Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.6 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA*a mitjan de/a mitjan/a mitjans de
troba error en:A mitjan de segle V
troba error en:A mitjan d'abril
troba error en:A mitjan de la dècada
REGLA NOVA*avarca/abraça/comprèn
troba error en:El llibre avarca massa coses.
REGLA NOVA*baix relleus/baixos relleus
troba error en:Els baix relleus.
troba error en:Els mig relleus.
troba error en:Els mig-relleus.
REGLA NOVA*baix/sota la direcció
troba error en:Tocaren baix la direcció del mestre.
REGLA NOVA*coneixessin/coneguessin
troba error en:Que ho reconeixessin.
troba error en:Que ho pareixessin.
REGLA NOVA*d/de/d'
troba error en:És d veritat.
troba error en:D església.
REGLA NOVA*empenyar-se
troba error en:Encara que s'empenyin a fer-ho així.
REGLA NOVA*en lloc/enlloc
troba error en:No ho trobo en lloc.
troba error en:En lloc venir, se'n va.
REGLA NOVA*entre... fins a/des de... fins a/entre... i
troba error en:Entre 1900 fins a 1920.
troba error en:Entre el 1900 fins al segle XXI.
REGLA NOVA*estar/ser causat per
troba error en:Estan causats per elements estranys.
troba error en:Estigueren provocades per elements estranys.
REGLA NOVA*l/el/la/l'
troba error en:De l catedral.
troba error en:L església.
REGLA NOVA*península ibèrica/península Ibèrica
troba error en:A la Península ibèrica.
troba error en:A la Península ibèrica.
troba error en:A la Península Ibèrica.
REGLA NOVA*precisar de/requerir
troba error en:No precisava d'ajuda.
REGLA NOVA*rebel·lar/revelar
troba error en:Es va rebel·lar que era mentida.
troba error en:Va rebel·lar-se que era mentida.
troba error en:Es rebel·là que era mentida
REGLA NOVA*revelar/rebel·lar
troba error en:Es va revelar contra el rei.
troba error en:Va revelar-se contra el rei.
troba error en:Vam revelar-nos contra el rei.
troba error en:Es revelà contra el rei
REGLA NOVA*treure la son/fer perdre la son
troba error en:Això no em trau el son.
troba error en:Això no li va traure la son.
REGLA NOVA*trillat/fressat/gastat
troba error en:Són camins trillats.
REGLA NOVAConcordances determinant + qual
troba error en:El quals.
troba error en:del quals.
REGLA NOVAEvita article salat: es moix, es plats
troba error en:És d'es Cap Negre.
troba error en:És de s'home.
troba error en:Amb es moix.
troba error en:Amb s'Eixample.
troba error en:Amb es moixos.
REGLA NOVAGales/Gal·les
troba error en:El país de Gales.
REGLA NOVAa mena de
troba error en:A mena de conclusió.
REGLA NOVAacostumar *(a)
troba error en:Acostumen venir tard.
troba error en:Acostumen no venir tard.
troba error en:Està acostumat venir tard.
REGLA NOVAagafar *la son
troba error en:Concilià amb dificultat la son
troba error en:Agafà amb dificultat la son
REGLA NOVAal poc/al cap de poc
troba error en:i al poc ixen al carrer
REGLA NOVAalfombra
troba error en:Les alfombres.
REGLA NOVAamb la que està caient
troba error en:amb la que està caient
REGLA NOVAbacallar/bacallà
troba error en:Els bacallars.
REGLA NOVAbarco
troba error en:barcos
REGLA NOVAbassada/basada
troba error en:Estava bassada sobretot en fets reals.
troba error en:Estaven bassades en fets reals.
REGLA NOVAcara *ho creu
troba error en:A cara ho creu.
REGLA NOVAcarinyós
troba error en:Eren molt carinyoses.
REGLA NOVAconfusió i majúscula / l minúsucla
troba error en:lIoretencs
troba error en:I'home
REGLA NOVAcordura/seny
troba error en:cordura
REGLA NOVAd'ara en endavant
troba error en:d'ara en endavant
troba error en:des d'ara en endavant
REGLA NOVAde carrer
troba error en:Va guanyar de carrer.
REGLA NOVAderramar / vessar,escampar
troba error en:Derramaren molta sang.
REGLA NOVAdirecció/adreça
troba error en:Les direccions electròniques.
troba error en:Una direcció de 32 bits.
REGLA NOVAdonar la volta/girar el mitjó
troba error en:Li van donar la volta com un mitjó.
troba error en:Donaren la volta a tots els calcetins.
REGLA NOVAdonar-se a la fuga
troba error en:Es donà a la fuga
troba error en:Es va donar a la fuga
troba error en:S'ha donat a la fuga
troba error en:Multat per donar-se a la fuga
REGLA NOVAen el que portem d'aogst
troba error en:en el que portem d'agost
REGLA NOVAen ves/en comptes/envers
troba error en:En ves d'això, allò.
REGLA NOVAencertar a
troba error en:No encertaren a fer-ho
REGLA NOVAfigura *senyera/cabdal
troba error en:Figures senyeres
REGLA NOVAflipar
troba error en:Vaig flipar?
REGLA NOVAfluïda/fluida
troba error en:És fluïda
troba error en:És fluït
troba error en:Són fluïdes
troba error en:Són fluïts
REGLA NOVAfluïdament/fluidament
troba error en:fluïdament
REGLA NOVAkelvin (no graus)
troba error en:A 30 ºK.
troba error en:A 30ºK.
troba error en:A 30 º K.
REGLA NOVAla més *comú/comuna
troba error en:La més comú.
troba error en:Els més comú.
REGLA NOVAlacra
troba error en:Aquesta lacra
troba error en:Aquestes lacres.
REGLA NOVAmassa (adj., adv. invariable)
troba error en:Masses coses.
REGLA NOVAmentirós
troba error en:Eren molt mentiroses.
REGLA NOVAmetja / metge
troba error en:Ha vingut el metja?
REGLA NOVAmister/míster
troba error en:El mister
REGLA NOVAmitjan/a mitjan
troba error en:És mitjan segle.
troba error en:Fins mitjans del segle.
REGLA NOVAno hi ha de què
troba error en:No hi ha de què!
REGLA NOVAno mai
troba error en:Ell no mai hi ha estat clarament favorable
REGLA NOVAno treu que
troba error en:Això no treu que sigui així.
troba error en:Això no treia que.
REGLA NOVAordinals sense punt: *5è./5è
troba error en:Va ser el 4t. classificat.
troba error en:(Va ser el 5è.).
troba error en:Va ser el 5è. i l'altre el 6è.
REGLA NOVApassacarrer
troba error en:passacarrers
REGLA NOVApassota
troba error en:Són uns passotes!
REGLA NOVApassotisme
troba error en:passotisme!
REGLA NOVApaïsos que solen dur article
troba error en:Són a Perú.
troba error en:Són a EUA.
troba error en:Són a Equador.
troba error en:Són a Estats Units.
troba error en:Estats Units.
REGLA NOVApendent, corrent (nom masculí)
troba error en:Per a la pendent sud.
troba error en: Per aquelles pendents.
troba error en:Eren pendents boniques
troba error en:L'ampla corrent.
REGLA NOVAper *baix/sota/davall de
troba error en:Per baix del nivell del mar.
REGLA NOVAper/per a davant de determinant
troba error en:Serveixen per la investigació.
troba error en:S'usen per la investigació.
troba error en:Han servit per la investigació.
troba error en:S'han usat per la investigació.
REGLA NOVAper/per a piano
troba error en:Música per oboè.
REGLA NOVAprendre foc
troba error en:Prengueren foc.
troba error en:Van prendre-hi foc.
REGLA NOVApronoms febles duplicats
troba error en:Hi podria haver-hi un error.
troba error en:Hi va poder trobar-hi un error.
troba error en:En va poder prendre'n un.
troba error en:En vaig portar-ne quatre.
REGLA NOVAprovablement/probablement
troba error en:provablement
REGLA NOVAque_bo
troba error en:Què bo!
troba error en:Què bé sona!
troba error en:Què lluny!
troba error en:Què de pressa!
REGLA NOVArapit/ràpid
troba error en:rapit
REGLA NOVAreal/reial
troba error en:A les cases reals.
troba error en:Al real monestir.
REGLA NOVArelax
troba error en:els relaxos
REGLA NOVAresolvent/resolent
troba error en:Era al Congo resolvent un cas.
troba error en:S'anava resolvent el problema.
REGLA NOVAsagramental/sacramental
troba error en:En els llibres sagramentals.
REGLA NOVAsegut/sigut
troba error en:Havien segut molt bons.
REGLA NOVAsense que ningú *no
troba error en:Sense deixar que ningú no ho vegi
troba error en:Sense que no ho vegi ningú.
REGLA NOVAservir/usar/emprar/aprofitar/preparar per/per a
troba error en:Els ganivets serveixen per tallar
REGLA NOVAsortejar/esquivar
troba error en:Sortejaren tots els obstacles.
REGLA NOVAtants sols / tan sols
troba error en:tants sols
REGLA NOVAtarja/targeta
troba error en:Les targes de crèdit.
REGLA NOVAtatxar / passar ratllar
troba error en:Tatxa tots els noms.
REGLA NOVAtenir en comte/conte/compte
troba error en:tenir sempre amb comte
REGLA NOVAtermes fixes/fixos
troba error en:Són termes fixes.
REGLA NOVAterrós / terròs
troba error en:Un terrós de sucre.
REGLA NOVAtornès / tornés
troba error en:Em va dir que em trucaria quan tornès.
REGLA NOVAtreure/llevar/prendre
troba error en:Em van treure la cartera.
troba error en:Ens tragueren molts drets.
REGLA NOVAturmentós/tempestuós
troba error en:Situació turmentosa
REGLA NOVAun *més/mes abans
troba error en:Un més abans.
REGLA NOVAÚs inadequat de 'per tal de/que'
troba error en:Serveixen per tal de canviar la investigació.
troba error en:Són necessaris per tal que canviï tot.
REGLA MILLORADA'ja que' va precedit de coma
no troba error en:-I ja que parlem d'això, aclarim-ho.
REGLA MILLORADA*A tot això,
no troba error en:A tot això, cal afegir una altra cosa.
no troba error en:A tot això, hi afegirem una altra cosa.
REGLA MILLORADA*al 1996/el 1996
no troba error en:Al 1908 correspon el primer cas.
REGLA MILLORADA*als tres mesos/al cap de tres mesos
no troba error en:Ho va fer als tres anys.
REGLA MILLORADA*cap el/cap al
troba error en:S'encaminà cap l'aparició.
no troba error en:El seu cap el va enviar allà.
no troba error en:Va marcar de cap el 4-0
REGLA MILLORADA*fins quasi / fins a
no troba error en:Fins ahir.
REGLA MILLORADA*sembla/pareix ser
troba error en:Sembla ser que no arribarem a temps
troba error en:Pareixia ser que ho era.
no troba error en:Sembla ser, certament, l'adequat.
REGLA MILLORADA*sota al/sota el
troba error en:sobre al pont
REGLA MILLORADA*sí m'agrada/sí que m'agrada
troba error en: es pot fer.
troba error en: se li'n pot donar un.
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
no troba error en:Tant econòmicament com social.
no troba error en:Tant econòmicament com financera.
no troba error en:Tant nacionals com estrangers.
no troba error en:Tan amic de la intriga com el seu germà.
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
no troba error en:resistí encara nou mesos
no troba error en:que es va escapar corrent escales amunt.
REGLA MILLORADAConfusions de nombre: catequesis, diesis
no troba error en:Sotmès a crisis d'aquesta magnitud.
REGLA MILLORADADues preposicions: a amb
no troba error en:la política nacionalista de de Gaulle
REGLA MILLORADAErrors en la ela geminada
troba error en:La sol⋅licitud.
REGLA MILLORADAExigeix 'haver-hi' impersonal en singular
troba error en:No hi van haver bananes
troba error en:No van haver-hi bananes
no troba error en:Hi van haver d'anar.
no troba error en:Quan hi van haver fet cap.
no troba error en:Van haver-hi d'anar.
no troba error en:Quan van haver-hi fet cap.
REGLA MILLORADAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
troba error en:Estava tan seré.
troba error en:El veig molt seré.
no troba error en:El quaranta-quatrè.
no troba error en:Refés l'acció.
no troba error en:Demà encara seré aquí.
REGLA MILLORADAExigeix guió llarg
troba error en:Vine digué.
no troba error en:Va ser els anys 1950‒1954.
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
no troba error en:Fa falta un estudi més seriós.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes darrere de verb: *veure-lo, *emporteu-vos-ne
troba error en:treure-n.
troba error en:Porta-l.
troba error en:Porta-ens.
troba error en:Emporta't-el.
troba error en:Prendre's-ho.
no troba error en:Porta-l'hi.
no troba error en:Porta-m'ho.
no troba error en:Prendre'ls-ho tot.
REGLA MILLORADARevisa: als tres anys/a tres anys/al cap de tres anys
no troba error en:A mesura que ens acostem als catorze anys, el mestre compta més.
no troba error en:Podria situar-se cap als tretze anys i coincidiria.
REGLA MILLORADAal poc temps
no troba error en:ho va atribuir al poc temps amb què ho prepararen
no troba error en:Fou degut al poc temps de preparació
REGLA MILLORADAal temps que
no troba error en:Equival al temps que tarda.
REGLA MILLORADAalguns usos erronis de medi/mitjà/mig
troba error en:Els medis de comunicació.
troba error en:Els medis d'informació.
REGLA MILLORADAaltre casa
no troba error en:En l'eix esquerra-dreta.
REGLA MILLORADAamor, color, sabor... (normalment en masculí)
no troba error en:la pel·lícula de terror titulada Rec 2
no troba error en:la Legió d'Honor francesa
REGLA MILLORADAanar *en/amb compte
no troba error en:Es van tenint en compte aquell cas.
REGLA MILLORADAanar a + infintiu
troba error en:Què creus que va a passar.
troba error en:Crec que va a ésser molt difícil.
no troba error en:que hi van a passar els caps de setmana
no troba error en:Me'n vaig a mirar.
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
no troba error en:Arribarem a la una en punt.
REGLA MILLORADAarrel de
troba error en:a rel d'això
no troba error en:Arrel de quatre.
no troba error en:És arrel d'un polinomi.
no troba error en:un rel de pi
no troba error en:la rel de quatre
no troba error en:El que es pot anomenar la rel d'una planta
no troba error en:Un àpex de rel de ceba.
no troba error en:Tallava rel de valeriana
REGLA MILLORADAbusca / cerca
no troba error en:La busca del ratolí
REGLA MILLORADAcombinació impossible: preposició + verb conjugat
troba error en:donar part de la desgracia
no troba error en:es diferencien segons es tracti d'homes més grans
no troba error en:Al damunt s'alça la creu.
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:d'un dels seus vessants
REGLA MILLORADAdescontent (adj. no subst.)
troba error en:En una situació de descontent.
troba error en:Van mostrar el seu descontent.
no troba error en:Tot i quedar descontent amb el resultat.
no troba error en:el descontent Hou Cheng
no troba error en:Ell no era l'únic descontent.
REGLA MILLORADAdiferent a
no troba error en:És diferent al nord i al sud del Loira.
no troba error en:la llum viatja a velocitats diferents al llarg d’una mateixa direcció
no troba error en:Calia ensenyar el rus de manera diferent als pobles que parlen llengües indoeuropees.
no troba error en:Hi ha més de 200 espècies diferents a Cuba.
no troba error en:diferent a la banda de Tramuntana
REGLA MILLORADAdonar/fer
troba error en:Dóna-li molts petons
troba error en:Dóna'm molts petons
no troba error en:Donava molts petons
REGLA MILLORADAdos/dues o tres coses
no troba error en:Ells dos i cinquanta persones més
REGLA MILLORADAen el que portem de curs
troba error en:en el que va de legislatura
REGLA MILLORADAentre els *que/quals destaca
troba error en:Unes obres entre les que destaquen les més famoses.
troba error en:Unes obres entre les que en van destacar dues.
troba error en:Unes obres entre les que hi havia les seves.
no troba error en:Unes obres entre les quals hi havia les seves.
REGLA MILLORADAfer un lleig
troba error en:Li va fer un lleig
troba error en:Va fer-li un lleig
REGLA MILLORADAfulla/full
troba error en:Hi ha fulles de reclamació a disposició dels clients
REGLA MILLORADAgerundis que perden la t: fen/fent, coneixen/coneixent
no troba error en:A aquests estats correspon l'elecció.
REGLA MILLORADAlliurar/deslliurar
no troba error en:dels més lliures del planeta
REGLA MILLORADAma/mà
no troba error en:A ma mare
REGLA MILLORADAmes/més
no troba error en:la precipitació mitjana per mes varia
no troba error en:A finals de mes arriba
no troba error en:cada primer dissabte de mes exposa
no troba error en:a mitjans de mes partirà
no troba error en:L'últim diumenge de mes vindrem
no troba error en:El segon mes de 1540
no troba error en:el mateix mes de 1540
no troba error en:En la tercera setmana del mes aproximadament
no troba error en:A principis de mes aproximadament
REGLA MILLORADAmots no separats: *súper heroi/*súper-heroi/superheroi
troba error en:Ràdio-televisió Valenciana.
troba error en:El centre-dreta.
troba error en:El centre esquerra.
troba error en:ETA político-militar.
troba error en:L'organització político-administrativa.
troba error en:El clima sòcio-polític.
troba error en:L'organització sòcio econòmica.
troba error en:L'estil tardo-romànic.
troba error en:L'estil tardo romànic.
no troba error en:Radiotelevisió
no troba error en:El centredreta.
no troba error en:ETA politicomilitar.
no troba error en:La situació socioeconòmica.
no troba error en:L'estil tardoromànic.
REGLA MILLORADAnecessitar *de
no troba error en:que necessiten, d'una banda,
REGLA MILLORADAnet/nét
troba error en:Eren tots fills i nets.
no troba error en:Un net contrast amb l'altre.
no troba error en:Una neta diferència amb allò.
REGLA MILLORADAnombre/número
no troba error en:Va ser número u de vendes.
REGLA MILLORADAordinals no estàndards (ºª); símbol de grau (°)
troba error en:Els 25ens classificats.
no troba error en:En la 14a posició.
REGLA MILLORADAparticipar *a/en
no troba error en:participà a l'Iraq en la campanya decisiva
REGLA MILLORADAporta una hora/fa una hora
troba error en:I que portaven tants anys d'existència
troba error en:I que porten anys d'existència
no troba error en:Això ens portarà molts anys.
REGLA MILLORADApossessiu sense article: de meua casa
troba error en:Ell meu germà.
no troba error en:Puc dir que és meu perquè jo el vaig fer
no troba error en:Aquesta necessitat tan seva.
REGLA MILLORADApronom 'hi' redundant
no troba error en:on l’independentisme no hi era fins ara
REGLA MILLORADAquè/que
no troba error en:comprovem una vegada més què passa
REGLA MILLORADArespecte a/de
troba error en:La política del Financial Times respecte Espanya.
no troba error en:La política del Financial Times respecte a Espanya.
REGLA MILLORADArodalies/rodalia
troba error en:Per Girona i rodalies.
REGLA MILLORADAsinó/si no
no troba error en:Com vam dir, som l'únic país on l'excel·lència lingüística és ridiculitzada, si no penalitzada.
no troba error en:cap de les dues entitats pot existir com aïllada, sinó en relació amb un altre
REGLA MILLORADAsobre
troba error en:sobre les 10.30 hores.
troba error en:sobre les 10,30 hores.
no troba error en:sobre les tres cadires
REGLA MILLORADAson/són
troba error en:Les del dia a dia son simple morralla.
no troba error en:Li ho va dir a son pare.
no troba error en:Però son pare el va tractar d'heretge.
no troba error en:La possessió de Son Torrella.
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
troba error en:No va afectar a la relació.
no troba error en:El sorprengué al nord de França
no troba error en:El sorprengué a l'estranger.
no troba error en:Fou sorprès a Vilanova.
no troba error en:L'ha sorprès a Vilanova.
no troba error en:No va afectar a tots igual.
no troba error en:El va sorprendre a Vilanova.
REGLA MILLORADAverbs no transitius
troba error en:Ranejava la indecència
no troba error en:Raneja a la ridiculesa.
REGLA MILLORADAves/vés
no troba error en:Escriu dues ves.
no troba error en:Hi havia dues ves seguides.
REGLA ESBORRADA*la/el pendent, *la/el corrent
REGLA ESBORRADA*la/el pendent, *la/el corrent
REGLA ESBORRADAExigeix terminacions verbals en -esc