Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.5 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA*Nord-Amèrica / Nord-amèrica
troba error en:A Nord-Amèrica.
REGLA NOVA*Sud-Est / Sud-est
troba error en:Al Sud-Est asiàtic.
REGLA NOVA*a bones hores/a bona hora
troba error en:a bones hores
REGLA NOVA*coma a cosa/com a cosa
troba error en:Coma a prerequisit
REGLA NOVA*contat/comptat i debatut
troba error en:contat i debatut
REGLA NOVA*donar abast/donar l'abast
troba error en:No dono mai abast.
REGLA NOVA*fins + infinitiu / fins a
troba error en:Fins vèncer.
troba error en:Fins arribar.
REGLA NOVA*fins a ara/fins ara
troba error en:Fins a avui.
troba error en:Fins a diumenge.
troba error en:Fins a ben entrada la nit.
REGLA NOVA*fins a fa / fins fa
troba error en:Fins a fa quatre dies.
REGLA NOVA*fins a/fins pocs dies després
troba error en:Fins a molts segles després
troba error en:Fins a segles després
troba error en:Fins a molt més tard
troba error en:Fins a més tard
troba error en:Fins a més avant
troba error en:Fins a cent vint minuts després
troba error en:Fins a quatre dies després
troba error en:Fins a uns quants dies després
troba error en:Fins a poc temps després
troba error en:Fins a algun temps més tard
troba error en:Fins a mil dies després
troba error en:Fins a un segle més tard
troba error en:Fins a havent dinat.
troba error en:Fins a 39 segons més tard.
REGLA NOVA*fins quasi / fins a
troba error en:Fins gairebé el segle XIX.
troba error en:Fins aproximadament l'any 1956.
REGLA NOVA*fins sota, sobre / fins a
troba error en:Fins sota la font.
troba error en:Fins mitjan segle XIX.
troba error en:Fins quin punt.
REGLA NOVA*fins/fins a 1996
troba error en:Fins un 4 %.
troba error en:Fins quatre metres.
troba error en:Fins 4 metres.
REGLA NOVA*línia de comandes/línia d'ordres
troba error en:línia de comandes
REGLA NOVA*tornar a refer/tornar a fer/refer
troba error en:La tornaren a refer.
REGLA NOVA*tres/trens de rodalia
troba error en:tres de rodalia
REGLA NOVAComprova: cals + nom
troba error en:cals vindrà
troba error en:La fabricació de cals.
REGLA NOVAConcordaces pronom verb: nosaltres *penseu/pensem
troba error en:Jo pensem que és així.
troba error en:Totes elles pensem que és així.
troba error en:Nosaltres dieu que no.
troba error en:Nosaltres no li dieu que no.
troba error en:I que nosaltres dieu que no.
troba error en:Jo els en portarem dues.
REGLA NOVARevisa: «cap/cap a»
troba error en:L'home tendeix cap allò infinit.
troba error en:Tendeix cap a allà.
REGLA NOVAUniversitat Harvard
troba error en:Universitat de Harvard
REGLA NOVAa les primeres de canvi
troba error en:a les primeres de canvi
REGLA NOVAa pesar de què
troba error en:A pesar de què és així.
REGLA NOVAabans *de què/que
troba error en:Després de què se n'anés.
troba error en:Abans de què se n'anés.
REGLA NOVAaborregar
troba error en:s'aborregaren
REGLA NOVAabraç/abraçada
troba error en:Van repartir abraços per a tothom.
REGLA NOVAafiançar
troba error en:afiançà
REGLA NOVAagalles
troba error en:agalles
REGLA NOVAal *vell/bell mig
troba error en:al vell mig
REGLA NOVAal poc temps
troba error en:al poc temps
REGLA NOVAalçada / altura
troba error en:alçada sobre el mar
troba error en:alçada sobre el nivell del mar
troba error en: 3.000 metres d'alçada
REGLA NOVAamurallar
troba error en:Amurallà la ciutat
REGLA NOVAansiar
troba error en:Ansia arribar al final.
REGLA NOVAantepassat
troba error en:Les nostres antepassades.
REGLA NOVAantorxa
troba error en:Fou la seva antorxa
REGLA NOVAapenar
troba error en:Estava apenat.
REGLA NOVAapoltronar-se
troba error en:s'apoltronà
REGLA NOVAapurar
troba error en:Estava apurat.
REGLA NOVAarropar
troba error en:L'han arropat.
REGLA NOVAbilló / bilió
troba error en:3 billons
REGLA NOVAbirlar
troba error en:Birlava tot el que podia.
REGLA NOVAbo/bon
troba error en:És un bo home
troba error en:Un bo cantar
REGLA NOVAbobo
troba error en:Pareixen bovos.
troba error en:Pareix bova.
REGLA NOVAbronca
troba error en:Quina bronca!
REGLA NOVAbussó / bústia
troba error en:Deixa-ho al bussó.
REGLA NOVAcalentament
troba error en:calentament
REGLA NOVAcamiller/portalliteres
troba error en:camillers
REGLA NOVAcantera / pedrera
troba error en:És de la cantera.
REGLA NOVAcarejar / acarar
troba error en:Els carejaren davant del jutge.
REGLA NOVAcargol, carbassa / caragol, carabassa
troba error en:descargolaven
troba error en:carbassal
troba error en:carbassegéssim
REGLA NOVAcartró / cartó
troba error en:cartrons
troba error en:cartró
REGLA NOVAcebar / encebar
troba error en:El van cebar.
REGLA NOVAcomo/com
troba error en:como
REGLA NOVAconcordança en frases copulatives
troba error en:Aquesta sopa són molt bones.
troba error en:Esment especial mereixen el seu treball.
troba error en:La cosa semblen que és així.
troba error en:Aquestes sopes és molt bones.
troba error en:Els amics és així.
troba error en:Els amics té això.
troba error en:Esments especials mereix els seus treballs.
REGLA NOVAconcordança subjecte verb.
troba error en:La primera compren tot l'itinerari
troba error en:Joan vindran demà.
troba error en:Joan no vindran demà.
troba error en:Els avis vindrà demà.
troba error en:Els avis no vindrà demà.
troba error en:Aquestes alineacions munta nyoses són com una prolongació
troba error en:La primera han comprès tot l'itinerari
troba error en:Joan han vingut demà.
troba error en:Joan no van venir ahir.
troba error en:Els avis ha vingut avui.
troba error en:Els avis no va venir ahir.
troba error en:Els barcelonistes va guanyar.
troba error en:Els dos nois va abaixar la mirada al mateix temps
REGLA NOVAconxa / closca
troba error en:Les conxes.
REGLA NOVAcóm/com
troba error en:Cóm?
REGLA NOVAd'usar i tirar
troba error en:d'usar i tirar
REGLA NOVAde *vell/bell nou/antuvi
troba error en:de vell antuvi
REGLA NOVAde a peu
troba error en:de a peu
REGLA NOVAdesperdici
troba error en:Molts desperdicis.
REGLA NOVAdonar l'esquena/girar l'esquena
troba error en:Li donaren sempre l'esquena.
REGLA NOVAdonar mitja volta
troba error en:Va donar mitja volta.
REGLA NOVAel suficientment
troba error en:No és el suficientment bo.
REGLA NOVAen cas de què
troba error en:En cas de què aparegui
REGLA NOVAen el cas de què
troba error en:en el cas particular de què aparegui
troba error en:En l'hipotètic cas de què aparegui
REGLA NOVAen el que portem d'any
troba error en:en el que portem d'any
REGLA NOVAen el que portem de curs
troba error en:en el que portem de curs
REGLA NOVAen torn a
troba error en:en torn al pati
troba error en:en torn del pati
REGLA NOVAen un obrir i tancar d'ulls
troba error en:en un obrir i tancar d'ulls
REGLA NOVAesclar/és clar
troba error en:Esclar que sí.
REGLA NOVAestar al tant
troba error en:Ell estava sempre al tant de tot
REGLA NOVAestància
troba error en:en aquelles estàncies
REGLA NOVAfer a via
troba error en:Farem a via
REGLA NOVAfins a que
troba error en:No serà fins a que vindran.
REGLA NOVAgràcies a què
troba error en:Gràcies a què és així.
REGLA NOVAhaver de *participat/participar
troba error en:Han de participat tots.
REGLA NOVAimmediacions
troba error en:Els van trobar per les immediacions.
REGLA NOVAla tesis/ la tesi
troba error en:Va dir que la tesis era bona.
troba error en:Va dir que la nostra tesis era bona.
REGLA NOVAmalgrat de què
troba error en:Malgrat de què
troba error en:Amb la condició addicional de què vingui.
troba error en:Amb la possibilitat concreta de què vingui.
REGLA NOVAmedicament/mèdicament
troba error en:És medicament innovador
REGLA NOVAmilloria/millora
troba error en:Ha experimentat una milloria.
REGLA NOVAmés *allà/enllà
troba error en:Més allà de l'horitzó.
REGLA NOVAno haver-hi volta de full
troba error en:no hi havia volta de full
troba error en:no va haver-hi volta de full
REGLA NOVAno tenir desperdici
troba error en:No té desperdici.
troba error en:No ha tingut desperdici.
troba error en:No va tindre desperdici.
REGLA NOVAnomts amb guionet: no-violència
troba error en:Pacte de no agressió
troba error en:És un no metall
troba error en:El no res.
REGLA NOVAordinals no estàndards (ºª); símbol de grau (°)
troba error en:Fa una temperatura de 25º.
troba error en:Fa una temperatura de 25º C.
troba error en:Fa una temperatura de 25ºC.
troba error en:En la posició 25ª.
troba error en:En la posició 25ena.
troba error en:25enes.
REGLA NOVApatxorra
troba error en:Quina patxorra!
REGLA NOVApertinencies
troba error en:pertinències
REGLA NOVApetrolífer/petrolier
troba error en:indústries petrolíferes
REGLA NOVAplaç (plaçar) / termini
troba error en:A llarg plaç.
REGLA NOVAporta una hora/fa una hora
troba error en:Porta una hora dient-ho
troba error en:Porta mig any de gira.
troba error en:Portava molt de temps així.
troba error en:alguna d'elles porta moltíssims anys d'existència
troba error en:Deu portar moltíssims anys d'existència
troba error en:I que portés tants anys d'existència
troba error en:I que portàrem tants anys d'existència
troba error en:Porta hores dient-ho
troba error en:Porta anys de gira.
troba error en:Portava temps així.
troba error en:alguna d'elles porta anys d'existència
troba error en:Deu portar anys d'existència
troba error en:I que portés anys d'existència
troba error en:I que portàrem anys d'existència
REGLA NOVAportantveus / portaveus
troba error en:Els portantveus del partit.
REGLA NOVAprefixos sense guionet: *ex-president
troba error en:Del meu ex-marit.
REGLA NOVAqualificar *com a/de
troba error en:Que el qualifiquin com el més satisfactori
troba error en:El qualificaren com a satisfactori
REGLA NOVAquant/quan
troba error en:Quant aquesta s'acabà.
troba error en:Quant li fa la guitza.
REGLA NOVArespecta/respecte
troba error en:respecta a
REGLA NOVAtipografia de graus, minuts i segons: 50° 45′ 20″
troba error en:25º 29,1' 49".
troba error en:25º 29' 49'.
troba error en:25º 29'.
troba error en:25º29,1' 49".
troba error en:25º29' 49'.
troba error en:25º29'.
REGLA NOVAtirar mà de
troba error en:tiraren mà de mesures disciplinàries
REGLA NOVAtransfons/rerefons
troba error en:transfons
REGLA NOVAun/u (ordinal)
troba error en:És el número cinquanta-un
REGLA NOVAus/ús
troba error en:En fa un us correcte.
troba error en:Amb l'us
troba error en:Manual d'us
REGLA NOVAverbs / noms propis: Barbara, Macàs, Adoram
troba error en:Maria Barbara Bach
troba error en:i Adoram, fill d'Abdà,
troba error en:El fill de Dèquer s'estava a Macàs
REGLA NOVAviure del cuento
troba error en:Vivien del cuento
REGLA NOVAvivendes
troba error en:Va comprar unes vivendes.
REGLA NOVAvolar/voler
troba error en:No li ho va volar donar.
troba error en:No va volar-li donar aquest gust.
troba error en:Que li ho volessin donar.
REGLA MILLORADA*al 1996/el 1996
troba error en:Va arribar a la ciutat al 1992.
no troba error en:De cara al 2015
no troba error en:Va arribar a la ciutat el 1992.
REGLA MILLORADA*al 1996/el 1996
no troba error en:Va néixer el 2004.
REGLA MILLORADA*ala ciutat/a la ciutat
troba error en:Ala fi, se'n va anar.
REGLA MILLORADA*cara a/de cara a
no troba error en:Mostra sempre la mateixa cara a la Terra.
REGLA MILLORADA*la/el pendent, *la/el corrent
no troba error en:És el "model corrent".
REGLA MILLORADA*quant abans
troba error en:Cal fer-ho quant abans millor.
troba error en:quant abans ho vem, abans acabarem.
REGLA MILLORADACombinacions impossibles de determinants: *els tots els
troba error en:No sé els aquests els detalls
troba error en:els aquests detalls
no troba error en:dels quals l'home és el primer
no troba error en:els tres mil
no troba error en:els trenta-quatre mil restants
no troba error en:totes les quals sumes
no troba error en:Als dos els donarem això
no troba error en:l'un el 1538, en temps de Solimà
no troba error en:n'hi ha uns quants la llavor dels quals
no troba error en:Aquests detalls
no troba error en:Les tals germanes no vingueren.
REGLA MILLORADAComprova les contruccions de relatiu: amb el que/amb el qual
no troba error en:estava de molt bon humor després del que li havia passat
REGLA MILLORADAComprova pronoms febles solts: *li cantar
troba error en:Reny-les.
no troba error en:Collblanc-la Torrassa
no troba error en:Santiago-la Corunya
no troba error en:ICV-els Verds
no troba error en:Castella-la Manxa
REGLA MILLORADAComprova que hi ha espai deprés de punt.
troba error en:És així…Sempre!
no troba error en:ha expressat […] la necessitat
REGLA MILLORADAComprova: «haver» + participi / «haver-hi» impersonal
troba error en:Que ha s'ha trobat
troba error en:Hi havia o no havia.
no troba error en:Ha hagut de menester.
no troba error en:Havia o no havia assumit això?
no troba error en:Ho havia o no ho havia assumit?
no troba error en:Havia o no dit això.
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:Això és tant a la llarga.
troba error en:Tan en l'àmbit judicial com en el polític.
troba error en:M'agrada tan!
troba error en:Va dir: «No m'agrada tan».
troba error en:Va dir: "No m'agrada tan".
no troba error en:Tant a la llarga com a la curta.
no troba error en:Tant a la llarga com a la curta.
no troba error en:S'ho va prendre tan a la valenta.
no troba error en:Era tan a prop i tan a sobre i tan a fons.
no troba error en:Tan a prop de la porta.
no troba error en:No estava tan en forma com pretenia.
no troba error en:Estava tan a gust.
no troba error en:Tan a la vora de la porta.
no troba error en:Tan a la vora.
no troba error en:Tan a final de curs.
no troba error en:No són tan bons com altres competidors
no troba error en:No són tan elevades com altres muntanyes
no troba error en:No tan sovint com antigament
no troba error en:No estava tan mal defensada com inicialment crèiem.
no troba error en:Tan clarament diferenciats com actualment.
no troba error en:M'agrada tant!
no troba error en:I aquesta calavera tan... tan guapa
no troba error en:És tan "real"
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
troba error en:Els primers arades.
troba error en:Amb els primers arades.
troba error en:Va ser formulat per primer vegada.
troba error en:Es poden visitar diferent caves.
troba error en:Es poden visitar diferents cava.
no troba error en:la poesia, de forta base realista,
no troba error en:una nova i sòlida base rural
no troba error en:Primer orde reial prussià
no troba error en:com més tard sa mare
no troba error en:Es poden visitar diferents caves.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i adjectiu
no troba error en:Sou uns pollosos i uns rates.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
troba error en:Fins a poc anys després
troba error en:és d'un mitjana de 100 tasses
no troba error en:La número 2, per a cors i instruments de vent
no troba error en:És la número cinquanta-u.
no troba error en:Era el base de l'equip
REGLA MILLORADAConcordances participi i nom
no troba error en:Encara que hi ha hagut intents de vincular-los
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:Un mite estès diu això.
REGLA MILLORADAEvita: al + infinitiu
troba error en:a l'observar-ho
no troba error en:Va ser candidat a l'Oscar.
REGLA MILLORADAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
troba error en:Els superjós.
REGLA MILLORADAExigeix accentuació valenciana (café, sotmés, conéixer, térbol)
troba error en:El superjò.
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals del català central
no troba error en:Doctor enginyer industrial
no troba error en:La sex ratio era més alta.
no troba error en:cometa Kohoutek
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals valencianes
no troba error en:Doctor enginyer industrial
no troba error en:s'entén que el termini expira l'últim dia
no troba error en:Aixo és aixi
REGLA MILLORADAExigeix terminacions verbals en -esc
no troba error en:desenllefisquen, arrisquen
REGLA MILLORADAExigeix terminacions verbals en -isc
no troba error en:bresquen
no troba error en:engresques
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
no troba error en:La sex ratio fou molt alta.
no troba error en:s'ha convertit en un dels mitjans de comunicació més vius,
no troba error en:El pas cap a la independència implicarà un salt.
no troba error en:Ja està el motlle a punt per a rebre el bronze fos.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes darrere de verb: *veure-lo, *emporteu-vos-ne
troba error en:afegir's-hi.
troba error en:Afegir-s-hi.
troba error en:Afegir-n-hi.
troba error en:Afegir-l-hi.
no troba error en:Envia-me-la ara mateix.
no troba error en:Envia-me'ls ara mateix.
no troba error en:Afegir-s'hi.
no troba error en:separar-l'en.
no troba error en:separar-l'en.
no troba error en:l'en nomenà governador
REGLA MILLORADAFormes incorrectes davant de verb: *se omple, *se'l emporta
troba error en:S'et diu.
troba error en:S'ens diu.
no troba error en:S'hi afegeix.
no troba error en:l'en nomenà governador
REGLA MILLORADAIncorrecte: «haver-hi que»
troba error en:Hi ha que triar diputat.
REGLA MILLORADAOrdenació dels pronoms febles: *li se, *hi us
troba error en:Vull eportar-n'ho avui.
REGLA MILLORADAa mans de/en mans de
no troba error en:La seva mort a mans dels enemics.
no troba error en:La fi del seu regnat a mans dels aquemènides.
no troba error en:Respon a la mort del deportat a mans de la policia.
REGLA MILLORADAacabar amb
troba error en:Amenaçar d'acabar amb la seua vida.
REGLA MILLORADAamor, color, sabor... (normalment en masculí)
troba error en:Per a algunes errors que detecta.
troba error en:Per a les errors que detecta.
troba error en:Per a les grans errors que detecta.
troba error en:La clamor del poble.
troba error en:La gran clamor del poble.
troba error en:Ha comès trenta-dues errors.
troba error en:Eren colors boniques
troba error en:Rigor formal estètica
troba error en:En honor seva.
troba error en:La forta rigor.
troba error en:Les seves rigors.
no troba error en:Dos amors
no troba error en:Hi ha algun error
no troba error en:Li ho va dir a aquella Dolors
no troba error en:Els errors
no troba error en:La Dolors no ha vingut
no troba error en:L'amor i l'honor
no troba error en:El color i l'estupor
no troba error en:Amb colors transparents.
no troba error en:de la Dolors Umbridge
no troba error en:Cançons d'amor trobadoresques
no troba error en:Amb transparents colors.
REGLA MILLORADAapostrofació: de, el
troba error en:de 1%.
troba error en:Per damunt de 11°C.
troba error en:fins al 1%.
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
troba error en:l'icona
troba error en:L'UPF
troba error en:L'UdA
troba error en:la umma
troba error en:la urca
troba error en:la UJI
troba error en:la insta
no troba error en:L'URL de la web
no troba error en:L'upf
no troba error en:L'UJI
no troba error en:L'ICONA
no troba error en:Estudia a la UdA
no troba error en:Que la infon a tothom.
no troba error en:A la una comença la revetlla.
REGLA MILLORADAbordar / brodar
no troba error en:els animals renillaven, bordaven o es barallaven.
REGLA MILLORADAbòlid/bòlit
troba error en:S'ha vist un bòlit al cel.
no troba error en:He anat tota la setmana de bòlit.
REGLA MILLORADAcanvi de preposicions davant d'infinitiu
troba error en:Consisteix, precisament, en demostrar-ho.
no troba error en:Es conforma a gestionar.
no troba error en:es va equivocar de 4 anys en oblidar-se de comptar
no troba error en:que estan en poder seu
no troba error en:va estar en poder de l'enemic
no troba error en:convertir-se en ésser humà
no troba error en:Les primeres presenten efervescència en tirar-hi un àcid.
REGLA MILLORADAcol·laborar *a què
troba error en:Podem esperar a què arribi.
REGLA MILLORADAcomplert/complet
no troba error en:Havent complert les seves obligacions,
no troba error en:Havent complert un llustre,
REGLA MILLORADAconcordances en numerals
troba error en:Dos home.
troba error en:2/3 part.
troba error en:Dos únic.
troba error en:Dues-cents xiquetes.
no troba error en:1/24 part d'unitat
no troba error en:Tenia una set terrible.
no troba error en:de les aigües de la deu propera
no troba error en:Un tant per cent anual.
no troba error en:1 cas de suïcidi
no troba error en:Hi ha 4 més 1 grans per lloc decimal.
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
troba error en:un alts càrrecs públics.
no troba error en:Uns alts càrrecs públics.
no troba error en:El bel canto.
no troba error en:acabà muntant-la tres vegades seguides
REGLA MILLORADAconjunció *y/i
no troba error en:y=x2
no troba error en:Cromosoma Y.
REGLA MILLORADAconsistir *en què
troba error en:Això consisteix fonamentalment en què
troba error en:Això consisteix, fonamentalment, en què
troba error en:Això consisteix en què
REGLA MILLORADAd'altres
troba error en:entre d'altres petites coses
REGLA MILLORADAde peu
troba error en:cansa molt estar tant de temps de peu.
no troba error en:van donar cops de peu
no troba error en:cansa molt estar tant de temps dret.
REGLA MILLORADAdona/dóna
troba error en:Dona llum al problema.
troba error en:Dona a llum tres cries.
no troba error en:Dones boniques.
no troba error en:Dones boniques.
REGLA MILLORADAdonar/fer
no troba error en:Ha donat tema a goigs.
REGLA MILLORADAdos o més *llibre/llibres
no troba error en:dos o més cors
REGLA MILLORADAel + infinitiu
troba error en:El poder cantar en els cinc continents
no troba error en:El poder en els cinc estats centreasiàtics
REGLA MILLORADAentorn a
no troba error en:Pot alterar l'entorn al seu gust
no troba error en:en l'entorn a través de vies específiques
REGLA MILLORADAexercit/exèrcit
troba error en:El batalló de l'exercit.
no troba error en:Havent exercit l'advocacia, es dedicà a la docència
REGLA MILLORADAmes/més
no troba error en:És el mes menys plujós
no troba error en:Un o dos dies per mes solament
REGLA MILLORADAnet/nét
troba error en:Tinc 5 netes.
troba error en:Tinc dues netes.
troba error en:Un net meu.
troba error en:Algunes netes seves.
troba error en:És neta del president.
troba error en:És neta de Nyfdufer.
no troba error en:Les seves netes aigües.
no troba error en:Un castell de 3 de 9 net.
no troba error en:Un quinze net, trenta net.
no troba error en:Un de net.
no troba error en:És net de sabó.
no troba error en:És net de sabó.
REGLA MILLORADAperquè/per què
troba error en:No sé perquè passa.
troba error en:Vull saber perquè passa.
troba error en:Rajoy no entén perquè se'n sorprenen.
troba error en:Jo els diré perquè.
troba error en:I això perquè?
no troba error en:Coses que no sabíem perquè eren poc freqüents.
no troba error en:No en sabíem el perquè.
no troba error en:Sí, perquè... ens agrada molt.
REGLA MILLORADApodar/poder
troba error en:No va podar-li donar aquest gust.
troba error en:Que li ho podessin donar.
no troba error en:Poden dir el que vulguen.
REGLA MILLORADAproper/que ve/vinent
troba error en:Aquesta propera tardor
troba error en:Aquest proper estiu
no troba error en:En la propera AG
REGLA MILLORADAquè/que
troba error en:No sé que passa.
no troba error en:no sé què
REGLA MILLORADArecent + adjectiu
troba error en:recent pintats
troba error en:recent pintat
troba error en:recent nascuts
troba error en:recent casat
no troba error en:l'altre més recent viscut pels nostres pares
REGLA MILLORADAson/són
troba error en:El que és interessant son les novetats.
no troba error en:Aquesta son m'esgota.
REGLA MILLORADAun més/mes
troba error en:El més que ve.
no troba error en:pel més d'1 milió d'immigrants nord-americans
no troba error en:pel més d'un milió d'immigrants nord-americans
no troba error en:el més de pressa possible
no troba error en:Tal vegada el més bonic
no troba error en:El més gran dedicat a sant Llorenç
no troba error en:El més gran dedicat a sant Llorenç
REGLA MILLORADAvaris com a determinant
troba error en:Te varis subtemes
REGLA MILLORADAverbs incorrectes: *anyadir, *arrepentir
troba error en:Cal que ho anyadeixis.
troba error en:No m'arrepentisc.
no troba error en:Afegim-ho.
no troba error en:Penedir-se de tot.
REGLA MILLORADAverbs no incoatius: ajupir, admetre...
troba error en:abateixen
REGLA MILLORADAvessant (preferible en masculí)
troba error en:Per a la vessant sud.
troba error en: Per aquelles vessants.
troba error en:Eren vessants boniques
troba error en:L'ampla vessant.
no troba error en:El vessant nord.
no troba error en:Vessants salvatges.
no troba error en:L'ample vessant
no troba error en:la mà enlairada vessant aigua sobre el cap
REGLA ESBORRADA*reventa/revenda/rebenta
REGLA ESBORRADA*reventar/rebentar
REGLA ESBORRADArecomposar
REGLA ESBORRADAremediar
REGLA ESBORRADArepondre