Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.2 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA*'doncs' causal
troba error en:Vingué, doncs això li agradava.
troba error en:La indicació no és certa, doncs aquesta opció no hi és.
REGLA NOVA*acera/vorera
troba error en:Amb una acera ben moderna.
REGLA NOVA*als tres mesos/al cap de tres mesos
troba error en:Als tres minuts
troba error en:A les tres setmanes
troba error en:A les tres hores
troba error en:Als tres anys d'arribar
REGLA NOVA*de perduts al riu
troba error en:De perduts, al riu.
REGLA NOVA*ham dit/hem dit
troba error en:¿Què ham dit?
REGLA NOVA*mos/ens agrada
troba error en:Mos agrada anar a la platja.
troba error en:Mos l'hem emportat a la platja.
REGLA NOVA*os/us agrada
troba error en:¿Os agraden les cloïsses?
troba error en:¿Os l'emportareu?
REGLA NOVACombinacions incorrectes: *se'l donem/l'hi donem/li'l donem
troba error en:Dóna-s'ho.
troba error en:S'ho volem donar.
troba error en:S'ho puc fer.
troba error en:Se'l volem donar.
troba error en:Se'ls volem donar.
troba error en:Se la volem donar.
troba error en:Se les volem donar.
REGLA NOVAComprova pronoms febles solts: *li cantar
troba error en:Aquí et no pots quedar.
troba error en:Demà els els ratolins.
troba error en:Aquí et "no pots quedar".
troba error en:Jo no m'hi sentit mai espanyol.
REGLA NOVAComprova temps verbal (infinitiu, gerundi, imperatiu): *diguéssim-li-ho
troba error en:Diguéssim-li-ho.
REGLA NOVAEvita els demostratius 'aqueix'
troba error en:Aqueixos homes
REGLA NOVAEvita els demostratius 'aquest'
troba error en:Aquests homes
REGLA NOVAEvita vocabulari valencià: mitat, depòsit, depositar
troba error en:la mitat del peix.
troba error en:tres mitats
troba error en:Hi depositaren.
troba error en:Van omplir els depòsits.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -eix
troba error en:Ell ens exigix un resultat.
troba error en:Ell encoixix.
troba error en:Ell arguïx.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -esc
troba error en:Que ell ens ho agraïsca.
troba error en:Que ell ens ho servisquen.
troba error en:Que ell ens ho arguïsca.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -isc
troba error en:Que ell ens ho agraesca.
troba error en:Que ell ens ho oferesca.
troba error en:Que ell ens ho argüesca.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -ix
troba error en:Ell ens exigeix un resultat.
troba error en:Ell encoixeix.
troba error en:Ell estatueix.
REGLA NOVAFormes incorrectes darrere de verb: *veure-lo, *emporteu-vos-ne
troba error en:Anava cantant li això.
troba error en:Cantant-li ho fort.
troba error en:emportar-se'n hi quatre.
troba error en:Veure-lo.
troba error en:Veure-nos.
troba error en:Veure-ne.
troba error en:Veure-vos.
troba error en:Portar'ls.
troba error en:Portar-els.
troba error en:Porta-los-en.
troba error en:Emporta't-el.
troba error en:Emporta-te-el.
troba error en:Emporteu-vos-lo.
troba error en:Emporteu-vos-ne.
REGLA NOVAFormes incorrectes davant de verb: *se omple, *se'l emporta
troba error en:s'et diu.
troba error en:La plaça se omple de gent.
troba error en:quan me'n he posat de curts
troba error en:Et ionitza.
troba error en:Se els omple de gent.
troba error en:Se et buida de gent.
troba error en:Se et halen de seguida.
troba error en:Això es t'omple.
troba error en:Això te diu.
troba error en:Això se diu.
troba error en:Ell s'hala una barra.
troba error en:Això se hala una barra.
REGLA NOVAFormes incorrectes: *lis
troba error en:Lis trucaré.
troba error en:Has de trucar-lis.
troba error en:Has de truca-lis.
REGLA NOVAIncorrecte: «tenir que»
troba error en:No tenim que ensenyar res
REGLA NOVAOrdenació dels pronoms febles: *li se, *hi us
troba error en:Me se fa pesat.
troba error en:escriure-me's fa pesat.
troba error en:Te se fa pesat.
troba error en:portar-te-se fa pesat.
troba error en:Me't fas pesat.
troba error en:portar-me't fas pesat.
troba error en:Li se fa pesat.
troba error en:cantar-li's fa pesat.
troba error en:Els se fa pesat.
troba error en:comprar-los-se fa pesat.
troba error en:Portem-los-els-los.
troba error en:La li fa pesada.
troba error en:cantar-la-li fa pesada.
troba error en:En el porten.
troba error en:portar-ne'l i tot.
troba error en:Hi el porten.
troba error en:Hi ho hem de fer.
troba error en:portar-hi'l.
troba error en:portar-hi-ho.
troba error en:Ho li fan.
troba error en:portar-ho-li.
troba error en:Se te me'n porta.
troba error en:Se me li n'hi porta.
REGLA NOVAPresent de subjuntiu en frases condicionals: *si conegueu
troba error en:Si conegueu algú que ho sàpiga, digueu-m'ho.
troba error en:Si li ho digueu a algú.
REGLA NOVARevisa: als tres anys/a tres anys/al cap de tres anys
troba error en:Als tres anys.
REGLA NOVAa *tot/tota hora
troba error en:a tot hora
REGLA NOVAa dit/ha dit
troba error en:Ell a dit que sí.
troba error en:Tant com a pogut.
troba error en:Jo e de fer.
REGLA NOVAa nivell / a nivell de
troba error en:Ho varen fer a nivell mundial.
troba error en:A nivell d'Europa.
REGLA NOVAa sovint
troba error en:a sovint
REGLA NOVAahí
troba error en:ahí
REGLA NOVAallò + adjectiu (valor abstractiu)
troba error en:allò important
troba error en:allò considerable
troba error en:allò establert
troba error en:allò políticament incorrecte
troba error en:d'allò políticament incorrecte
REGLA NOVAanals / annals
troba error en:Segons els anals del monestir
REGLA NOVAavanç/abans de
troba error en:avanç d'arribar
REGLA NOVAaviam/vejam/a veure
troba error en:Aviam si ve.
REGLA NOVAciments/fonaments
troba error en:Calia que posar els ciments de la casa.
REGLA NOVAcolze a colze
troba error en:colze a colze
REGLA NOVAcom / com a
troba error en:Francesc Sabaté Llopart, conegut com Quico Sabaté
troba error en:també conegut com baudrier
troba error en:Conegut com "lleonès medieval"
troba error en:Hi va acudir com representant del sindicat
REGLA NOVAconcordança del verb caldre
troba error en:Calia accions contundents.
troba error en:Caldrien una acció directa.
REGLA NOVAconfosament, difosament
troba error en:difosament
REGLA NOVAconseqüent/consegüent
troba error en:i del conseqüent debat.
REGLA NOVAcontra de/en contra de
troba error en:Ell està contra de l'oficialitat.
REGLA NOVAd'arrere
troba error en:d'arrere
REGLA NOVAde bades / debades
troba error en:de bades
REGLA NOVAdespedida
troba error en:Fou la seva despedida
REGLA NOVAdolar
troba error en:dolar
REGLA NOVAell mateix
troba error en:Ho va fer ell mateixa.
troba error en:En elles mateixa.
REGLA NOVAentre d'ells
troba error en:entre d'ells
REGLA NOVAerra que erra
troba error en:erra que erra
REGLA NOVAetc...
troba error en:Tres, quatre, cinc, etc…
troba error en:Tres, quatre, cinc, etc...
REGLA NOVAfaltaria més/només faltaria
troba error en:Faltaria més!
troba error en:No faltaria més!
REGLA NOVAfem-m'ho
troba error en:Fem-m'ho.
REGLA NOVAfem-se, feu-se
troba error en:Feu-s'ho.
troba error en:Fem-se.
REGLA NOVAfes-vos
troba error en:Digues-vos.
REGLA NOVAfeu-te
troba error en:Digueu-te això.
REGLA NOVAgala/gal·la
troba error en:Es un representant de la ultradreta gala.
troba error en:Les tropes gales envairen el país.
troba error en:El país de Gales.
REGLA NOVAingeni/enginy/giny
troba error en:ingeni
REGLA NOVAmots amb guionets: boca-orella
troba error en:Em va arribar pel boca orella.
REGLA NOVAno obstant/això no obstant
troba error en:No obstant, vingué.
REGLA NOVAper a després
troba error en:per després.
REGLA NOVAportar la *contrària/contra
troba error en:Deixa de dur-me la contrària.
REGLA NOVArecolzament
troba error en:Sense recolzament popular.
REGLA NOVArecolzar
troba error en:No volia que recolzéssim al president.
REGLA NOVAtotes les setmanes
troba error en:totes les setmanes canta
REGLA NOVAtots els dies
troba error en:tots els dies canta
REGLA NOVAvesar/avesar/vessar
troba error en:vesaren
REGLA MILLORADA*algun que altre
troba error en:algun que altre breu text
troba error en:alguna que altra bonica dona
no troba error en:alguns homes
REGLA MILLORADA*cabre + infinitiu
no troba error en:No m'ha passat pel cap matar-vos
REGLA MILLORADA*cap el/cap al
no troba error en:Si així fos, hi cap la possibilitat de fer una numeració particular
REGLA MILLORADA*cara a/de cara a
no troba error en:aquesta doctrina, tan cara a sant Pau,
REGLA MILLORADA*com + subjuntiu / si + indicatiu
troba error en:Com vinguis, m'enfadaré.
troba error en:Com no sigui aquesta
no troba error en:Si véns, m'enfadaré.
REGLA MILLORADA*de quan en quan/de tant en tant
troba error en:Ho feien de tan en quant.
troba error en:Ho feien de tant en quan.
troba error en:Ho feien de tant en tan.
troba error en:Ho feien de tan en tant.
REGLA MILLORADA*dons/doncs
no troba error en:D'experiències i de dons.
REGLA MILLORADA*ha hagut / hi ha hagut
no troba error en:que havia hagut de menester alguns centenars d'anys
REGLA MILLORADA*l'abaixada / la baixada
troba error en:Tantes abaixades de pantalons
REGLA MILLORADA*la/el pendent, *la/el corrent
no troba error en:la fusta enviada corrent avall
REGLA MILLORADA*més bé/més aviat
troba error en:més bé al contrari
no troba error en:ho hauria tingut més bé per descobrir
no troba error en:Més aviat al contrari
REGLA MILLORADA*per/a la nit/tarda...
no troba error en:A la nit tinc son
no troba error en:Engendrades per la Nit.
REGLA MILLORADA*quant abans
no troba error en:quan abans només n'hi havia 18.000,
REGLA MILLORADA*sobre tot/sobretot
no troba error en:repercutir negativament sobre tot Espanya
REGLA MILLORADA*sí m'agrada/sí que m'agrada
troba error en: haurà de ser obligat.
REGLA MILLORADA*venen/vénen a dir
troba error en:Ells venen del comunisme.
troba error en:Venen de tot el món.
no troba error en:Una botiga d'aquestes que hi venen de tot.
REGLA MILLORADAComa en frase condicional
no troba error en:Si busquem variants d'aquest gen més actives
no troba error en:Si no vingué fa tres dies, ara tampoc no vindrà.
no troba error en:Si fa tres dies no vingué, ara tampoc no vindrà.
REGLA MILLORADAComprova les contruccions de relatiu: amb el que/amb el qual
no troba error en:provocar el contrari del que voldria
no troba error en:la realitat, fent-nos càrrec del que és
REGLA MILLORADAComprova que hi ha espai deprés de punt.
no troba error en:Benvinguts a www.softcatala.org
REGLA MILLORADAComprova que hi ha punt en abreviatures: pàg., núm., etc.
no troba error en:Va ser l'any 453 dC, oi?
REGLA MILLORADAComprova: abaixar/baixar
no troba error en:un déu que s’abaixa a plorar com els mortals
REGLA MILLORADAComprova: passat perifràstic
troba error en:Vam.
no troba error en:Vam córrer.
no troba error en:Tots van vestits iguals.
REGLA MILLORADAComprova: «caldre» seguit de verb en infinitiu
no troba error en:ésser tractat com cal donant llargues llistes
REGLA MILLORADAComprova: «haver» + participi / «haver-hi» impersonal
troba error en:Ha votar en contra de les mesures adoptades.
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:Felicitats per tant lloable acció.
no troba error en:De tant en tant altres qüestions apareixen
no troba error en:No sigueu tan pocavergonyes!
no troba error en:De tant en tant una mica.
no troba error en:Va aparèixer tan de cop i volta!
no troba error en:es mostrava tan atent com qualsevol mare
no troba error en:era tan inútil, o tan útil, com qualsevol altre nom
no troba error en:És tan fort com sempre.
REGLA MILLORADAComprovacions del pronom feble 'en'
troba error en:Jo em vaig tenir dos, no quatre.
no troba error en:Mapa 2. Superfície artificial al País Valencià
no troba error en:Dos i dos no fan quatre.
no troba error en:l'heretabilitat del mateix caràcter seria 0
no troba error en:Romans 12, 13-15.
no troba error en:El van seguir tres, quatre, cinc homes o més.
no troba error en:diguem-ne la seva ànima
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
troba error en:Per a algunes errors que detecta.
no troba error en:Però aquestes rai!
REGLA MILLORADADetecta cometes en posició incorrecta
no troba error en:‘lletra de l'alfabet grec’
REGLA MILLORADADos articles seguits: *la l'aparició
no troba error en:Demà els els portaré
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:No s'hi ha fet front.
no troba error en:És des de fa pocs dies presidenta de l’Acadèmia.
REGLA MILLORADADues preposicions: a amb
troba error en:Per pel que fa a ell, se'n sortirà.
troba error en:hem tingut per d'equips amb Windows.
no troba error en:per transmetre a d'altres les nostres idees
no troba error en:va ser introduït a Europa per en Minoru Mochizuki
no troba error en:per a d'altres les nostres idees
no troba error en:Amb a penes tres anys.
REGLA MILLORADAEvita: al + infinitiu
no troba error en:No em remuntaré als temps dels Estats Pontificis ni al poder dels Savoia.
REGLA MILLORADAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
no troba error en:Demés, hi hagué una altra cosa.
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals balears
no troba error en:Visc a la muntanya
no troba error en:Tinc una pregunta.
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals del català central
troba error en:"Diga el que digui".
troba error en:Que no li sobre res.
no troba error en:Visc a la muntanya
no troba error en:Déu lo guard!
no troba error en:Demano que el tema es resolgui de pressa.
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals valencianes
no troba error en:Visc a la muntanya
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
no troba error en:han aparegut no sé d'on
no troba error en:Fa 50 anys es naixia a casa.
no troba error en:Han aparegut no sé d'on
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
troba error en:Ell a deixat clar que no.
no troba error en:candidat a diputat
no troba error en:la condemnació a mort
no troba error en:quan arribi a soldat
no troba error en:un condemnat a mort
no troba error en:eren adversaris a mort
no troba error en:respecte a capacitat mental
no troba error en:d'un reu a mort
no troba error en:amb mitja dotzena de cases a tret de fona
no troba error en:uns poms de flors a costat i costat
no troba error en:Ho ha deixat clar.
REGLA MILLORADAIncorrecte: «tenir que»
troba error en:No ha tingut que fer res
no troba error en:No hem de fer res
REGLA MILLORADANom + adverbi + (*infinitiu/*gerundi/participi)
no troba error en:El públic s'identifica amb l'actor només identificant-se amb l'aparell
no troba error en:pot ser millor incidir en la zona supurada
no troba error en:he acomplert a l'acte només aparèixer.
REGLA MILLORADARepetició de dues paraules ('a la a la')
no troba error en:Ve ací de tant en tant en lloc d'anar allà
no troba error en:Sigui qui sigui qui vingui.
no troba error en:D'hereu a hereu a través de generacions.
REGLA MILLORADAa aquest fi
troba error en:A aquest fi, aprovaren la llei
no troba error en:Són destinades a aquest fi.
REGLA MILLORADAa esquenes de
troba error en:d'esquenes a
troba error en:El tenim a les nostres esquenes
no troba error en:d'esquena a
no troba error en:El tenim a l'esquena
REGLA MILLORADAa l'hora/alhora
no troba error en:Fins a l'hora aquella.
REGLA MILLORADAaconseguit/reeixit
no troba error en:l'alfabet artificial tan laboriosament aconseguit
REGLA MILLORADAapostrofació: de, el
no troba error en:reflectit en el IV Congrés Internacional d'Arqueologia
no troba error en:En el II Congrés Internacional d'Arqueologia
no troba error en:El Ejido
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
no troba error en:Cap a la una de la matinada.
REGLA MILLORADAapostrofació: no s'apostrofen d', l', n'
troba error en:d'116
troba error en:d'116.43
troba error en:És d'5 km.
troba error en:d'5
no troba error en:d'1 grau
no troba error en:d'11%
no troba error en:d'11 graus
no troba error en:d'11,4 graus
no troba error en:L'amortització hauria de ser d'1.200.000 euros.
REGLA MILLORADAarrel de
troba error en:a rel de la victòria socialista
no troba error en:que aquest vici sigui extirpat de soca-rel del monestir
no troba error en:El que es pot anomenar l'arrel d'una planta
REGLA MILLORADAassecar / eixugar
no troba error en:La visió d'aquella cara l'hauria aturat en sec
REGLA MILLORADAassentar-se/asseure's
no troba error en:assentí
REGLA MILLORADAbe/bé
troba error en:Ho fas tan be com ell.
troba error en:El pastor s'endugué el .
troba error en:El pastor s'endugué el a la cleda.
troba error en:El pastor s'endugué els béns.
troba error en:El pastor s'endugué els béns a la cleda.
troba error en:El pastor ho va fer molt be a la cleda.
troba error en:El pastor ho va fer be a la cleda.
no troba error en:Els porcs i els bens.
no troba error en:s'afegeix a la resta del suc on ha cuit la llana, barrejant-ho bé.
no troba error en:Coneixia aquell porc tan bé com Alfred
no troba error en:Tracta la terra bé, com els porcs i les gallines.
no troba error en:Bé, sí, però els animals no.
no troba error en:Els porcs i els bens.
no troba error en:Els bens i les gallines.
no troba error en:Els bens i les gallines.
no troba error en:Els bens i les gallines.
REGLA MILLORADAbordar / brodar
no troba error en:Borda a Hècate, a la qual, com els cavalls a Posidó, tots els cans estan consagrats.
no troba error en:l'escaiola o escasola borda
REGLA MILLORADAcom a molt
no troba error en:Com a molt lluny arribareu al poble.
REGLA MILLORADAcombinacions de puntuació incorrectes
troba error en:¿Vols dir ?
troba error en:¿Vols dir?.
troba error en:¿Vols dir? ... No!
no troba error en:¿què importa?...
no troba error en:¿què importa?...
no troba error en:si l'home es torna científic!...
no troba error en:¿què importa?...
no troba error en:indiqueu els punts A(-2, -6)
REGLA MILLORADAcombinació impossible: preposició + verb conjugat
no troba error en:procedent de vés a saber on
no troba error en:Per dintre l'ofegava la sorpresa.
REGLA MILLORADAcomplert/complet
troba error en:Any platònic: període de temps en el qual l'eix de la terra descriu un cercle complert.
no troba error en:és a dir, lleis concretes complertes amb un autèntic goig.
REGLA MILLORADAcomplexes/complexos, reflexes/reflexos, fixes/fixos
troba error en:amb suaus ondulacions i reflexes produïts pels vidres.
no troba error en:Té grans complexos
REGLA MILLORADAconcordances amb pronom neutre
troba error en:Algú altra ho haurà de fer.
no troba error en:Ningú decent.
REGLA MILLORADAconcordances determinant + possessiu + nom
no troba error en:al meu nou i espectacular ordinador
REGLA MILLORADAconcordances en noms col·lectius
no troba error en:un parell d'engegada alt
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
no troba error en:Un milió dues-centes mil?
REGLA MILLORADAconcordances: tots els *gestes
troba error en:Com tot els altres països del món
troba error en:Com tot els seus ministres
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:Què t'ha portat cap aquests verals?
no troba error en:hàgiu pogut passar tan poc temps junts
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:Explicava a tothom que li havien «embenat els ulls» i l'havien «ensibornat».
REGLA MILLORADAconcordança mig/mitja
no troba error en:Estava mig mort.
no troba error en:La fruita s'ha de menjar quan està mig passada
no troba error en:la barca, mig enfonsada pel gruix de la multitud
no troba error en:L'ampolla estava mig plena
REGLA MILLORADAcoses *que/a fer
no troba error en:hi havia d'haver alguna cosa més que servir-lo
REGLA MILLORADAcoster/costaner
no troba error en:Als suaus costers
no troba error en:Als espadats costers del riu
REGLA MILLORADAde portes *cap a dins/endins
no troba error en:Impedeix de mirar cap a fora.
no troba error en:seguir el seu cap de residència cap a fora.
REGLA MILLORADAdescontent (adj. no subst.)
no troba error en:Va quedar descontent per la tria.
REGLA MILLORADAdesmentit/desmentiment
no troba error en:no desmentit mai en el pla biològic
REGLA MILLORADAdeure de + infinitiu
no troba error en:El deure de pregar l'obtenció de llicència
no troba error en:El deure d'evangelitzar.
REGLA MILLORADAdona/dóna
no troba error en:podeu entrar-hi dones, nens i gent menuda
no troba error en:Solen agradar-se'n les dones.
REGLA MILLORADAdonar/fer
troba error en:Feu-hi un colp d'ull
no troba error en:va donar curs a la pena
no troba error en:Ah -féu aquest cop el cambrer-
no troba error en:fer-ho un cop el codi és posseït
no troba error en:ho feien menys d'un cop a l'any
no troba error en:es feia d'un sol cop
no troba error en:ho va fer un cop.
no troba error en:Llavors farem un cop de cap.
REGLA MILLORADAdos adverbis acabats en -ment
troba error en:Clara i evidentment és així.
troba error en:tant cultural com econòmicament.
no troba error en:un embolic de cordes inextricable i extremament difícil d’aclarir
no troba error en:la seua carn és atapeïda i lleugerament amargosa
no troba error en:era fugaç i absolutament diferent del xaval
no troba error en:L'has engolida i immediatament ho veuràs
no troba error en:Tant culturalment com econòmicament
REGLA MILLORADAdos/dues o tres coses
no troba error en:són dos, les bengales i les rodes
REGLA MILLORADAeditorial (m/f)
no troba error en:Tal com ho hem fet: amb independència editorial
REGLA MILLORADAen lloc/enlloc
no troba error en:i enlloc dels camps no es veu l'asfòdel
REGLA MILLORADAen ocasions
troba error en:Es comporta en ocasions com un idiota
no troba error en:En ocasions com aquesta
no troba error en:En ocasions com aquesta no té rival
no troba error en:En ocasions com aquelles no té rival
REGLA MILLORADAes/és
troba error en:Que es penso això.
troba error en:La bruixa es "vella".
troba error en:Que es mig penso això.
no troba error en:Que es pense això
no troba error en:es "carrega"
no troba error en:es ben mereixeria
no troba error en:es mig situava
no troba error en:És així es digui com es digui.
no troba error en:es "carrega"
no troba error en:es ben mereixeria
no troba error en:es mig situava
REGLA MILLORADAfeu/féu
no troba error en:de llargària diferent; feu-hi forats als extrems
no troba error en:per la caritat feu-vos servents els uns dels altres
no troba error en:Quin goig que feu tots plegats!
no troba error en:de part meva i feu que us ho lliurin tot
REGLA MILLORADAfins *(a) Barcelona
troba error en:Fins a ben entrada la nit.
no troba error en:Fins aquí i fins allà.
no troba error en:fins a tal punt
no troba error en:d'exemplars ben verds, fins a ben marrons
no troba error en:Fins ben entrat el segle XX.
REGLA MILLORADAfondo (adj. no subst.)
no troba error en:Va respirar fondo
REGLA MILLORADAgust a
no troba error en:començava a trobar-li el gust al sarcasme
no troba error en:Va accedir amb gust a la petició.
REGLA MILLORADAi (h)o són
no troba error en:vola molt menys i camina molt més
no troba error en:es barrejaran ara o podrien haver-se barrejat abans
REGLA MILLORADAliderat/lideratge, filtrat/filtratge...
troba error en:Cal un liderat fort.
no troba error en:és llavors embotellat i llançat al mercat
no troba error en:la comercialització de vi embotellat amb les firmes comercials
no troba error en:eixia al mercat el vi blanc embotellat amb la marca
no troba error en:que arribi a un equilibrat matrimoni
REGLA MILLORADAlliurar/deslliurar
no troba error en:preneu una lliura de vidre blanc
no troba error en:per a la secreció de cada lliura de cera
REGLA MILLORADAllustres/lustres
troba error en:es van retrobar un llustre després.
no troba error en:entre dos llustres
REGLA MILLORADAlos
no troba error en:Vinc de Los Angeles.
REGLA MILLORADAma/mà
troba error en:De primera ma a les festes.
no troba error en:Aquella mà.
no troba error en:En tota ma vida.
REGLA MILLORADAmajor/més gran
no troba error en:per a la major glòria de Déu
REGLA MILLORADAmalgrat (que)
no troba error en:Malgrat les condicions en què s'han desenvolupat
no troba error en:Malgrat ser el més ràpid, arribà tard.
no troba error en:malgrat ésser tan bon indici de romanització com he raonat, no corresponen a la densitat
REGLA MILLORADAmentre
no troba error en:I això serà així mentre, en una mesura o altra, dependrem de l'administració.
REGLA MILLORADAmes/més
no troba error en:El passat mes de gener.
no troba error en:del segon mes després de la sortida
no troba error en:Aquest mes tampoc pagaran les farmàcies?
no troba error en:Mes ja no hi ha solució
no troba error en:Mes àdhuc a aquests
no troba error en:Mes també s'ha de fer constar
REGLA MILLORADAmi/m'hi
no troba error en:“A mi ningú em dóna lliçons”.
REGLA MILLORADAmig dia/migida, mitja nit/mitjanit
no troba error en:calvacaríeu mig dia
no troba error en:a mig dia de viatge
REGLA MILLORADAmont/muntanya
troba error en:Són aquests monts.
no troba error en:monts de pietat
no troba error en:mont de Venus
no troba error en:monts de pietat
no troba error en:mont de Venus
REGLA MILLORADAnecessitar *de
no troba error en:Requereixen molt de temps.
no troba error en:no necessitem la dels grecs
no troba error en:necessitem recuperar de la memòria grans quantitats d'informació
no troba error en:No hi havia necessitat de fer el que has fet
no troba error en:En necessitaràs de nova
no troba error en:no en necessitem, de llana
REGLA MILLORADAordre/orde
troba error en:les ordes militars
no troba error en:de l'Orde militar de Montesa
no troba error en:de l'orde jesuïta
no troba error en:d'ordes majors
REGLA MILLORADApassar per + infinitiu
no troba error en:les vicissituds que ha hagut de passar per arribar al plaçament actual
no troba error en:a finals del segle passat per examinar críticament
REGLA MILLORADApel terra
no troba error en:Va rodolar pel terra de la gàbia.
no troba error en:Va caure pel terra pavimentat.
REGLA MILLORADApossessiu + càrrec/favor/parer
no troba error en:gràcies al meu favor
REGLA MILLORADApossessiu sense article: de meua casa
no troba error en:Santuari de Nostra Dona del Tura
REGLA MILLORADApotser/pot ser
no troba error en:Això pot ser una forma d’equilibrar l’activitat econòmica
no troba error en:El que no pot ser és que
no troba error en:Com pot ser? —va dir en Joan.
no troba error en:—Pot ser –va dir en Harry.
no troba error en:per a ser tot el que naturalment pot ser.
no troba error en:Vés a saber de qui pot ser.
REGLA MILLORADApresa/pressa
no troba error en:La tenia presa.
REGLA MILLORADAproper/que ve/vinent
troba error en:La propera tardor
troba error en:El proper Nadal
troba error en:En les properes versions a la dreta
troba error en:Gira al proper carrer a la dreta
troba error en:En el proper futur
troba error en:En el futur proper
troba error en:La propera vegada
troba error en:El proper cop
REGLA MILLORADAquè/que
troba error en:Són els què ho fan.
troba error en:La més què probable reelecció.
no troba error en:Són els què?
no troba error en:No saben ja què fer.
no troba error en:De tot el què?
REGLA MILLORADArecent + adjectiu
no troba error en:l'altre més recent viscut pels nostres pares
no troba error en:un cas recent lligat a un estímul admiratiu
no troba error en:en un període recent units de manera contínua
REGLA MILLORADAres/rés
troba error en:El seu res de matines.
no troba error en:força de l'oració, el rés i la penitència
no troba error en:no deia que fos seu res del que li pertanyia
no troba error en:El seu rés de matines.
no troba error en:no deia que fos seu res del que li pertanyia
REGLA MILLORADArespecte a/de
no troba error en:oferir al respecte una imatge prou vàlida
REGLA MILLORADAsi hagués volgut, ho *hagués/hauria aconseguit
no troba error en:No podrien ésser reconeguts si no fos que hom hagués pres les mides o les hagués dibuixades.
REGLA MILLORADAsi/sí
troba error en:I bé a tots ens agrada,
troba error en:Si.
troba error en:Has de dir que si?
no troba error en:tan lligades entre si que caldria unir-les
no troba error en:I si bé a tots ens agrada,
no troba error en:Què passaria si...?
REGLA MILLORADAsinó/si no
troba error en:No és qui té la raó si no qui té el poder.
no troba error en:No és qui té la raó sinó qui té el poder.
no troba error en:No és “Al·là és gran”, sinó “Jo sóc”.
no troba error en:No només això, sinó allò, perquè, si no, no pot ser.
REGLA MILLORADAsobre
troba error en:sobre trenta mil euros
no troba error en:S'assenten sobre dos pilars bàsics.
no troba error en:se sustentara sobre 43 cadàvers silenciats
no troba error en:en un cas sobre deu.
no troba error en:sobre les dues més antigues
REGLA MILLORADAson/són
troba error en:I els seus correus son immediatament destruïts.
troba error en:Els llacs son a Tessàlia
troba error en:però només son importants
troba error en:Son cada dia més intel·ligents.
troba error en:Son molt interessants
no troba error en:sense son i feinera.
no troba error en:una enclusa molt grossa posà en son peu
no troba error en:Em moria de son.
no troba error en:encara que tinc son, cansament i abatiment
REGLA MILLORADAte/té
no troba error en:cafè, te, cacau, coca-cola
no troba error en:Vaig preparar-li te de malta
REGLA MILLORADAtot i + *gerundi/infinitiu
troba error en:Tot i havent aparcant bé.
no troba error en:Tot i estar així.
REGLA MILLORADAtot quant/tot el que
no troba error en:difereixen del tot quant a llur funcionalitat
REGLA MILLORADAun any *desprès/després
troba error en:va quedar-se desprès sense ajuda
troba error en:va quedar-se-li desprès parat.
no troba error en:Després d'haver-se'n desprès.
no troba error en:per haver-se desprès d'una sola petita moneda
no troba error en:Després d'haver-se'n desprès.
no troba error en:per haver-se desprès d'una sola petita moneda
no troba error en:Després d'haver-se'n desprès.
no troba error en:per haver-se desprès d'una sola petita moneda
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
troba error en:No emprenyeu al comissari.
troba error en:No emprenyeu a la comissària.
troba error en:No ha afectat a la relació.
no troba error en:Se li van cansar els braços
no troba error en:No emprenyeu el comissari
no troba error en:No emprenyeu la comissària
no troba error en:Sense que es molesti a desmentir-ho
no troba error en:afecten a vegades les parts toves
no troba error en:des dels termes afectats als altres
no troba error en:va dir molt afectada a Joan
no troba error en:o elles et perjudiquen a tu
no troba error en:No ha afectat a tots igual.
REGLA MILLORADAves/vés
no troba error en:Ves què havia de fer!
no troba error en:Ves quina sort!
REGLA MILLORADAvessant
no troba error en:presenta tres vessants
no troba error en:a la mà enlairada vessant aigua
REGLA MILLORADAvistiplau
troba error en:el nostre vist i plau
REGLA ESBORRADA*als + expr. de temps
REGLA ESBORRADAComprova les combinacions de pronoms febles
REGLA ESBORRADAEvita vocabulari balear: novia, galleta
REGLA ESBORRADAciment
REGLA ESBORRADAd'esquenes a
REGLA ESBORRADAdonar-se compte