Οι ακόλουθες αλλαγές έχουν γίνει για τα ελληνικά στην έκδοση 2.6 του LanguageTool (μόνο κανόνες σε μορφή xml):
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣανεξαρτήτως ηλικίας
Αναγνωρίζει ως λάθος:Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτου ηλικίας.
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣκόμμα μετά από μόριο στην αρχή της πρότασης
Αναγνωρίζει ως λάθος:Ναι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το αίτημά σας.
Αναγνωρίζει ως λάθος:Όχι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εγκρίνει την τροποποίηση.