:Tinc quatre nets.
troba error en:El net d'ell.
REGLA NOVAno *i/hi són, no *o/ho són
troba error en:no i ha res millor
troba error en:no i érem
troba error en:no i vingueu
troba error en:no o digues
REGLA NOVAno hi ha de què preocupar-se
troba error en:no hi ha de què preocupar-se
REGLA NOVAno tenir per què
troba error en:No teníeu per què fer-ho.
REGLA NOVAno tenir volta de full
troba error en:no té volta de full
troba error en:no va tenir volta de full
REGLA NOVAnombrar/nomenar
troba error en:quan fou nombrada.
troba error en:que la nombrés per al càrrec.
REGLA NOVAol a / o la
troba error en:ol a
REGLA NOVAordre/orde
troba error en:les ordres religioses
troba error en:l'ordre franciscana
troba error en:l'ordre franciscà
troba error en:va rebre els ordres majors
troba error en:l'ordre del Temple
troba error en:l'ordre de sant Benet.
REGLA NOVAoriginaria
troba error en:originaria de Manresa
REGLA NOVAparpall
troba error en:parpall
REGLA NOVAparticipar *a/en
troba error en:Joan va participar al debat.
REGLA NOVApaulatí, paulatinament
troba error en:La desaparició paulatina
troba error en:paulatinament
REGLA NOVApel/pèl
troba error en:No li hem vist el pel.
troba error en:es netegen el pel en senyal de submissió.
troba error en:Té el pel ros.
troba error en:L'ós del pel negre.
troba error en:No li hem vist ni un pel.
troba error en:Té un pel d'ingenu.
troba error en:És un pel ingenu.
troba error en:És un pel ingènua.
troba error en:retirar en part els pels de les seves preses.
troba error en:Pels pels no hi vam arribar.
troba error en:Ell no té pels a la llengua.
troba error en:¿D'on vénen tots aquests pels?
troba error en:de pels sobre les orelles
troba error en:pels primer emigrants aris
troba error en:amb els pels cap amunt
troba error en:Hi havia pels pertot arreu.
troba error en:Amb pels i senyals.
troba error en:De pel negre.
troba error en:Sense pel.
REGLA NOVAper enmig
troba error en:per enmig
REGLA NOVAperquè/per què
troba error en:No teníeu perquè fer-ho.
REGLA NOVApesat_pesant
troba error en:pesos pesats
troba error en:pes pesat
REGLA NOVAplànol pla
troba error en:en el plànol personal
REGLA NOVAporgar/purgar
troba error en:Cal porgar-lo.
REGLA NOVAposar de/en relleu
troba error en:Ell va posar-ho de relleu
REGLA NOVApronom 'hi' redundant
troba error en:on hi tinc la consulta
troba error en:en què hi tinc la consulta
troba error en:en els quals hi tinc la consulta
REGLA NOVAproper/que ve/vinent
troba error en:Aquest proper any
troba error en: Els propers 10 anys
REGLA NOVApudenta -es, coenta -es, bastanta -es
troba error en:bastantes dificultats
REGLA NOVAque/què
troba error en:per què escriuen el què escriuen
troba error en:per què han escrit el què han escrit
REGLA NOVAres/rés
troba error en:No hi ha rés ací.
troba error en:El res de matines.
REGLA NOVArespecte amb
troba error en:respecte amb
REGLA NOVAsan_sant
troba error en:san Joan
REGLA NOVAsentinel·la
troba error en:El sentinel·la.
REGLA NOVAser de caixó
troba error en:això és una cosa de calaix
REGLA NOVAsi/sí
troba error en:Si que vull.
troba error en:Si, vull.
REGLA NOVAsobra/sobre
troba error en:Em va mirar per sobra.
troba error en:Que estigués sobra la cintura.
troba error en:És sobra la mentida.
REGLA NOVAsoc/sóc
troba error en:No soc imbècil.
troba error en:Aquest soc jo.
troba error en:M'emporto aquest sóc.
troba error en:Aquest sóc jo el tallo.
troba error en:Aquest sóc jo no el tallo.
REGLA NOVAson/són
troba error en:son les galetes de nata
troba error en:Les temperatures mitjanes son de 15 i 16ºC.
REGLA NOVAsublevar
troba error en:Ens sublevàrem.
REGLA NOVAsuboficial
troba error en:suboficials
REGLA NOVAsó/so
troba error en:
REGLA NOVAtal con/tal com
troba error en:tal con
REGLA NOVAte/té
troba error en:Joan te mala sort.
troba error en:Joan te objectiu.
troba error en:El concepte de deute il·legítim te molts precedents històrics.
troba error en:Joan el te com a referència.
troba error en:El pare el te per ximple.
troba error en:amb un
REGLA NOVAtex / text
troba error en:Tex inèdit de Joan Maragall.
REGLA NOVAtio
troba error en:tio
REGLA NOVAtot incloent
troba error en:sense desmerèixer els anteriors, tot incloent-hi el muntatge de la Fura dels Baus
REGLA NOVAun abona/una bona
troba error en:un abona relació
REGLA NOVAun més/mes
troba error en:Ha estat un més fantàstic.
troba error en:Ha estat un més intens.
troba error en:Aquest més de novembre.
troba error en:El més de Maria.
troba error en:Ho fan un cop el més.
troba error en:Una volta el més fan vacances.
troba error en:Ho fan un cop al més.
troba error en:Una volta al més fan vacances.
troba error en:El més que ve.
troba error en:El més propvinent.
REGLA NOVAun tant
troba error en:un tant tímid.
REGLA NOVAuna i altra vegada/una vegada i una altra
troba error en:una vegada i altra
troba error en:una i altra vegada
REGLA NOVAuna i dos/dues
troba error en:una o dos
REGLA NOVAus vas
troba error en:Us vas fer mal.
REGLA NOVAva *(a) càrrec
troba error en:va càrrec del club
REGLA NOVAvagada
troba error en:vagades
REGLA NOVAvaques grasses / vaques magres
troba error en:vaques gordes
troba error en:vaques flaques
REGLA NOVAverbs no pronomianls: *passar-se pel cap
troba error en:A Joan mai no se li ha passat pel cap fer això.
troba error en:A Joan mai no se li ha passat fer això.
REGLA NOVAverbs que han d'anar seguits d'infinitiu (confusió amb participi)
troba error en:que no hauria pogut aprovat els pressupostos.
troba error en:En definitiva es pot dit que la toxicitat
troba error en:però no va poder confirmat fins a l'any 1931
troba error en:per aquest motiu poden considerat un èxit
troba error en:ha intentat ordenat les seves alterades files
troba error en:necessitava un cognom per poder accedit a la universitat
troba error en:N'hi ha prou amb poder guanyat la copa.
REGLA NOVAverbs reflexius: desperta't
troba error en:Joan ha despertat.
troba error en:Joan va despertar.
REGLA NOVAvergonya aliena
troba error en:vergonya aliena
REGLA NOVAves/vés
troba error en:ves cap allà
troba error en:Ves per allà.
troba error en:Ves per on vulgues.
troba error en:Vés per on, això m'agrada.
REGLA NOVAvistiplau
troba error en:un vist i plau
troba error en:el vist i plau
REGLA NOVAvore
troba error en:Ho voràs
REGLA NOVAxollo
troba error en:xollo
REGLA NOVAúnicament i exclusivament
troba error en:únicament i exclusivament
troba error en:única i exclusivament
troba error en:únicament i exclusiva
REGLA MILLORADA'se' davant verb que comença amb so de s (se sap, se celebra)
troba error en:Portar-els.
troba error en:Emporta-te-el.
troba error en:S'ho puc fer.
no troba error en:Quan vaig entrar em va preguntar si jo sabia qui era en Marx
no troba error en:En fer-lo girar se'n podia observar
no troba error en:En fer-lo girar se'n podia observar
no troba error en:Quan vaig entrar em va preguntar si jo sabia qui era en Marx.
no troba error en:En fer-lo girar se'n podia observar
no troba error en:S'ho pot fer.
no troba error en:que ja s'ho podia estalviar
REGLA MILLORADA*apart/a part, *apunt/a punt
no troba error en:En faig un breu apunt.
REGLA MILLORADA*cabre + infinitiu
troba error en:Només cap esperar que no passi.
no troba error en:Només es pot esperar que no passi.
REGLA MILLORADA*com + subjuntiu / si + indicatiu
troba error en:Com es juguin els punts
troba error en:com no sigui
no troba error en:Com es juguen els punts
no troba error en:si no és
REGLA MILLORADA*distint a / diferent de
troba error en:l'existència de la ment com a realitat distinta al cervell.
no troba error en:l'existència de la ment com a realitat distinta en el cervell.
REGLA MILLORADA*dormir-se / adormir-se
no troba error en:Jahvè va adormir Adam
no troba error en:Joan dorm cada vegada més
no troba error en:Joan dorm tres hores
no troba error en:Joan dorm 24 hores
REGLA MILLORADA*en mig de / enmig de
troba error en:en mig no hi ha res
no troba error en:En mig de les timonedes.
no troba error en:en mig país
REGLA MILLORADA*en quant a/quant a
troba error en:En quant a això, no puc dir res.
troba error en:I en quan a les truites a la francesa
REGLA MILLORADA*la/el pendent, *la/el corrent
troba error en:en la pendent descendent dels últims anys.
troba error en:Hi ha una forta pendent.
troba error en:la manca d'aigua en les pendents superiors
troba error en:la corrent llavors anava a 125 V
no troba error en:als corrents iconoclastes existents
REGLA MILLORADA*sobre tot/sobretot
troba error en:sobre tot contra el mateix president
REGLA MILLORADAComprova les combinacions de pronoms febles
troba error en:Aquí et "no pots quedar".
troba error en:escriure-me's fa pesat.
troba error en:portar-te-se fa pesat.
troba error en:portar-me't fas pesat.
troba error en:cantar-li's fa pesat.
troba error en:comprar-los-se fa pesat.
troba error en:Portem-los-els-los.
troba error en:cantar-la-li fa pesada.
troba error en:portar-ne'l i tot.
troba error en:Hi ho hem de fer.
troba error en:portar-hi'l.
troba error en:portar-hi-ho.
troba error en:portar-ho-li.
no troba error en:si no es "deterioren"
no troba error en:Aquí no es "deterioren".
no troba error en:Per a escriure'l es fa mirall
no troba error en:Per a escriure'l es fa mirall
no troba error en:Per a escriure'l es fa mirall
no troba error en:Per a escriure'l es fa mirall
no troba error en:Per exemple, comprar-ne es pronuncia.
no troba error en:Per exemple, comprar-ne es pronuncia.
no troba error en:arribar-hi ho farà tot més fàcil
no troba error en:arribar-hi ho farà tot més fàcil
no troba error en:menjar-s'ho li agradarà
no troba error en:veure-ho li agradarà
REGLA MILLORADAComprova: passat perifràstic
troba error en:Vam, inicialment, pensa que sí.
troba error en:Vares corre molt.
troba error en:En va realitzat quatre.
troba error en:ell mateix va considerat obert .
no troba error en:vam "descobrir"
no troba error en:vam, inicialment, pensar
no troba error en:Vàrem, si més no, poder enviar-los.
no troba error en:No sé quant vam trigar, però recordo que anava molt a poc a poc.
no troba error en:que el vas torni a tancar-se
no troba error en:els que hi van són vampirs.
no troba error en:no en va era nét d'Alfons VII de Castella.
no troba error en:amb les set vares esteses sota la tapa harmònica,
no troba error en:utilitzava vares d'ametler
no troba error en:El trombó de colissa o trombó de vares és
no troba error en:amb una mena de pinzells o vares ha originat l'arquetip
no troba error en:Els esforços en va realitzats per ell.
no troba error en:no en va era nét d'Alfons VII de Castella.
no troba error en:amb les set vares esteses sota la tapa harmònica,
no troba error en:me'n vaig satisfet
no troba error en:hi vaig satisfet
no troba error en:Ell va considerar obert.
no troba error en:amb les set vares esteses sota la tapa harmònica,
REGLA MILLORADAComprova: «caldre» seguit de verb en infinitiu
no troba error en:El model estàndard del Big Bang calent erra en l'objectiu
REGLA MILLORADAComprova: «deure» seguit de verb en infinitiu
no troba error en:La reclamació de rendes degudes segueix els tràmits.
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:¿Per què tan pocs fan tan mal a tants.
troba error en:Ho has fet tan mal!
troba error en:Tinc tantes poques ganes de fer-ho!
troba error en:Han estat tant elogiats.
troba error en:És tant fort.
troba error en:Han estat tant fort.
troba error en:Ara tant de moda.
troba error en:tan ell com nosaltres.
troba error en:tan a mi com a ells.
troba error en:tan a Joan com als altres.
troba error en:aquell vent tant nostre.
no troba error en:Ho veig tan mal fet!
no troba error en:Hi ha tan pocs escriptors bons.
no troba error en:És tan fort.
no troba error en:No és tant fort com hàbil.
no troba error en:Ara que està tan de moda.
no troba error en:No vinguis tan d'hora.
no troba error en:Tant ell com nosaltres.
no troba error en:Tant a mi com a ells.
no troba error en:Tant a Barcelona com a París.
no troba error en:aquell vent tan nostres.
REGLA MILLORADAComprovacions del pronom feble 'en'
troba error en:Jo em tinc dos.
troba error en:Em porten dos.
troba error en:Jo em tinc dos, i què
troba error en:Jo em vaig tenir dos.
troba error en:M'han portat dos.
troba error en:ser-ne el seu amic
no troba error en:la suma dels estats d'oxidació dóna zero.
no troba error en:van decidir fer-ne la seva residència permanent
REGLA MILLORADAComprovacions del pronom feble 'hi'
troba error en:després d'haver finalment sentència
no troba error en:tots els casos haguts i per haver
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
troba error en:d'altre ocells petits
troba error en:Els primers arades.
troba error en:Amb els primers arades.
no troba error en:Aquesta situació ha sigut acumulativa any rere any,
no troba error en:Durant el període medieval gremis d'artesans
no troba error en:apareixen amb els homes prehistòrics arades noves
no troba error en:Els adobs químics Can Gros.
no troba error en:Tens raó.
REGLA MILLORADAConcordances determinant + determinant
troba error en:Quin una.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
troba error en:Per què hi ha tant homes?
troba error en:aquell metgesses
no troba error en:el Carme
no troba error en:la Carme
no troba error en:Si qui les calça és un diputat
no troba error en:tant homes com dones
no troba error en:tant dones com homes
no troba error en:Des de molt jove va demostrar
REGLA MILLORADAConcordances dubtoses «un de les»
no troba error en:tant de les institucions com de la ciutadania
no troba error en:Sabem ben poc de les èpoques posteriors
REGLA MILLORADAConcordances participi i nom
no troba error en:Passat Reis tornarem a casa.
no troba error en:Passat Palautordera, aparegué en la meva imaginació
REGLA MILLORADAConfusió: *fora/fóra bo/atacat
troba error en:per si no fora prou
no troba error en:per si no fóra prou
REGLA MILLORADADos articles seguits: *la l'aparició
troba error en:el paper axiomàtic del les quals respecte de la legislació.
no troba error en:el paper de les quals.
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:el poc instint d’observació
REGLA MILLORADAEvita els verbs incoatius amb -ix
no troba error en:Ell pateix.
no troba error en:Ell reïx.
no troba error en:sobreïxen.
no troba error en:Els cotxes ixen.
no troba error en:no naixen
no troba error en:Ell usa un sistema Unix.
REGLA MILLORADAEvita l'accentuació valenciana no general (café, sotmés, conéixer, térbol)
no troba error en:És Garcés.
REGLA MILLORADAEvita verbs balears (pens, patesqui, cantàssim, cantau)
no troba error en:Que no cantéssim.
no troba error en:que no passin ni lassin
no troba error en:Déu me'n guard!
no troba error en:Vam, finalment, pensa que sí.
REGLA MILLORADAEvita verbs balears i valencians (pensàs, patesc, meresc)
no troba error en:Que no pensés.
no troba error en:Escàs de pèl
no troba error en:Tomàs sap la resposta
REGLA MILLORADAEvita verbs valencians (pense, diga, patisca, patesca, patix, cantara)
no troba error en:No es va poder encendre mai.
no troba error en:un mosaic d’exotismes digne de veure
no troba error en:No es va poder encendre mai.
no troba error en:Li hauria agradat que ho fes.
no troba error en:No es va poder encendre el foc.
no troba error en:Vine-te'n.
no troba error en:Ell pateix.
no troba error en:Ell reïx.
no troba error en:sobreïxen.
no troba error en:Els cotxes ixen.
no troba error en:no naixen
no troba error en:Ell usa un sistema Unix.
REGLA MILLORADAEvita verbs valencians (pense, diga, patisca, patesca, patix, cantara)
no troba error en:Ell pateix.
no troba error en:Ell reïx.
no troba error en:sobreïxen.
no troba error en:Els cotxes ixen.
no troba error en:no naixen
no troba error en:Ell usa un sistema Unix.
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
troba error en:Joan fa quatre anys es va casar.
troba error en:El camí de la política catalana dibuixa una espiral cònica i s'accelera a gran velocitat conforme s'apropa al vèrtex.
troba error en:Quan va arribar i ho va veure se'n va anar.
no troba error en:El camí de la política catalana dibuixa una espiral cònica i s'accelera a gran velocitat a mesura que s'apropa al vèrtex.
no troba error en:I encara no li ha passat.
no troba error en:No ho diu d'aquesta manera encara que ho pensi així.
no troba error en:Encara a vegades em miro la foto
no troba error en:Encara no es troba bé
no troba error en:L'ésser encara es troba allí.
no troba error en:L'ésser ja no es troba allí.
no troba error en:Era la feina més dura.
no troba error en:Ara fa quatre anys em vaig atrevir a publicar.
no troba error en:Els mascles tenen una tendència a dominar la caça un cop han atrapat la presa.
no troba error en:Quan va arribar i ho va veure, se'n va anar.
no troba error en:I encara no li ha passat.
no troba error en:Cap a la una dinàvem.
no troba error en:Encara els quedaria un temps
no troba error en:Encara no li ha passat.
REGLA MILLORADAIncorrecte: dos verbs seguits
no troba error en:Després de menjar ens reuníem tots a baix a l'era
REGLA MILLORADANom + adverbi + (*infinitiu/*gerundi/participi)
no troba error en:enllaçat a tres més formant un pla
no troba error en:a Colom tot indicant-li que emetria
REGLA MILLORADAal menys/almenys
troba error en:Fins al menys la setmana que ve.
no troba error en:fins al menys profund
no troba error en:fins al menys profund
REGLA MILLORADAalguns usos erronis de medi/mitjà/mig
troba error en:per medi de
no troba error en:per mitjà de
REGLA MILLORADAamb vistes a
troba error en:amb vistes als exàmens.
no troba error en:amb vistes al mar
no troba error en:amb vistes al Pirineu
no troba error en:amb vistes a les dues façanes
REGLA MILLORADAanar *contracorrent/a contracorrent
troba error en:a contra corrent
no troba error en:contra corrent
REGLA MILLORADAapostrofació: ca l'Enric, de ca l'ample
troba error en:cal Enric
troba error en:una victòria de cal ample
no troba error en:ca l'Antoni
no troba error en:cal ampliar la victòria
REGLA MILLORADAcanvi de preposicions davant d'infinitiu
troba error en:té interès en fer-ho bé.
troba error en:La clau estava en fer-ho bé.
troba error en:Els primers en fer saber els plans
REGLA MILLORADAcom per a
troba error en:hi ha massa solucions com per desesperar-se
no troba error en:n'hi ha prou per a desesperar-se
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
troba error en:La planta dues.
troba error en:amb dos maletes gegantines.
no troba error en:havia de passar llista dues o tres vegades
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:A tots els pares els passa igual.
no troba error en:Les quatre restants foren per als nobles.
no troba error en:Els gats domèstics mengen molt poca matèria vegetal.
no troba error en:i tant la seva mare com la seva dona
no troba error en:A l'illa caribenya de Aruba, el parla una gran quantitat de persones.
no troba error en:A l'illa caribenya de Aruba, el parla gran quantitat de persones.
no troba error en:La ciutat de Berga deu el seu origen
no troba error en:En faig un cada mes.
no troba error en:administrava a aquests una dosi de 325mg.
no troba error en:per part d'aquest una resistència o altre.
no troba error en:a l'esquerra d'aquesta les desenes,
no troba error en:és en opinió de molts el nombre excessiu
no troba error en:la subxarxa establint a un els bits de xarxa-subxarxa
no troba error en:és segons molts el millor melodrama
no troba error en:n'hi ha uns quants la llavor dels quals
no troba error en:segons la qual sant Joan
no troba error en:Se celebren cada quatre anys
no troba error en:la molt pràctica intenció
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:Admeses la constant gravitacional G i la constant de Planck,
no troba error en:Donats un segment rectilini i un punt qualssevol
REGLA MILLORADAde + infinitiu condicional
troba error en:De marxar ara, encara hi arribareu a temps
troba error en:De confirmar-se l'avaria, el tren no podrà sortir
no troba error en:l'ideari juvenil "d'anar sempre més enllà"
REGLA MILLORADAde peu
no troba error en:cansa molt estar tant temps dret
no troba error en:em posaven una broca al filaberquí de peu,
REGLA MILLORADAdins a/fins a
troba error en:Dins a quatre dies.
no troba error en:Va entrar dins a xerrar amb ells
no troba error en:anar de dins a fora i de fora a dins al seu aire
no troba error en:per la banda de dins a fi que
REGLA MILLORADAdispar (adj. no subst.)
no troba error en:de sort dispar
no troba error en:de dispar sort
no troba error en:Els resultats acostumen a ser dispars.
REGLA MILLORADAdita persona/la dita persona
no troba error en:Ell no me n'ha dit res.
no troba error en:Des del dit museu
no troba error en:L'alfabet àrab, altrament dit alifat
REGLA MILLORADAdona/dóna
troba error en:el vot lliure dels diputats dona una imatge de divisió.
troba error en:Amb el vot lliure dels diputats dones una imatge de divisió.
troba error en:Dona-la al barquer.
troba error en:Ho dona al barquer.
troba error en:Li la dona al barquer.
troba error en:Ho dones al barquer.
troba error en:Li les dones al barquer.
troba error en:La dona al barquer.
troba error en:No dona res al barquer.
troba error en:Ell dona compte al banquer.
no troba error en:el vot lliure dels diputats dóna una imatge de divisiór.
no troba error en:una dona gran que seia en una taula.
no troba error en:Amb el vot lliure dels diputats dónes una imatge de divisiór.
no troba error en:per això les dones joves i solteres l’acostumen a usar
no troba error en:Dóna-la al barquer.
no troba error en:Ho dóna al barquer.
no troba error en:La dona del barquer
no troba error en:Li la dóna al barquer.
no troba error en:Ho dónes al barquer.
no troba error en:Les dones joves i solteres.
no troba error en:Li les dónes al barquer.
no troba error en:La dóna al barquer.
no troba error en:No dóna res al barquer.
no troba error en:Ell dóna compte al banquer.
REGLA MILLORADAdonar/fer
troba error en:Donava vergonya
troba error en:Donava molts passos endavant
troba error en:Es féu un colp
troba error en:Fes-li una ullada
troba error en:Rajoy fa un altre cop de porta.
no troba error en:jo em dono vergonya
no troba error en:dóna pas al desenvolupament
no troba error en:estava fet a cops de martell
no troba error en:l'únic que feia era, un cop tretes les bobines cremades dels estators,
REGLA MILLORADAen ocasions
troba error en:en ocasions més immediatament
no troba error en:només ho fa en ocasions especials
no troba error en:només ho fa en ocasions molt especials
no troba error en:només ho fa en ocasions especials
no troba error en:només ho fa en ocasions molt especials
REGLA MILLORADAfondo (adj. no subst.)
no troba error en:que allà era fondo
REGLA MILLORADAfront a
no troba error en:no el van enviar al front a causa de la seva mala salut
no troba error en:els aliats van obrir un nou front a Europa
REGLA MILLORADAgust a
troba error en:fa una enorme flaire a oportunisme
troba error en:tenia olor a maduixa
no troba error en:fa gust de maduixa
no troba error en:tenia olor de maduixa
REGLA MILLORADAmes/més
troba error en:Tu hi entens mes.
troba error en:El mes valent és ell.
troba error en:La mes valenta és ella.
troba error en:Els mes valents són ells.
troba error en:Les mes valentes són elles.
troba error en:Necessita mes temps.
troba error en:Necessita mes de quatre hores.
troba error en:Necessita mes de 24 hores.
troba error en:Necessito tres coses mes.
troba error en:mes tard va pujar
troba error en:mes sovint
troba error en:si res mes no
troba error en:No passarà mai mes
no troba error en:Tu hi entens més.
no troba error en:el més valent és ell.
no troba error en:el mes passat
no troba error en:El mes intercalar era anomenat Mercedonius
no troba error en:El mes anterior s'havia celebrat
no troba error en:al mes següent se li va aplica
no troba error en:La més valenta és ella.
no troba error en:Els més valents són ells.
no troba error en:Les més valentes són elles.
no troba error en:Ha estat un mes fantàstic
no troba error en:cada mes coincident amb artell
no troba error en:a la fi del mes Grècia estava
no troba error en:Necessita més de quatre hores.
no troba error en:un mes de trenta dies
no troba error en:un altre mes de trenta dies
no troba error en:Necessita més de 24 hores.
no troba error en:un mes de 29 dies
no troba error en:Necessito tres coses més.
no troba error en:més tard va pujar
no troba error en:el mes més fred
no troba error en:un mes abans de fer-ho
no troba error en:un mes després d'anar-se'n
no troba error en:si res més no
REGLA MILLORADAmots sense guionets: *gin-tònic, *vist-i-plau,...
troba error en:mitjans àudio-visuals
no troba error en:del sector audiovisual
REGLA MILLORADAnomes/només
troba error en:aixo
troba error en:aixi
troba error en:Diuen que ho va dir varies vegades.
no troba error en:així
no troba error en:varies el rumb
REGLA MILLORADApoc a poc
troba error en:poca poc
no troba error en:poc a poc
REGLA MILLORADApresa/pressa
troba error en:anàvem molt de presa
troba error en:No hi havia gens de presa.
troba error en:sense presa
no troba error en:molt de pressa
no troba error en:aus de presa
no troba error en:en el seu discurs de presa de possessió
no troba error en:sense pressa
REGLA MILLORADAsi hagués volgut, ho *hagués/hauria aconseguit
no troba error en:Voldria que no hagués passat mai.
REGLA MILLORADAsinó/si no
troba error en:Preguntem-li sinó al president.
troba error en:Preguntem-li-ho, sinó, al president.
troba error en:Preguntem-li sinó al president.
troba error en:Mirem, sinó, la reacció que hi ha hagut.
no troba error en:d'explicar no com es produeix la integració, sinó com es polaritzen els conflictes en un grau
no troba error en:no es pren aquesta sinó aquella on són extremadament properes
no troba error en:no només per on estan les coses sinó per què estan situades on es troben
no troba error en:començaren a fugir, no cap a València, sinó cap a Castella.
no troba error en:no eren missions lunars sinó només vols de prova
no troba error en:tant si vols com si no.
no troba error en:en veure com col·locaven les peces, va exclamar: "a grapats s'han de posar, si no, no acabarem mai".
no troba error en:No mirem sinó que escoltem.
no troba error en:no només cau sinó que ens cau a sobre
no troba error en:no desenvolupa una energia física i espiritual lliure, sinó que mortifica el seu cos i arruïna el seu esperit.
no troba error en:cap de les dues entitats pot existir com aïllada, sinó en relació amb Un altre
no troba error en:sense ser un regne sinó una agrupació de comtats
no troba error en:ni l'una ni l'altra sinó una ciutat equidistant
no troba error en:ni tan sols això sinó que es negocia
no troba error en:L'important no és saber sinó tenir el telèfon del qui sap.
no troba error en:¿Què farà sinó fugir?
no troba error en:¿On anirà sinó a l'exili?
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
troba error en:No li cansa
troba error en:Això no li concerneix
troba error en:No li molesta gaire les novetats
troba error en:Això no li apassiona
troba error en:No li atreien gaire les novetats
troba error en:li anem molestant
troba error en:La caminada li va cansar molt.
troba error en:cosa que li feia empipar molt.
no troba error en:No l'empipes
REGLA MILLORADAús abusiu de 'sota'
troba error en:sota un context difícil
no troba error en:en un context difícil
REGLA ESBORRADAAccent solt
REGLA ESBORRADAComprova accents diacrítics diversos: rés, bé, és
REGLA ESBORRADAEvita vocabulari propi del valencià
REGLA ESBORRADAGuionet solt
REGLA ESBORRADAVerbs no reflexius
REGLA ESBORRADAVerbs seguits d'infinitiu
REGLA ESBORRADAal front de
REGLA ESBORRADAapostrofació
REGLA ESBORRADAbastanta/bastant
REGLA ESBORRADAbastantes/bastants
REGLA ESBORRADAcasos particulars de concordances: esquerre/a, altre/a part, pendent, corrent...
REGLA ESBORRADAcom a/con a
REGLA ESBORRADAde cara per amunt
REGLA ESBORRADAparaules incloses en alguns diccionaris: desangelat, mentres, sentinel·la...
REGLA ESBORRADAres *mes/més