Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.4 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA*I+D/R+D
troba error en:La inversió en I+D.
troba error en:La inversió en R&D.
troba error en:La inversió en I+D+I.
REGLA NOVA*a les clares
troba error en:Parla a les clares.
REGLA NOVA*al 1996/el 1996
troba error en:Al 1992 foren les olimpíades de Barcelona.
REGLA NOVA*al 1996/el 1996
troba error en:A l'any 1992 foren les olimpíades de Barcelona.
troba error en:quan va emigrar a Amèrica es va endur a l'any 1801 quatre mascles.
REGLA NOVA*ample/amplada de banda
troba error en:Diferents amples de banda
troba error en:L'ample de banda
REGLA NOVA*coneixin/coneguin
troba error en:Sembla que el coneixin.
troba error en:I quan desapareixi?
REGLA NOVA*de capa caiguda
troba error en:anar de cap a caiguda
REGLA NOVA*de motu propio/motu proprio
troba error en:de motu proprio
REGLA NOVA*de prestat
troba error en:de prestat
REGLA NOVA*degut a
troba error en:Es va suspendre l'actuació degut a la pluja
troba error en:Es va suspendre el partit degut a la pluja
troba error en:les quals no són possibles degut a a les característiques
troba error en:Es va suspendre l'actuació degut al mal oratge.
troba error en:Es va suspendre el partit degut al mal oratge.
REGLA NOVA*en la què/en què/en la qual
troba error en:El lloc en el què el van trobar.
troba error en:La feina a la què em referia.
troba error en:El lloc del què parlàvem.
troba error en:Els llocs dels què parlàvem.
troba error en:El tema pel què pregunta.
REGLA NOVA*en/em/ens sap greu
troba error en:en va saber molt greu
REGLA NOVA*intentat/intentant veure
troba error en:Va córrer, intentat veure què passava.
REGLA NOVA*no ser de rebut
troba error en:Això no és de rebut.
REGLA NOVA*post/pal de la llum
troba error en:Mira els postes de la llum
troba error en:Mira els postes de llum
REGLA NOVA*renta/renda per càpita
troba error en:renta per càpita.
REGLA NOVA*tirar en falta/trobar a faltar
troba error en:Tiràrem en falta
REGLA NOVA*tornar/girar la vista
troba error en:Es tornaren contra nosaltres.
troba error en:Es va tornar contra nosaltres.
REGLA NOVACONCORDANCA_MILLOR
troba error en:Els millor serveis
REGLA NOVAComprova: apujar/pujar
troba error en:Llavors varen pujar els impostos.
troba error en:aprofiten l’augment de demanda per a pujar preus
troba error en:les apujaren al traster
REGLA NOVAEla geminada: evita la codificació de dos caràcters
troba error en:La soŀlicitud.
REGLA NOVAErrors ortogràfics: *assegurar-tel/-te'l acostar-si/-s'hi
troba error en:Per a assegurar-ten
troba error en:Porta-mel
troba error en:Hen d'emportar-sel
troba error en:Per a acostar-si
troba error en:Porta-mi
REGLA NOVAEvita les combinacions de pronoms valencianes (li'l, li'ls, li la, li les)
troba error en:Li'l done.
troba error en:Li l'escric.
troba error en:Li la done.
troba error en:Li'ls done.
troba error en:Li les done.
troba error en:Dóna-li'l.
troba error en:Dóna-li-la.
troba error en:Dóna-li'ls.
troba error en:Donar-li'ls.
troba error en:Dóna-li-les.
REGLA NOVAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
troba error en:El quaranta-quatré.
troba error en:El café.
troba error en:vostés.
troba error en:Atés que no m'agrada
troba error en:Ell aprén.
troba error en:Ell ho ha admés.
troba error en:Ell el va conéixer.
troba error en:Vosaltres féieu.
troba error en:El terratrémol.
troba error en:Els meus exnóvios.
REGLA NOVAExigeix accentuació valenciana (café, sotmés, conéixer, térbol)
troba error en:El cafè.
troba error en:Atès que no m'agrada.
troba error en:Ell el va conèixer.
troba error en:Vosaltres fèieu.
troba error en:El terratrèmol.
troba error en:Els meus exnòvios.
REGLA NOVAExigeix els possessius amb u (meua, teua,...)
troba error en:La meva amiga.
REGLA NOVAExigeix els possessius amb v (meva, teva,...)
troba error en:La meua amiga.
REGLA NOVAExigeix formes verbals balears
troba error en:Jo ho pense.
troba error en:Que ells ho diguen.
troba error en:Que se'n vaja.
troba error en:Que els ho digues, ho faran.
troba error en:Quan hi sigues, truca'm.
troba error en:Quan sigues allà
troba error en:No m'importa res del que digues
troba error en:Porte'n tres.
troba error en:Diga'n tres.
troba error en:Vaja on vulgui.
troba error en:Si ell cantara.
troba error en:Si ells cantassen.
troba error en:Si ells cantessen.
troba error en:Que no patisca.
troba error en:Jo no òbric.
troba error en:Ell patix.
troba error en:Va extraent.
troba error en:No ho veem.
troba error en:Se'n va creent que sí.
troba error en:Jo ho penso.
troba error en:Canteu-li.
troba error en:Digueu-li.
REGLA NOVAExigeix formes verbals del català central
troba error en:Jo ho pense.
troba error en:"Diga el que digui".
troba error en:Que no li sobre res.
troba error en:Que ells ho diguen.
troba error en:Que se'n vaja.
troba error en:Que els ho digues, ho faran.
troba error en:Quan hi sigues, truca'm.
troba error en:Quan sigues allà
troba error en:No m'importa res del que digues
troba error en:Porte'n tres.
troba error en:Diga'n tres.
troba error en:Vaja on vulgui.
troba error en:Si ell cantara.
troba error en:Si ells cantassen.
troba error en:Si ells cantessen.
troba error en:Que no patisca.
troba error en:Jo patesc.
troba error en:Jo no òbric.
troba error en:Ell patix.
troba error en:Va extraent.
troba error en:No ho veem.
troba error en:Se'n va creent que sí.
troba error en:Que no patesqui.
troba error en:-li això.
troba error en:Li ho ell.
troba error en:Quan faceu això.
troba error en:Que no cantàssim.
troba error en:Jo pens.
troba error en:Jo desatrac.
troba error en:Anam a la ciutat
troba error en:Vosaltres cantau.
troba error en:incorrs.
troba error en:entretendria.
troba error en:concorr.
troba error en:véngui.
troba error en:convengui.
troba error en:Jo patesc.
troba error en:Que no pensàs.
troba error en:Que jo no meresc.
troba error en:Jo sent que sí.
REGLA NOVAExigeix formes verbals valencianes
troba error en:Si tinguéssim sort.
troba error en:Jo penso.
troba error en:Que ells facin.
troba error en:Que no patesqui.
troba error en:-li això.
troba error en:Li ho ell.
troba error en:Quan faceu això.
troba error en:Que no cantàssim.
troba error en:Jo pens.
troba error en:Jo desatrac.
troba error en:Anam a la ciutat
troba error en:Vosaltres cantau.
troba error en:incorrs.
troba error en:concorr.
troba error en:véngui.
troba error en:tendria.
troba error en:convengui.
REGLA NOVAExigeix plurals en -jos: desitjos, assajos...
troba error en:Els assaigs
troba error en:Els faigs
troba error en:Els fastigs
troba error en:Els desigs
troba error en:Els lleigs
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -eix
troba error en:Ell ens exigix un resultat.
troba error en:Ell encoixix.
troba error en:Ell arguïx.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -esc
troba error en:Que ell ens ho agraïsca.
troba error en:Que ell ens ho servisquen.
troba error en:Que ell ens ho arguïsca.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -isc
troba error en:Que ell ens ho agraesca.
troba error en:Que ell ens ho oferesca.
troba error en:Que ell ens ho argüesca.
REGLA NOVAExigeix terminacions verbals en -ix
troba error en:Ell ens exigeix un resultat.
troba error en:Ell encoixeix.
troba error en:Ell estatueix.
REGLA NOVAPlan/Pla
troba error en:Plan general comptable
REGLA NOVAa major abundament
troba error en:a major abundament
REGLA NOVAa mans de/en mans de
troba error en:La ciutat va caure a mans de l'enemic.
troba error en:i restà un territori reduït a la vall del Segre i a mans de reietons saharians
troba error en:La ciutat arribà a caure a mans de l'enemic.
REGLA NOVAa mi *en/em diuen
troba error en:a mi en diuen
REGLA NOVAa traves
troba error en:A traves de l'espill
troba error en:Corria camps a traves.
REGLA NOVAabreviatures: Ma, mA
troba error en:És de fa 3.000 ma.
REGLA NOVAacus de rebut
troba error en:acús de rebut
REGLA NOVAaixí com també
troba error en:La música així com també la literatura.
REGLA NOVAal per major
troba error en:al per major
REGLA NOVAamassar / pastar
troba error en:Amasseu els ingredients.
troba error en:Els ingredients s'han d'amassar durant cinc minuts.
REGLA NOVAanul·lar/anular
troba error en:Vingué a anular la decisió anterior.
troba error en:Joan va anular els articles dels estatuts.
troba error en:Vingué a anular la decisió anterior.
troba error en:Li va anular el gol.
troba error en:Vol suspendre i anular totes les regles.
REGLA NOVAapostrofació de sigles: l'R+D
troba error en:La necessitat de la R+D+I
REGLA NOVAavia/àvia
troba error en:És la nostra avia.
REGLA NOVAavies/àvies
troba error en:Són les nostres avies.
REGLA NOVAbaba/bava
troba error en:Tenia molt mala baba.
troba error en:Li queia la baba en sentir-lo.
troba error en:Mira quantes babes.
REGLA NOVAbullint/bullent
troba error en:En aigua bullint
REGLA NOVAbé que + *subjuntiu/indicatiu
troba error en:Bé que algunes siguin diferents.
REGLA NOVAcarga/càrrega
troba error en:Totes les cargues.
REGLA NOVAconfusió futur/passat: enviarem/enviàrem
troba error en:Els llibres que enviarem ahir.
troba error en:Hi pensarem la setmana passada.
troba error en:Ahir l'enviarem.
troba error en:L'any passat l'enviarem.
REGLA NOVAd'un temps *a aquesta part/ençà
troba error en:d'un temps a aquesta part
troba error en:d'uns quants dies a aquesta part
REGLA NOVAde la nit al matí
troba error en:de la nit al matí
REGLA NOVAdonar començament
troba error en:dono començament
troba error en:donàrem començament
REGLA NOVAdonar que pensar
troba error en:dóna molt què pensar
REGLA NOVAdos o més *llibre/llibres
troba error en:tres o més ornitòleg
REGLA NOVAenrecordar
troba error en:No t'enrecordes?
REGLA NOVAerrors freqüents: gris/grisa
troba error en:Un lloc de gent gris.
REGLA NOVAespai darrere de dos punts
troba error en:Llavors va dir:Vine!
troba error en:En van venir 10.000:alguns de bonics!
REGLA NOVAespai darrere de punt i coma
troba error en:Vingué;però se n'anà!
REGLA NOVAestar dels nervis
troba error en:estava dels nervis
REGLA NOVAestar dels nervis
troba error en:Em posava dels nervis.
REGLA NOVAfeinejar, faenejar / pescar
troba error en:L'embarcació feinejava en aigües del Marroc.
troba error en:Feinejaven al Mediterrani.
troba error en:L'embarcació faenejava en aigües marroquines.
REGLA NOVAgas ciutat
troba error en:gas ciutat
REGLA NOVAgerundis que perden la t: fen/fent, coneixen/coneixent
troba error en:I ell ho continua fen.
troba error en:Creu que estan prenen mesures.
REGLA NOVAinformar *de què
troba error en:Ens informà de què no passava res.
REGLA NOVAla *sua/seua
troba error en:La sua metodologia
REGLA NOVAles *sues/seues
troba error en:Les sues coses
REGLA NOVAllunya/llunyà
troba error en:Un dia llunya.
REGLA NOVAmadrina/padrina
troba error en:La madrina del nen.
REGLA NOVAminorista/detallista
troba error en:Del comerç minorista.
REGLA NOVAmà de sant
troba error en:Ha sigut mà de sant
REGLA NOVAna (sense nom): per na altra banda
troba error en:Per na altra banda
troba error en:Establint u na nova aliança
REGLA NOVAno així/però no
troba error en:Els professionals, no així els addictes,
REGLA NOVAno cal perdre de vista
troba error en:No cal perdre de vista
REGLA NOVAnòvia
troba error en:nòvia!
REGLA NOVAnòvies
troba error en:nòvies!
REGLA NOVAnòvio
troba error en:nòvio!
REGLA NOVAnòvios
troba error en:nòvios!
REGLA NOVAper *mitja/mitjà de
troba error en:Per mitja d'intercanvis
REGLA NOVAper bé que + *subjuntiu/indicatiu
troba error en:Per bé que algunes siguin diferents.
REGLA NOVApeçó/mugró/peduncle/lòbul
troba error en:Mossega el peçó.
troba error en:Mossega els peçons.
REGLA NOVApor *a què
troba error en:Tenia por a què vinguera.
REGLA NOVAprecs i preguntes
troba error en:precs i preguntes
REGLA NOVAprefixos sense guionet: *auto-anomenava *re-dirigia
troba error en:Ell s'auto-anomenava el millor.
REGLA NOVAproba/prova
troba error en:Ell ho proba tot.
REGLA NOVApunt i final
troba error en:Hi van posar punt i final.
REGLA NOVAradio/ràdio
troba error en:Sentíem Radio Andorra.
troba error en:La renuncia a la corona.
troba error en:Salvades les distancies de temps.
troba error en:Salvada la distancia de temps.
troba error en:Les noticies del temps.
troba error en:Quan vaig saber la noticia.
troba error en:El delicte que denúncia.
troba error en:El delicte que ell denúncia.
troba error en:Arrós.
troba error en:aixo
troba error en:aixi
troba error en:Diuen que ho va dir varies vegades.
REGLA NOVAsi a cas
troba error en:si a cas
REGLA NOVAsi mal no recordo
troba error en:si mal no recordo
REGLA NOVAtacanyeria
troba error en:tacanyeries
REGLA NOVAtirar*/trobar a faltar
troba error en:va tirar a faltar
REGLA NOVAtot i que + *subjuntiu/indicatiu
troba error en:Tot i que algunes siguin diferents.
troba error en:Tot i que se'l consideri així.
REGLA NOVAun o més *llibre/llibres
troba error en:un o més ornitòleg
REGLA NOVAval!/entesos!
troba error en:Val, ho farem.
REGLA NOVAverbs incorrectes: objectivitzar
troba error en:Cal que ho objectivitzem.
REGLA NOVAverbs no incoatius: ajupir, admetre...
troba error en:consenteixin
troba error en:consenteixo
troba error en:grunyeix
troba error en:consentesquin
troba error en:ajupixquen
troba error en:admiteixin
troba error en:emitisc
troba error en:omiteixi
troba error en:remetesquin
troba error en:admiteixquen
REGLA MILLORADA'ja que' va precedit de coma
troba error en:No és ell— ja que no vol.
troba error en:Era un ocell «rar» ja que feia dies que no sortia.
no troba error en:No és ell —ja que no vol.
no troba error en:Però ja que venia ho aprofitava.
no troba error en:són un angle recte (ja que l'angle central és de 180 graus)
REGLA MILLORADA*Deu/Déu
no troba error en:Dels Deu manaments
no troba error en:Guerra dels Deu Anys
no troba error en:la plataforma Deu Mil a Brussel·les
no troba error en:En el pla de la Deu
no troba error en:El bosc de Can Deu.
no troba error en:Deu pometes té el pomer
REGLA MILLORADA*ala ciutat/a la ciutat
troba error en:ala Barcelona
no troba error en:L'ala nord de la ciutat.
no troba error en:Ala Lluís XIV.
REGLA MILLORADA*cap el/cap al
troba error en:Cap el 1984 va passar això.
troba error en:un sistema electoral orientat cap el ciutadà
troba error en:Era de cap els anys 20
troba error en:Era de cap el s. XIII
troba error en:Era de cap el 1560
troba error en:Era de cap el XVIII
no troba error en:Fou conseller en cap el 1340
no troba error en:Va marcar de cap el 2-0
no troba error en:van prendre per cap un burgès molt popular
no troba error en:Porta de cap els seus servents
REGLA MILLORADA*com / com a
troba error en:també conegut popularment com Bean
no troba error en:amb llenguatges interpretats tals com PHP, Perl, Ruby i Java
no troba error en:amb actors tan coneguts com a Carlos Latorre
no troba error en:conegut com Il Duce
no troba error en:Altres exploradors europeus menys coneguts, com a Jean de Plan Carpin,
no troba error en:coneguts èxits com Bohemian Rhapsody
no troba error en:centres de recerca de reconegut prestigi com PERA
no troba error en:amb altres reconeguts pintors com Carle van Loo
no troba error en:tant des del punt de vista legal com doctrinal,
no troba error en:i demostra ser tan bon escriptor com actor
no troba error en:En pel·lícules com Ciutadà Kane
REGLA MILLORADA*conforme (conjunció)
no troba error en:haurà de determinar-se conforme al que disposi la legislació belga
REGLA MILLORADA*degut a que
troba error en:Això és degut a que sempre ve tard.
no troba error en:a causa que
REGLA MILLORADA*depenent/dependent
troba error en:una agricultura molt diversificada, molt depenent de la ramaderia.
troba error en:que és molt depenent de l comerç exterior
no troba error en:variava molt depenent de la importància de l'oficial
REGLA MILLORADA*las/les
no troba error en:El cos li va quedar completament las.
no troba error en:Ve de Las Palmas o de Las Vegas.
REGLA MILLORADA*mig/mitjà
no troba error en:sacrificant mig milió de soldats
REGLA MILLORADA*pues/doncs
no troba error en:Els dits semblaven pues.
no troba error en:Són com pues d'eriçons.
no troba error en:peces de treball (pues o discs dentats)
REGLA MILLORADA*ratllar/vorejar
troba error en:ratllant el sarcasme
REGLA MILLORADA*venen/vénen a dir
no troba error en:els principals aliments que es venen d'aquesta manera.
no troba error en:tot i que també se'n vénen de ja usades
no troba error en:les plomes es venen d’una en una
no troba error en:que es venen en grans caixes
no troba error en:per a les PIME que venen a grans empreses
no troba error en:ja que es venen grans quantitats dels productor produïts
no troba error en:Actualment es venen també congelades
no troba error en:També venen entrades de concerts
no troba error en:tots els qui venen quelcom relacionat amb ella
REGLA MILLORADA*venim dient/anem dient/hem dit
troba error en:Com venim dient.
troba error en:Les reunions que s'han vingut fent.
troba error en:Es ve desenvolupant.
troba error en:Com s'ha vingut dient
troba error en:Com ha vingut dient-se.
no troba error en:Hem dit.
no troba error en:suprimiré el tramvia i vindré caminant.
no troba error en:Ha vingut cantant.
no troba error en:Ha vingut cantant ben content.
no troba error en:Ha vingut cantant ben content.
REGLA MILLORADAComprova el guionet en els numerals
no troba error en:un interès pel disseny dels anys vint i un allunyament de les convencions
REGLA MILLORADAComprova les contruccions de relatiu: amb el que/amb el qual
troba error en:5 milions d'habitants entre els que destaca
no troba error en:en caràcter general entre la que la precedeix i la que li succeeix
REGLA MILLORADAComprova que hi ha espai deprés de punt.
troba error en:És així?Sempre.
REGLA MILLORADAComprova: abaixar/baixar
no troba error en:Que feien baixar els preus
no troba error en:No li agrada que baixin els preus.
REGLA MILLORADAComprova: «haver» + participi / «haver-hi» impersonal
troba error en:Ha tractar d'obrir.
no troba error en:S'havia d'assegurar del seu valor.
no troba error en:S'havia engrescat força.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i adjectiu
troba error en:dels 1a
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
troba error en:Es doctorà en filosofia amb un tesi sobre Plotí
troba error en:Un èmfasis
troba error en:Uns recepcionista.
no troba error en:Per a ambdues fou decisiva la seva intervenció
no troba error en:I per tant resta una tasca de recopilació
no troba error en:Un èmfasi especial.
REGLA MILLORADAConcordances dubtoses «un de les»
troba error en:Dos de les seves anàlisis.
troba error en:Una d'aquests animals.
troba error en:Dues d'aquests animals.
no troba error en:Tres de les seves cases.
no troba error en:Tres d'aquests animals.
REGLA MILLORADAConcordances participi i nom
no troba error en:Mai no havia vist vidres de color.
REGLA MILLORADADetecta cometes en posició incorrecta
no troba error en:les històries clíniques (‘medical records’)
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:El que hi havia era por.
REGLA MILLORADAErrors en la ela geminada
troba error en:LA SOL.LICITUD.
troba error en:col · laboració
no troba error en:al-Ladjdjun
no troba error en:en un estat sindical-laborista
no troba error en:en un estat sindical.La classe obrera
no troba error en:col·laboració
REGLA MILLORADAEvita les formes 'haguem/hagueu fet' en comptes de 'hàgim/hàgiu fet'
no troba error en:Hi havien instaŀlat una antena.
REGLA MILLORADAExigeix: de schola
no troba error en:Una molècula d'RNA.
no troba error en:Una molècula d'M7.
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
troba error en:Ha comunicat una cosa és clara.
troba error en:Va comunicar-los una cosa és clara.
troba error en:Va dient una cosa és clara.
no troba error en:Això inclou tota una gamma de coses.
no troba error en:El passallís del Fluvià era molt poc som.
no troba error en:Li arrencaria la pell en viu
no troba error en:Hauria fet falta un coet.
no troba error en:usà el recurs del deus ex machina.
no troba error en:A l'antiga era de Pedret es ballen sardanes.
no troba error en:Començava una nova era d'aplicació.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes davant de verb: *se omple, *se'l emporta
troba error en:Li en compraré quatre.
troba error en:Li els portaré demà.
no troba error en:Li'n dec una.
REGLA MILLORADAFrança *e/i Itàlia; dona *u/o home
no troba error en:El més jove número u mundial.
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
troba error en:A col·laborat amb la policia.
no troba error en: era l'as dividit en dotze unces
no troba error en:El primer caràcter és una e invertida
no troba error en:Fou candidat a diputat autonomista
no troba error en:s'integrarien novament a Estat Català
no troba error en:van ser exposats a teixit infectat
no troba error en:Per a accedir a contingut multimèdia.
no troba error en:una lluita a mort contra Napoleó
no troba error en:un automòbil del segment A produït pel fabricant
REGLA MILLORADAOrdenació dels pronoms febles: *li se, *hi us
no troba error en:El deute de l'ens ascendeix a 1.000 milions
REGLA MILLORADAa l'actualitat
no troba error en:Dels orígens a l'actualitat.
no troba error en:Dels anys 50 a l'actualitat.
no troba error en:Del segle XV a l'actualitat.
no troba error en:De 1920 a l'actualitat.
no troba error en:que transportava Romeo i Julieta a l'actualitat
no troba error en:Dóna una ullada a l'actualitat.
REGLA MILLORADAa l'endemà
no troba error en:Esperarem a l'endemà.
REGLA MILLORADAanys sense punt: *1.950
troba error en:Ell és de desembre del 1.989.
troba error en:Ell és de 1.989 aC.
no troba error en:Som a l'any 2000.
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
troba error en:l'important tasca de pol·linitzar
REGLA MILLORADAapostrofació: no s'apostrofen d', l', n'
no troba error en:És l'11è classificat.
no troba error en:L'amortització hauria de ser d'11.200.000 euros.
no troba error en:Fou expulsat d'IU.
no troba error en:A l'W del cap municipal
REGLA MILLORADAarrel de
no troba error en:Un àpex d'arrel de ceba.
no troba error en:Tallava arrel de valeriana
REGLA MILLORADAassentar-se/asseure's
no troba error en:tal negació s'assenta en un suport purament fàctic
REGLA MILLORADAcol·laborar *a què
troba error en:És degut a què no li agrada.
no troba error en:Això és degut a què?
REGLA MILLORADAcombinacions de puntuació incorrectes
troba error en:Ell va dir : vine!
troba error en:¿ Estàs segur?
no troba error en:¿Estàs segur?
REGLA MILLORADAcomplert/complet
troba error en: una de les més complertes i ben conservades
no troba error en:Haven complert les seves obligacions,
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
no troba error en:En l'article 151 CE.
no troba error en:1 concert per a violí
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
troba error en:duraran tot el matí, vist la quantitat de gent que hi havia.
REGLA MILLORADAdarrera/darrere
no troba error en:Aquesta branca, darrera subsistent dels
no troba error en:Darrera gran batalla dels almogàvers
no troba error en:I darrera gran obra de Bach.
no troba error en:La seua darrera gran obra.
no troba error en:fou la tercera i darrera de les guerres celtiberes
no troba error en:la 5a i darrera Inter-AMA
no troba error en:la primera i darrera a més eren municipalitats
no troba error en:la seva darrera nisba Al-Muttawàkkil ibn al-Àftas
no troba error en:i per la seva darrera El llibre negre
no troba error en:La seva darrera final fou aquella
no troba error en:aleshores aquesta serà la meua darrera.
no troba error en:aleshores aquesta serà la meua darrera.
no troba error en:va ser la tercera (i darrera) esposa
no troba error en:fins a la següent (i darrera) línia
no troba error en:fou la cinquena, i darrera, victòria
no troba error en:va ser la tercera (i darrera) esposa
no troba error en:fins a la següent (i darrera) línia
no troba error en:fou la cinquena, i darrera, victòria
no troba error en:i la VI i darrera
no troba error en:i la VIª i darrera
no troba error en:als estils de la dinastia saïta, darrera abans de la primera conquesta
no troba error en:La seva obra mestra i darrera estrenada en vida
no troba error en:Darrera posada al dia de la nissaga
no troba error en:Anava darrere seu.
no troba error en:Fou la darrera seu del govern revolucionari.
REGLA MILLORADAdivisar/albirar
troba error en:En la llunyania es divisa un poblet.
no troba error en:S'albirava un poblet.
no troba error en:L'adoptà com a divisa.
no troba error en:La divisa de l'estat.
no troba error en:mentre que la divisa va situar-se al centre
no troba error en:En cas que la divisa original s'hagi depreciat
REGLA MILLORADAdona/dóna
troba error en:Dona molt a pensar.
no troba error en:et dona nobis pacem
no troba error en:D'elegir-la Dona de l'Any.
no troba error en:Vuit d'ells dones
no troba error en:En elles les dones escollien marti.
no troba error en:Una dona molt bonica.
no troba error en:Dones molt boniques.
REGLA MILLORADAen lloc/enlloc
no troba error en:No es parla enlloc d'esllavissades.
REGLA MILLORADAen ocasions
troba error en:foren en ocasions assassinades.
no troba error en:en ocasions de cerimònia
no troba error en:en ocasions determinades
no troba error en:En ocasions molt assenyalades
no troba error en:En ocasions de cerimònia
no troba error en:En ocasions de grans esdeveniments
REGLA MILLORADAes pot
troba error en:és mata la creativitat
no troba error en:És reserva de la biosfera
no troba error en:La ciutat és Fes.
REGLA MILLORADAes/és
no troba error en:El nom del poble és Caçà.
no troba error en:Allà és cal sabater.
no troba error en:El clima és semi-àrid.
REGLA MILLORADAexercit/exèrcit
no troba error en:restava poders al càrrec de president, exercit des del 1975 per D. Ratsiraka
no troba error en:sobre el proselitisme exercit pels judaïtzants
no troba error en:Des del 1968 ha exercit la docència
REGLA MILLORADAfront a
no troba error en:per a fer-hi front de manera eficaç
REGLA MILLORADAgarbo
no troba error en:De Greta Garbo.
REGLA MILLORADAliderat/lideratge, filtrat/filtratge...
no troba error en:el liderat per Kerensky
no troba error en:sector enfrontat al liderat pel qui havia estat secretari general
no troba error en:en dos grups, un liderat per
no troba error en:liderats per Ria Beckers
no troba error en:És un cafè amb molt de cos i molt equilibrat.
no troba error en:i per tant etiquetat com a observat
no troba error en:Molt equilibrat en les seves característiques
no troba error en:filtrat per Wikileaks
no troba error en:una vegada filtrat
no troba error en:no equilibrat
REGLA MILLORADAlliurament/lliurement
no troba error en:Curs de fotografia amb lliurament de premis
REGLA MILLORADAlliurar/deslliurar
no troba error en:del romanent no lliurat del preu
REGLA MILLORADAma/mà
troba error en:Arribarà ma d'obra barata.
troba error en:La Ma de Guido.
troba error en:Aixecada la ma rectoral.
no troba error en:A ma recordada mare.
no troba error en:Allegro ma non tropo.
no troba error en:Allegro ma non tropo.
no troba error en:Van atacar Ma Yuan.
no troba error en:És Ma. Teresa.
REGLA MILLORADAmalgrat (que)
no troba error en:malgrat una llista que és francament limitadora
no troba error en:malgrat l'aprovació fa dos anys de la llei
REGLA MILLORADAmes/més
troba error en:Com mes especifiques millor.
troba error en:De mes de 100 kg
no troba error en:S'anomena mes lunar.
no troba error en:Aquell mateix mes fou despatxat.
no troba error en:El mes era la fracció major
no troba error en:el primer mes corresponia a una data entre febrer i març
no troba error en:que el mes tingui un nombre enter de setmanes
no troba error en:Aquell mateix mes fou despatxat.
no troba error en:Per a poder arribar a final de mes, a la tarda treballa.
REGLA MILLORADAmiler/milers
no troba error en:per tona de petroli
no troba error en:1 tona de petroli
REGLA MILLORADAmots no separats: *súper heroi/*súper-heroi/superheroi
troba error en:Tireu en davant
troba error en:I vice-versa.
troba error en:El guarda-agulles.
no troba error en:Anem endarrere
no troba error en:I viceversa
no troba error en:El guardaboscos.
REGLA MILLORADAnombre/número
no troba error en:El llibre fou número 1 de vendes.
no troba error en:Va ser nombre u de vendes.
no troba error en:En el primer número de Pobles i fronteres
no troba error en:avinguda Fiter i Rosell número 4 d'Escaldes-Engordany
no troba error en:és un número de varietats que fa l'artista
no troba error en:en el número 26 de Lletres Asturianes
no troba error en:oferien al públic un número de pallassos notable
no troba error en:el jugador número 4 de Gal·les
no troba error en:amb cada número de Súpers!
no troba error en:L'últim número de Visions
REGLA MILLORADAparticipar *a/en
troba error en:Després de participar a la Volta.
no troba error en:participen a parts iguals
no troba error en:va participar a finals del 38 en el debat
no troba error en:Hi va participar a l'edat de 30 anys
no troba error en:participà als 25 anys en els Jocs Olímpics
REGLA MILLORADAprefixos sense guionet: *vice-president
troba error en:Les aportacions greco-romanes a l'art.
REGLA MILLORADAproper/que ve/vinent
troba error en:Fins a la propera.
no troba error en:Fins a l'altra.
REGLA MILLORADArespecte a/de
no troba error en:tenia poc respecte tant pel seu cosí com per altres parents
no troba error en:sempre el màxim respecte cap al president
no troba error en:molt més lligada al respecte del medi explotat
REGLA MILLORADAsi/sí
no troba error en:No dóna més de si que això.
REGLA MILLORADAsinó/si no
no troba error en:No es construeixen perquè volen sinó si n'hi ha necessitat.
REGLA MILLORADAsobre
no troba error en:Que es pronuncie sobre les quatre primeres qüestions.
REGLA MILLORADAsoc/sóc
troba error en:Soc, certament, la persona adequada.
troba error en:-¿Soc jo la persona adequada?
no troba error en:the Am. Soc. Microbiology
no troba error en:Bot. J. Linnean Soc. 133:381–461.
no troba error en:Proc. Zool. Soc. Lond.
no troba error en:Am. Fish. Soc. Spec. Pub
REGLA MILLORADAson/són
no troba error en:per fer-li venir son
REGLA MILLORADAte/té
troba error en:Joan, te, sens dubte bona sort.
troba error en:Te intenció de fer-ho.
troba error en:Te una idea.
troba error en:-¿Te alguna idea?
troba error en:Te 35.489 habitants.
troba error en:Te, certament, molt d'interès.
troba error en:«Te raó», va pensar ell.
troba error en:Llavors va dir: «Te raó».
troba error en:Te «raó».
troba error en:Te com a objectiu arribar a la lluna.
troba error en:en un domini no buit te infinites cadenes descendents
troba error en:Joan el te objectiu.
troba error en:Un te infinites cadenes descendents
no troba error en:Prenen te, cafè i pastes.
no troba error en:bullit i servit com a te
no troba error en:en trossets amb el te verd.
no troba error en:Te Tai Tonga també es considera una circumscripció
no troba error en:Te Deum.
no troba error en:L'hora típica per prendre el te anglès.
no troba error en:de la cerimònia del te japonesa
no troba error en:de la cerimònia del te japonesa
no troba error en:un ric comerciant del te Tang Jishan
no troba error en:El jardí del te japonès
no troba error en:un boicot al té provinent de la Xina
no troba error en:quan prenguem el te, no has pas de patir
no troba error en:preparant el te amb la seva enorme tetera
no troba error en:els cítrics, el tabac, el te i el moresc
no troba error en:L'hora típica per prendre el te anglès.
no troba error en:de la cerimònia del te japonesa
no troba error en:El te és conreat en petites àrees marginals
no troba error en:petites herbes com el te de roca
no troba error en:Consumir el te per a les cerimònies religioses
REGLA MILLORADAtitella
no troba error en:Són titelles febles.
no troba error en:L'estat titella nazi.
no troba error en:d'un original titella
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
troba error en:Entri i li informarem de tot.
REGLA MILLORADAvesar/avesar/vessar
no troba error en:És un bus VESA
no troba error en:Sant Martí de Veses.
REGLA ESBORRADAconfusions b/v (proba/prova)
REGLA ESBORRADAfen/fent