Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.1 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA tenir en ment
troba error en:Ho tenia sempre en ment.
REGLA NOVA*l'apujada/ la pujada
troba error en:l'apujada d'impostos
troba error en:una apujada de temperatures
REGLA NOVA*la/el pendent, *la/el corrent
troba error en:Hi ha una forta pendent.
REGLA NOVA*montar un pollo
troba error en:Van muntar un bon pollastre.
troba error en:Van organitzar un bon pollastre.
REGLA NOVAComa en frase condicional
troba error en:Si volem pujar un semitò haurem de multiplicar la freqüència per dos.
REGLA NOVAComprova que hi ha espai deprés de punt.
troba error en:És així.sempre.
REGLA NOVAComprova: abaixar/baixar
troba error en:Llavors va baixar la vista
troba error en:les abaixaren al traster
REGLA NOVADetecta cometes en posició incorrecta
troba error en:El pou dAvall.
REGLA NOVAErrors en la ela geminada.
troba error en:La sol•licitud.
troba error en:La sol-licitud.
troba error en:La sol.licitud.
REGLA NOVAExigeix accentuacions principals: sépia
troba error en:La sèpia.
REGLA NOVAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
troba error en:El quaranta-quatré.
troba error en:El café.
troba error en:vostés.
troba error en:Atés que no m'agrada
troba error en:Ell aprén.
troba error en:Ell ho ha admés.
troba error en:Ell el va conéixer.
troba error en:Vosaltres féieu.
troba error en:El terratrémol.
REGLA NOVAExigeix accentuació valenciana (café, sotmés, conéixer, térbol)
troba error en:El cafè.
troba error en:Atès que no m'agrada.
troba error en:Ell el va conèixer.
troba error en:Vosaltres fèieu.
troba error en:El terratrèmol.
REGLA NOVAExigeix els possessius amb u (meua, teua,...)
troba error en:La meva amiga.
REGLA NOVAExigeix els possessius amb v (meva, teva,...)
troba error en:La meua amiga.
REGLA NOVAExigeix formes verbals balears
troba error en:Jo ho pense.
troba error en:Que ells ho diguen.
troba error en:Que se'n vaja.
troba error en:Que els ho digues, ho faran.
troba error en:Quan hi sigues, truca'm.
troba error en:Quan sigues allà
troba error en:No m'importa res del que digues
troba error en:Porte'n tres.
troba error en:Diga'n tres.
troba error en:Vaja on vulgui.
troba error en:Si ell cantara.
troba error en:Si ells cantassen.
troba error en:Si ells cantessen.
troba error en:Que no patisca.
troba error en:Jo no òbric.
troba error en:Ell patix.
troba error en:Va extraent.
troba error en:No ho veem.
troba error en:Se'n va creent que sí.
troba error en:Jo ho penso.
troba error en:Tinc una pregunta.
troba error en:Canteu-li.
troba error en:Digueu-li.
REGLA NOVAExigeix formes verbals del català central
troba error en:Jo ho pense.
troba error en:Que ells ho diguen.
troba error en:Que se'n vaja.
troba error en:Que els ho digues, ho faran.
troba error en:Quan hi sigues, truca'm.
troba error en:Quan sigues allà
troba error en:No m'importa res del que digues
troba error en:Porte'n tres.
troba error en:Diga'n tres.
troba error en:Vaja on vulgui.
troba error en:Si ell cantara.
troba error en:Si ells cantassen.
troba error en:Si ells cantessen.
troba error en:Que no patisca.
troba error en:Jo patesc.
troba error en:Jo no òbric.
troba error en:Ell patix.
troba error en:Va extraent.
troba error en:No ho veem.
troba error en:Se'n va creent que sí.
troba error en:Que no patesqui.
troba error en:-li això.
troba error en:Li ho ell.
troba error en:Quan faceu això.
troba error en:Que no cantàssim.
troba error en:Jo pens.
troba error en:Jo desatrac.
troba error en:Anam a la ciutat
troba error en:Vosaltres cantau.
troba error en:incorrs.
troba error en:entretendria.
troba error en:concorr.
troba error en:véngui.
troba error en:convengui.
troba error en:Jo patesc.
troba error en:Que no pensàs.
troba error en:Que jo no meresc.
troba error en:Jo sent que sí.
REGLA NOVAExigeix formes verbals valencianes
troba error en:Si tinguéssim sort.
troba error en:Jo penso.
troba error en:Que ells facin.
troba error en:Que no patesqui.
troba error en:-li això.
troba error en:Li ho ell.
troba error en:Quan faceu això.
troba error en:Que no cantàssim.
troba error en:Jo pens.
troba error en:Jo desatrac.
troba error en:Anam a la ciutat
troba error en:Vosaltres cantau.
troba error en:incorrs.
troba error en:concorr.
troba error en:véngui.
troba error en:tendria.
troba error en:convengui.
REGLA NOVARevisa 'potser/pot ser' en frase sense verb
troba error en:Avui potser un bon dia.
REGLA NOVAa ran de
troba error en:A ran d'això, fugí.
REGLA NOVAal socaire de
troba error en:al socaire de
REGLA NOVAals antípodes
troba error en:Viuen a les antípodes.
REGLA NOVAals efectes de
troba error en:Als efectes de permetre-ho.
REGLA NOVAbobo
troba error en:Pareixen bobos.
troba error en:Pareix bobo.
REGLA NOVAcero/zero
troba error en:Té un valor de cero.
REGLA NOVAciment
troba error en:Calia que posar els ciments de la casa.
REGLA NOVAcimentar/fonamentar
troba error en:Calia que cimentéssim bé la casa.
REGLA NOVAcombinacions de puntuació incorrectes
troba error en:¿Vols dir?. No!
troba error en:Vine, —va dir Joan.
REGLA NOVAcompravenda
troba error en:La compra-venda de vehicles.
troba error en:mitjans àudio-visuals
troba error en:Aquells poca-vergonyes
troba error en:Posa'm tres gin-tònics
troba error en:El vist-i-plau del president
troba error en:Les col-i-flors del president
troba error en:El vetes-i-fils.
troba error en:a coll-i-be
REGLA NOVAconcordança mig/mitja
troba error en:Va vindre mig hora despés
REGLA NOVAconseguent/consequent
troba error en:per conseqüent
REGLA NOVAdar
troba error en:Què li darem.
REGLA NOVAdeparar
troba error en:Veurem què ens depara el futur.
REGLA NOVAel per què
troba error en:el per què
REGLA NOVAela/el/la
troba error en:Ela costum que tenen.
REGLA NOVAes pot
troba error en:Més del és pot.
REGLA NOVAes vam/vaig
troba error en:Es podem posar.
troba error en:Es penso dir jo.
troba error en:Es feu per la via correcta.
REGLA NOVAestablir/establar
troba error en:Que hi establis una relació.
troba error en:Establi els seus principis.
REGLA NOVAexigeix la forma 'aquests' en lloc de 'aquestos'
troba error en:En aquestos casos
REGLA NOVAgema/gemma
troba error en:En forma de gema.
REGLA NOVAi (h)o són
troba error en:Ni i vaig pensar
troba error en:Però o vaig pensar
REGLA NOVAlliurar/deslliurar
troba error en:Es lliuraren del podriment.
REGLA NOVAllustres/lustres
troba error en:fa cinc llustres
REGLA NOVAlos
troba error en:Són los millors.
REGLA NOVAmajor/més gran
troba error en:el major problema que tenim
REGLA NOVAmaldades / mal dades
troba error en:Ara que van tan maldades.
REGLA NOVAmiler/milers
troba error en:hi havia miler de persones
REGLA NOVAnombre/número
troba error en:un gran número de ciutadans
troba error en:És preferible un número reduït de regidors.
REGLA NOVApasser per + infinitiu
troba error en:La solució passa per negar-li el dret.
REGLA NOVApegament
troba error en:¿Has comprat pegament?
REGLA NOVAporgar/purgar
troba error en:Em vaig fadigar molt.
REGLA NOVAprovar / tastar
troba error en:No va voler provar la carn.
troba error en:El vi no el provà.
REGLA NOVApugin/puguin
troba error en:que pugin fer-ho
troba error en:si pugéssiu fer-ho
REGLA NOVAquè/que
troba error en:ja què són així
troba error en:tot i què no m'interessa
troba error en:per què escriuen el què escriuen
troba error en:per què han escrit el què han escrit
REGLA NOVAseriem/seríem
troba error en:¿Serieu tan amables de fer-ho?
REGLA NOVAsobre
troba error en:sobre 200.000 habitatges
troba error en:sobre les dues de la nit.
REGLA NOVAsuggerència
troba error en:Sense escoltar suggerències.
REGLA NOVAtemps avenir
troba error en:temps avenir
REGLA NOVAvenir en gana
troba error en:No li vingué en gana.
REGLA NOVAvessant
troba error en:A les vessants de la muntanya.
troba error en:En la seva vessant humorística.
REGLA NOVAvivenda
troba error en:Va comprar una vivenda.
REGLA MILLORADA'se' davant verb que comença amb so de s (se sap, se celebra)
troba error en:Veure-nos.
troba error en:Veure-ne.
troba error en:Emporta-te-el.
troba error en:Has de truca-lis.
no troba error en:Truca'ls.
REGLA MILLORADA*a poc de
troba error en:a pocs dies que Torres declari
no troba error en:poc abans de casar-se
REGLA MILLORADA*apart/a part, *apunt/a punt
no troba error en:Últim apunt
REGLA MILLORADA*cabre + infinitiu
no troba error en:No tindries cap poder sobre mi
REGLA MILLORADA*cap el/cap al
troba error en:la confiança cap els partits
troba error en:Camina cap la primavera
no troba error en:la confiança cap als partits
no troba error en:que portaren a cap els comtes
no troba error en:on fan cap els comtes
no troba error en:tocar amb el cap els esquís de la gent
REGLA MILLORADA*cara a/de cara a
no troba error en:La còpula dels dofins succeeix cara a cara.
no troba error en:Planta cara a tots els arrogants
REGLA MILLORADA*cas de
no troba error en:Posem per cas que sigui així.
REGLA MILLORADA*conforme (conjunció)
troba error en:conforme "avançava"
troba error en:El camí de la política catalana dibuixa una espiral cònica i s'accelera a gran velocitat conforme s'apropa al vèrtex.
REGLA MILLORADA*depenent/dependent
no troba error en:fer una estimació d'aquesta reduint molt el risc,
no troba error en:Refermà el lligam amb aquest casant dos dels seus fills
REGLA MILLORADA*dons/doncs
no troba error en:Oferireu dons als déus
REGLA MILLORADA*dormir-se / adormir-se
troba error en:Dormint-se
no troba error en:dormiran un son etern
no troba error en:anà a dormir altra vegada
no troba error en:En aquella sala dormia una cuinera
no troba error en:Dormint lenta agonia.
REGLA MILLORADA*ha hagut / hi ha hagut
no troba error en:ha hagut sempre de fer-ho
REGLA MILLORADA*metge/mèdic
no troba error en:de la col·lecció "Bernat Metge"
REGLA MILLORADA*mig/mitjà
no troba error en:amb un ull mig aclucat
no troba error en:pel porticó mig tancat.
REGLA MILLORADA*més bé/més aviat
troba error en:sinó més bé una refundació del partit
troba error en:sinó que més bé elimina el problema
no troba error en:Més bé o més malament
REGLA MILLORADA*quant/com més... més
no troba error en:La major part són així, i unes quantes aixà.
REGLA MILLORADA*sobre tot/sobretot
no troba error en:He reflexionat sobre tot això
REGLA MILLORADA*sota al/sota el
no troba error en:donar una ullada per sobre als diaris
REGLA MILLORADAComprova el guionet en els numerals
troba error en:Vint-i u.
no troba error en:als anys cinquanta una especial dedicació
REGLA MILLORADAComprova espais sobrants
troba error en:A l' home.
troba error en:A l 'home.
no troba error en:que faria campanya pel 'no' a la independència.
no troba error en:que faria campanya pel 'no' a la independència.
no troba error en:Del 'no' a la independència.
no troba error en:El 'no' a la independència.
REGLA MILLORADAComprova les combinacions de pronoms febles
no troba error en:S'estava a la ciutat d'Us.
no troba error en:En direcció NW-SE
no troba error en:en comptes de dur-me a l’automòbil
no troba error en:McDonald’s és una empresa
no troba error en:Déu te guard
REGLA MILLORADAComprova: passat perifràstic
troba error en:ell mateix va considerat obert.
no troba error en:li van adreçats
REGLA MILLORADAComprova: «haver» + participi / «haver-hi» impersonal
no troba error en:No l'hem pas abandonat
no troba error en:rep els rius Liao He i Daling He.
no troba error en:No l'han pas abandonat
no troba error en:No n'hagué esment
no troba error en:No hi haurà complicitat per assumir l'austeritat
no troba error en:N'hi ha per a complicar la situació
no troba error en:que hi ha hagut, coincidint amb
no troba error en:on hi ha, dominant el poble,
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:M'ha fet Tan de mal!
troba error en:tan en el cel com en la terra.
troba error en:tan físiques com no estètiques.
no troba error en:Té tan mal gust!
no troba error en:I l'amo és tan poca-solta
no troba error en:són tan meus com ho són
no troba error en:No siguis tan llepafils
no troba error en:amb tan poc resultat
no troba error en:tens un caràcter tan mofeta
no troba error en:sou tan ases!
no troba error en:un fracàs literari tan continuat devia tenir una causa concreta
no troba error en:si t'alces tan de matí
no troba error en:tan d'escola de nou a tres
no troba error en:i tan de cara
no troba error en:És tan de mal governar!
no troba error en:Tant en l'ADN com en l'ARN.
no troba error en:Elements tan poc comercials com clarament icònics.
REGLA MILLORADAComprovacions del pronom feble 'en'
no troba error en:Taula 15. Superfície artificial al País Valencià
no troba error en:quan tinc set, em fan beure
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
troba error en:d'altre ocells petits
troba error en:amb magnífics culleres.
troba error en:magnífiques cullera.
troba error en:magnífics cullera.
no troba error en:Les altres deu ho sentiren.
no troba error en:fronterer amb França vers migdia
no troba error en:perd actius any per any
no troba error en:Els altres deu ho sentiren.
no troba error en:que regnarien plegats Joana, Felip i Ferran,
no troba error en:pròxima a la badia i a la base aeronaval nord-americana homònimes
REGLA MILLORADAConcordances determinant + determinant
no troba error en:expulsarà de davant teu set nacions
no troba error en:assolí els 477 h el 1877
no troba error en:va ser vassall seu tres anys
REGLA MILLORADAConcordances determinant i adjectiu
troba error en:És el destacats.
no troba error en:a la Sala dels Nou del Palazzo
no troba error en:amb la nou del coll
no troba error en:una vers el nord
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
troba error en:del camions
troba error en:pel camions
troba error en:Amb aquell olor tan agradable.
no troba error en:de passar tanta set
no troba error en:tant planetes com cometes
no troba error en:Els homes són tots herba
no troba error en:cauran tots víctimes de l'espasa
no troba error en:en tot ordenada i segura
no troba error en:on té molt poc pes
REGLA MILLORADAConcordances dubtoses «un de les»
no troba error en:acostumaven a venir totes dels sectors més carques
REGLA MILLORADAConcordances participi i nom
troba error en:Amb deformats ganivet.
troba error en:Amb desballestades cadira.
no troba error en:un parell de dies seguits concentrat en l'elaboració
no troba error en:Declarada monument d'interès historicoartístic
no troba error en:a falles folles fetes foc
no troba error en:dibuixos animats realitzats fotograma per fotograma
no troba error en:com a figures més destacades Anselm, Abelard,
no troba error en:havien actuat i gravat discs acompanyant
no troba error en:que regnarien plegats Joana, Felip i Ferran,
no troba error en:la primera mostra important de gravat coneguda
no troba error en:incloses Macedònia i Tràcia,
no troba error en:de planta rodona o ovalada cobertes per un sostre cònic
REGLA MILLORADAConcordança dubtosa en frases distributives «un...altre»
troba error en:d’un costat i l’altra del riu
REGLA MILLORADAConfusions de nombre: catequesis, diesis
no troba error en:Escriví anàlisis de gran transcendència
REGLA MILLORADAConfusió: *fora/fóra bo/atacat
troba error en:com si fora una exportació
troba error en:com si fora així
no troba error en:deixant fora altres empreses menors
no troba error en:Extensió de terreny fora poblat
no troba error en:com si fora hi hagués algú
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:Si et fan falta esclaus,
no troba error en:com l'àguila cel enllà
no troba error en:us barrarem el pas espasa en mà
no troba error en:com a exemple exemple
no troba error en:a fer tantes coses anys enrere.
REGLA MILLORADADues preposicions: a amb
troba error en:Cap a dins i cap a enrere.
no troba error en:la política nacionalista de De Gaulle
no troba error en:amb A. Moncunill.
no troba error en:Anaven avant.
REGLA MILLORADAEvita els demostratius 'eixe'
troba error en:Eixos homes
no troba error en:és formada per eixos longitudinals
REGLA MILLORADAEvita els demostratius 'este'
no troba error en:arles de Borbó i d'Àustria-Este
REGLA MILLORADAExigeix 'haver-hi' impersonal en singular
no troba error en:s'hi han hagut de construir feixes
REGLA MILLORADAExigeix guió llarg
no troba error en:Té un nivell mitjà-alt.
no troba error en:Té un nivell mitjà-alt.
REGLA MILLORADAExigeix la forma 'us'. Ex. Què vos/us sembla?
no troba error en:Déu vos guard
REGLA MILLORADAExigeix mesos de l'any en minúscula en dates
troba error en:El 3 d'Agost d'aquell any.
no troba error en:Des deFebrer del 2012
no troba error en:els fets del Sis d'Octubre del 1934
REGLA MILLORADAExigeix: de schola
no troba error en:la d'Ybbs-Persenbeug
no troba error en:l'altitud augmenta d'W a E
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
no troba error en:Quan va arribar i ho va veure se'n va anar.
no troba error en:li va donar el nom de «el Senyor proveeix»
no troba error en:esgotament d'una deu poètica.
no troba error en:La resta ha estat molt vaga i incerta
no troba error en:La setmana passada anà a Roses per no sé quin afer.
no troba error en:El passallís del Fluvià era molt poc som.
no troba error en:I havent sopat féu igualment amb la copa.
REGLA MILLORADAFrança *e/i Itàlia; dona *u/o home
troba error en:Cal dir una cosa u altra.
troba error en:Vindrà un u altre.
no troba error en:dins o fora
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
no troba error en:el condemnaren a mort
no troba error en:A partida acabada,
no troba error en:hom devora els aliments a queixalada franca
no troba error en:els nens jugaven a cuit
no troba error en:les campanes toquen a mort
REGLA MILLORADARepetició de dues paraules ('a la a la')
troba error en:Benvinguts a casa a casa meva.
troba error en:Ho poso com a com a exemple.
troba error en:És l'americà l'americà.
no troba error en:Puja pas a pas a les ruïnes
no troba error en:estava malalt de bo de bo
no troba error en:Puja pas a pas a les ruïnes
REGLA MILLORADARevisa: «fins/fins a» «cap/cap a»
troba error en:Fins el mes que ve.
troba error en:Fins els últims dies.
troba error en:Fins l'últim dia.
no troba error en:No arribarà fins l'endemà.
REGLA MILLORADAUna vida *per endavant/al davant
troba error en:Dos anys té per davant
troba error en:La feina que tenim ara per endavant
troba error en:per davant el repte de menjar-se
no troba error en:té el repte de menjar-se
REGLA MILLORADAa l'entorn de
troba error en:Tot a l'entorn de la botiga hi ha molta gent
no troba error en:Al voltant la botiga hi ha molta gent
no troba error en:Tot al voltant de la botiga hi ha molta gent
REGLA MILLORADAa l'hora/alhora
no troba error en:Arriba a l'hora propícia
no troba error en:a l'hora darrera
no troba error en:No van pas a l'hora.
no troba error en:No arriba mai a l'hora fixada.
REGLA MILLORADAabastament / a bastament
troba error en:van cantar abastament.
troba error en:van abusar abastament del seu dret
no troba error en:abastament de llum
REGLA MILLORADAacabar amb
troba error en:estan acabant amb aquesta situació
REGLA MILLORADAal front/al capdavant
no troba error en:després de sortir Willhaus cap al front,
no troba error en:que duia escrits al front
REGLA MILLORADAal temps que
no troba error en:fins al temps que
REGLA MILLORADAaltre casa
no troba error en:una dona molt de sa casa
REGLA MILLORADAapostrofació: de, el
troba error en:El 11% dels assistents.
no troba error en:a una distància de 1 630 anys llum.
no troba error en:fixaren la mirada en Esteve
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
no troba error en:Això l'indigna
no troba error en:A l'URSS això no passava
no troba error en:L'endemà mateix de l'incident la policia va fer pública
no troba error en:L'intel·ligent procura aprendre
no troba error en:l'intel·ligent conserva la calma.
no troba error en: I acabava dient que l'important era treballar.
no troba error en:Amb això tocava la una.
no troba error en:A la una de la nit.
REGLA MILLORADAassentar-se/asseure's
no troba error en:Els israelians s'assentaren a Cisjordània.
no troba error en:on s'assentaren els primers colonitzadors
REGLA MILLORADAbe/bé
no troba error en:I un be negre!
REGLA MILLORADAbordar / brodar
no troba error en:Si tu has estat arrencat de l'olivera borda.
REGLA MILLORADAcanvi de preposicions davant d'infinitiu
no troba error en:Els israelites van creure i, en sentir que el Senyor havia decidit
no troba error en:que la gent estigui contenta en arribar a port
no troba error en:En primer lloc, en llegir les mesures,
REGLA MILLORADAcap cot
no troba error en:un cap buit no pot adquirir saviesa
REGLA MILLORADAcaure *gros/malament
troba error en:sempre m'ha caigut molt gros
no troba error en:queien grosses gotes de pluja
REGLA MILLORADAcomplexes/complexos, reflexes/reflexos, fixes/fixos
troba error en:càpsules, begudes, complexes vitamínics.
no troba error en:sense complexes i complicades geometries
no troba error en:tendeixen a tenir complexes i continuades històries
no troba error en:complexes discussions
REGLA MILLORADAcomprova el gènere de 'art': belles arts, art sacre
no troba error en:Acadèmia de Nobles Arts de Palma
REGLA MILLORADAcomprova nombres romans
no troba error en:Hi ha XXI solucions.
no troba error en:VI Trobada Excursionista
no troba error en:Hi ha xxi solucions.
no troba error en:Tinc mil coses
no troba error en:És d'obra civil.
no troba error en:Al cim del cimbori.
REGLA MILLORADAconcordances amb adjectius neutres
troba error en:pel seu penetrant olor
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
troba error en:en trenta-un any.
no troba error en:El 2 d'agost de 1644 Lleida
no troba error en:la 35 Divisió Internacional
no troba error en:Equival a 136 seguit de 10 zeros.
no troba error en:té 1,1 milions
no troba error en:d'1 m per quilòmetre
REGLA MILLORADAconcordances: tot un
troba error en:Joan, tot una icona.
no troba error en:És tot una farsa
no troba error en:De tot una mica
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
troba error en:en la pendent descendent dels últims anys.
troba error en:la manca d'aigua en les pendents superiors
troba error en:un cinc o sis xiquets
troba error en:uns tres o quatre xiquetes
troba error en:un mitjans públics.
no troba error en:sobre nosaltres dos aquell proverbi
no troba error en:una quinta de tos aparatosa
no troba error en:Feu servir a tots idèntica vedella amb pèsols
no troba error en:Enyorava moltíssim ma mare
REGLA MILLORADAcontraccions
troba error en:ca el mecànic
troba error en:ca els amics
no troba error en:l'article d'El Mundo
no troba error en:A ca l'amic
REGLA MILLORADAcoses *que/a fer
no troba error en:no hi ha res millor en aquesta vida que menjar, beure i estar content
no troba error en:no té altre camí que tancar-se a la cuina
no troba error en:no hi ha res millor en aquesta vida que menjar, beure i estar content
REGLA MILLORADAdarrera/darrere
no troba error en:Joana, darrera representant de la línia
no troba error en:la capitulació de Cardona, darrera que signava al Principat
REGLA MILLORADAde + infinitiu condicional
no troba error en:Tot el veïnat va decidir, doncs, de fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i que aquell que destinés la sort seria lliurat a la "simpàtica" fera.
no troba error en:D’enraonar, no me’n cansaria mai,
REGLA MILLORADAdesvetllar / desvelar
troba error en:Li desvetllà que era ell.
no troba error en:Desvetlla't, no ens rebutgis per sempre.
REGLA MILLORADAdita persona/la dita persona
troba error en:La cara de dit home.
troba error en:Amb dites persones no aparegueren.
no troba error en:El meu dit petit
no troba error en:en forma de dit polze
REGLA MILLORADAdivisar/albirar
no troba error en:La divisa fou una gerra d'assutzenes
no troba error en:adoptà una divisa
REGLA MILLORADAdona/dóna
no troba error en:el Senyor-Déu va fer-ne la dona
REGLA MILLORADAdonar-se compte
troba error en:Algú se n'hauria de donar compte.
REGLA MILLORADAdonar/fer
troba error en:Donava un pas endavant
troba error en:Sempre que donaven algun pas endavant
troba error en:Donava molts passos
troba error en:Sempre que donaven alguns passos endavant
no troba error en:que ens donin set homes descendents seus.
no troba error en:com si se'n donés vergonya
no troba error en:dóna així pas a un estudi de costums
no troba error en:feien passos avant
no troba error en:Farà bona collita de cops
no troba error en:fas morir d'un cop tot aquest poble
no troba error en:que Déu faci que el cop de sabre
no troba error en:Fins que ho feien de cop.
no troba error en:Ho fa cada cop més difícil.
REGLA MILLORADAeditorial (m/f)
no troba error en:que va trobar publicada en una petita editorial
REGLA MILLORADAel *mon/món
no troba error en:Escrivia cartes a mon recordat pare.
REGLA MILLORADAel + infinitiu
troba error en:el viure en posicions polítiques marginals
REGLA MILLORADAels que + infinitiu
no troba error en:sabem tot el que ésser català significa
REGLA MILLORADAen lloc/enlloc
no troba error en:no t'aturis enlloc d'Egipte
REGLA MILLORADAet vau
no troba error en:Alguna cosa et deu preocupar
REGLA MILLORADAfeu/féu
troba error en:Que se li feu cas
REGLA MILLORADAfins *(a) Barcelona
troba error en:L'home tendeix cap allò infinit.
troba error en:Fins arribar.
troba error en:Fins a avui.
troba error en:Fins sota el font.
troba error en:Fins a fa quatre dies.
troba error en:Fins a diumenge.
no troba error en:L'home tendeix cap a allò infinit.
no troba error en:no ens ha passat pel cap això de la independència
no troba error en:Fins avui.
no troba error en:fins al final
no troba error en:fins a prop de l'indret
no troba error en:Vull saber fins a on pot arribar
no troba error en:Fins a sobre el campanar.
no troba error en:fins fa quatre dies
no troba error en:Fins diumenge.
REGLA MILLORADAfront a
troba error en:He vist, front de casa, fer la verema.
troba error en:front la situació, hem d'actuar ràpidament
no troba error en:enfront de la situació, hem d'actuar ràpidament
no troba error en:no haurem marcat al front els servents
no troba error en:a què hagué de fer front el govern
no troba error en:enfront de la situació, hem d'actuar ràpidament
no troba error en:que no portessin al front la marca
REGLA MILLORADAgust a
troba error en:Amb aquella olor a resclosit
troba error en:i olor a sofre
troba error en:Amb gust a plàstic
no troba error en:tenia olor de maduixa
no troba error en:amb olor de maduixa
REGLA MILLORADAliderat/lideratge, filtrat/filtratge...
no troba error en:Processat després de la mort de Carles II
no troba error en:Processat diverses vegades
no troba error en:moltes vegades empaquetat amb pressa
REGLA MILLORADAma/mà
troba error en:Dioscòrides en ma.
troba error en:De ma humana.
troba error en:Amb ma decidida.
no troba error en:Aquella mà.
no troba error en:Estimava moltíssim ma mare.
no troba error en:Fou ma venerada besàvia.
REGLA MILLORADAmalgrat (que)
troba error en:No vidrà, malgrat li interessi molt.
troba error en:Malgrat li interessi molt, no vindrà
no troba error en:No vindrà, malgrat que li interessi.
no troba error en:el condeixeble que era fill de Malgrat es posà la mà
no troba error en:malgrat la qual Pere I penetrà al País Valencià
REGLA MILLORADAmentre
troba error en:Mentre, els causants dels desfalcs i la misèria han deixat de banda un principi moral que deuen considerar de l'època de Calderón de la Barca.
no troba error en:Mentre, amb els llibres sota el braç, vaig enfilant els graons, em sorprèn la llum dolça, blana, suau.
REGLA MILLORADAmes/més
troba error en:un dels edificis mes emblemàtics de la vila
troba error en:De manera mes o menys immediata
troba error en:Retarden cada vegada mes l'edat d'emancipació.
no troba error en:el mes cinquè de l'any
no troba error en:el mes entrant
no troba error en:Al mes següent, però,
no troba error en:del segon mes després de la sortida
no troba error en:més o menys
no troba error en:Cada cop més.
REGLA MILLORADAmi/m'hi
no troba error en:Lluny de mi
no troba error en:Gràcies a mi
REGLA MILLORADAmig dia/migida, mitja nit/mitjanit
no troba error en:Hi vaig passar mig dia.
no troba error en:i mig dia lliure
REGLA MILLORADAnecessitar *de
troba error en:necessitava de comprensió
troba error en:ha necessitat de comprensió
troba error en:sense necessitar de moure el cap
troba error en:no van pas necessitar dels béns orientals,
troba error en:no requereixen necessàriament de l’ús de noves tecnologies
no troba error en:hi ha necessitat de comprensió
no troba error en:Tot el que necessiti de vosaltres
no troba error en:Tot el que necessiti de mi
no troba error en:Tot el que necessitis de més a més
no troba error en:Sí que hi havia, en canvi, necessitat de tota mena de llibertat.
no troba error en:Necessiten més de 24 hores.
no troba error en:Necessiten menys de 24 hores.
no troba error en:Necessiten entreteniment de tertúlia.
REGLA MILLORADAnomes/només
troba error en:Salvades les distancies de temps.
troba error en:Salvada la distancia de temps.
troba error en:Les noticies del temps.
troba error en:Quan vaig saber la noticia.
no troba error en:La renúncia a la corona.
no troba error en:Les notícies arriben tard.
no troba error en:La notícia de la renúncia.
REGLA MILLORADAordre/orde
troba error en:les ordes religioses
troba error en:Va rebre les ordes majors
troba error en:ordes religioses
troba error en:l'orde franciscana
REGLA MILLORADApar / part
no troba error en:Fou nomenat par del regne
no troba error en:primer par d'Escòcia
REGLA MILLORADApel/pèl
no troba error en:cada un pel seu nom
no troba error en:era detingut pels ras o governadors provincials
no troba error en:excepte pel fet que va dir-ho
REGLA MILLORADApossessiu + càrrec/favor/parer
no troba error en:i llavors tornà al seu càrrec
REGLA MILLORADApossessiu sense article: de meua casa
no troba error en:ha desposseït davant vostre nacions grans i poderoses
no troba error en:Jo m'he fet meu Abraham
no troba error en:es prosternarà davant seu gent de totes les nacions
REGLA MILLORADApresa/pressa
troba error en:anàvem molt de presa.
troba error en:Tenia molta presa.
no troba error en:per un mecanisme de presa de decisions
no troba error en:aparells cinematogràfics de presa de vistes i projecció
no troba error en:té la seva presa a Serdinyà
no troba error en:Tan bon punt l'haureu presa
no troba error en:perquè ha estat presa de l'home
REGLA MILLORADApronom 'hi' redundant
no troba error en:al lloc on era, altres hi arrelen
no troba error en:Per què hi vols anar?
REGLA MILLORADAproper/que ve/vinent
troba error en:En les properes versions
troba error en:El proper 4 de febrer
troba error en:El proper dia 4 de febrer
troba error en:Es publicarà properament.
no troba error en:L'any que ve
no troba error en:El considera proper
no troba error en:El considera proper
no troba error en:Es publicarà pròximament.
REGLA MILLORADAquan (com a preposició): *quan la guerra
no troba error en:com se sol fer quan hom fa temps d’una manera voluntària
no troba error en:Quan D. S. mori, gairebé tota la fortuna irà
REGLA MILLORADArespecte a/de
no troba error en:tractaven sense respecte els sacrificis
REGLA MILLORADAsi hagués volgut, ho *hagués/hauria aconseguit
no troba error en:Ha quedat escrit perquè hi hagués constància del fet.
no troba error en:Tant de bo haguessis vingut!
no troba error en:Haguessis vingut!
no troba error en:un cop ell hagués acabat el temps
no troba error en:L'hauria presentat si no hi hagués anat i no n'hagués fugit.
no troba error en:Estava cansat com si hagués treballat molt i hagués quedat baldat
no troba error en:Si tan sols li agradés, si tan sols volgués!
no troba error en:el que ell creia que existiria si el país no hagués estat sotmès tants segles, si la història hagués anat d'una altra manera.
no troba error en:L'hauria presentat si no hi hagués anat i no n'hagués fugit.
no troba error en:No crec que m'ho hagués dit si no s'ho cregués.
no troba error en:Si tan sols li agradés, si tan sols volgués!
REGLA MILLORADAsi/sí
troba error en:s'ho fa a mateixos.
troba error en:Fortament relacionades entre .
no troba error en:s'ho fan a si mateixos
no troba error en:s'ho fan a si mateixos
REGLA MILLORADAsoc/sóc
no troba error en:Dormia com un soc
REGLA MILLORADAson/són
troba error en:No son les galetes de nata.
troba error en:Son allò que volem.
troba error en:Aquestes son, com deia Joan, adorables.
troba error en:Novament son casos evidents de malbaratment.
troba error en:Aquestes son boniques.
troba error en:Son dos exemples dels centenars que existeixen.
no troba error en:Tinc molta son, me'n vaig.
REGLA MILLORADAverbs no pronomianls: *passar-se pel cap
troba error en:Mai no se'ns ha passat pel cap fer això.
troba error en:Se'm degué passar.
REGLA MILLORADAves/vés
no troba error en:Ves com m'ho paga
REGLA MILLORADA«lo» neutre
no troba error en:Tirant lo Blanc
no troba error en:Tirant lo Blanc
no troba error en:Lo Rat Penat
no troba error en:Lo Rat-Penat
REGLA ESBORRADA*en la què
REGLA ESBORRADA*en mig de / enmig de
REGLA ESBORRADAAccentuacions principals (sèpia, sépia)
REGLA ESBORRADAEvita combinacions de pronoms valencianes (li'l, li'ls, li la, li les)
REGLA ESBORRADAEvita els possessius amb v (meva, teva,...)
REGLA ESBORRADAEvita els verbs incoatius amb -ix
REGLA ESBORRADAEvita l'accentuació general no valenciana (cafè, sotmès, conèixer)
REGLA ESBORRADAEvita l'accentuació valenciana no general (café, sotmés, conéixer, térbol)
REGLA ESBORRADAEvita l'accentuació valenciana no general (café, sotmés, conéixer, térbol)
REGLA ESBORRADAEvita possessius amb u (meua, teua,...)
REGLA ESBORRADAEvita possessius amb u (meua, teua,...)
REGLA ESBORRADAEvita verbs balears (pens, patesqui, cantàssim, cantau)
REGLA ESBORRADAEvita verbs balears (pens, patesqui, cantàssim, cantau)
REGLA ESBORRADAEvita verbs balears i valencians (pensàs, patesc, meresc)
REGLA ESBORRADAEvita verbs del català central (cantés, cantessis, penso)
REGLA ESBORRADAEvita verbs del català central o balear (penso, digui, facin, penséssiu)
REGLA ESBORRADAEvita verbs del català central o del valencià (canteu-li, previnc)
REGLA ESBORRADAEvita verbs valencians (pense, diga, patisca, patesca, patix, cantara)
REGLA ESBORRADAEvita verbs valencians (pense, diga, patisca, patesca, patix, cantara)
REGLA ESBORRADAIncorrecte: dos verbs seguits
REGLA ESBORRADAes vam
REGLA ESBORRADAmots sense guionets: *gin-tònic, *vist-i-plau,...
REGLA ESBORRADAque/què
REGLA ESBORRADAverbs reflexius: desperta't