Els canvis següents s'han fet per a la versió 2.8 en català de LanguageTool (només regles xml):
REGLA NOVA'no' repetit
troba error en:no pràcticament no.
REGLA NOVA*cadirat/carreu
troba error en:La construcció és de cadirat.
REGLA NOVA*cal/val a dir
troba error en:Cal a dir que fou així.
REGLA NOVA*celebrar/signar/subscriure un contracte
troba error en:Celebraren un contracte.
troba error en:Dels contractes celebrats.
troba error en:La celebració del contracte.
REGLA NOVA*de/del qual
troba error en:de quals.
REGLA NOVA*en mateix/en el mateix
troba error en:Amb mateixa il·lusió de sempre.
troba error en:De mateixes fonts.
REGLA NOVA*esposa/es posa a punt
troba error en:Esposaren en marxa.
troba error en:No hi ha manera que esposin d'acord.
troba error en:Esposaren a treballar.
troba error en:No hi ha manera que esposin a treballar.
REGLA NOVA*las/les + altres paraules conegudes
troba error en:Em va agafar las mans.
REGLA NOVA*las/les + femení plural o verb
troba error en:Las dones són així.
troba error en:Las destacades.
troba error en:Las fotografies antigues.
troba error en:Va sentir las antigues il·lusions.
troba error en:Independentment de qui las haja generades.
REGLA NOVA*las/les + paraula desconeguda
troba error en:Las mujeres son así.
troba error en:Quien las haya hecho.
REGLA NOVA*ls/els/les
troba error en:És de ls millors.
troba error en:Ls millors.
troba error en:Són ls que m'agraden.
REGLA NOVA*malament/mal fet
troba error en:Està malament alimentada.
REGLA NOVA*quedat/queda determinat
troba error en:Tal com quedat determinat.
REGLA NOVA*ser/estar lluny de pensar-ho
troba error en:Són lluny de creure-ho.
troba error en:Eren lluny de ser-ho.
REGLA NOVACaràcter de guió incorrecte (u+2500)
troba error en:És ell ─va dir.
REGLA NOVAExigeix 'coresponsable' (i derivats)
troba error en:corresponsabilitzà
troba error en:corresponsabilitats
REGLA NOVAExigeix 'corresponsable' (i derivats)
troba error en:coresponsabilitzà
troba error en:coresponsabilitats
REGLA NOVAExigeix 'resituar'
troba error en:ressituats
REGLA NOVAExigeix 'ressituar'
troba error en:resituats
REGLA NOVAExigeix cometes tipogràfiques
troba error en:És de "gran qualitat".
troba error en:És de "gran qualitat".
troba error en:-"Digues què va passar".
troba error en:"Digues què va passar".
troba error en:("gran qualitat").
troba error en:("gran qualitat").
troba error en:"
troba error en:És de 'gran qualitat'.
troba error en:És de 'gran qualitat'.
troba error en:-'Digues què va passar'.
troba error en:('gran qualitat').
troba error en:('gran qualitat').
troba error en:'
REGLA NOVAExigeix l'apòstrof tipogràfic (’)
troba error en:L'home
troba error en:Se'ns va explicar.
REGLA NOVAGuió i espai en enumeracions
troba error en:—Influència artística.
REGLA NOVAGuió sense espai en diàlegs
troba error en:— Vine, corre!
REGLA NOVAPer si això fos poc
troba error en:per si això fos poc
REGLA NOVARevisa futur d'obligació
troba error en:Serà obligatori fer-ho així.
REGLA NOVAa dret i a tort
troba error en:a dret i a tort.
REGLA NOVAa meitat de/a mitjan
troba error en:A meitat del segle.
troba error en:A meitat de camí.
REGLA NOVAabreviatura de 'segle' amb punt
troba error en:A començament del s XVIII.
REGLA NOVAalquilar
troba error en:Alquilà una habitació a València
REGLA NOVAalçada/altura de les circumstàncies/altesa de mires
troba error en:A l'alçada de les circumstàncies.
troba error en:Amb alçada de mires.
REGLA NOVAamanyat
troba error en:Estava amanyat.
troba error en:Estaven amanyades.
REGLA NOVAaterrador/aterridor
troba error en:Una descripció aterradora.
REGLA NOVAcatalpa/català
troba error en:És del Govern catalpa.
troba error en:Institut Catalpa.
REGLA NOVAcolze amb colze
troba error en:colze amb colze
REGLA NOVAcom el *qual/que
troba error en:Un una casa com la qual tenen ells.
REGLA NOVAcoma abans de 'etc.'
troba error en:Roig, blau, verd etc.
REGLA NOVAcomú/comuna
troba error en:De la manera més comú.
troba error en:Són formes molt comuns.
REGLA NOVAconfusion of bed/bad
troba error en:Uns crits desaforats.
REGLA NOVAconfusió: de manera permanentment
troba error en:De manera permanentment.
REGLA NOVAdescerebrat
troba error en:descerebrades!
REGLA NOVAdeus/déus/deu
troba error en:els deus manaments.
troba error en:els deus grecs.
troba error en:Amb els deus.
REGLA NOVAen quan
troba error en:En quan arribin.
REGLA NOVAen/amb anterioritat
troba error en:Ho va fer en anterioritat.
REGLA NOVAescoltar/dir
troba error en:Escoltava dir coses.
REGLA NOVAescriptura dels ordinals (1r, 2n...)
troba error en:En la posició 25ª.
troba error en:En la posició 25ena.
troba error en:En la posició 25na.
troba error en:25enes.
troba error en:25nes.
troba error en:Els 25ens classificats.
troba error en:El 4rt.
troba error en:El 1er.
troba error en:Els 4rts.
troba error en:els 1ers
troba error en:La 4rta.
troba error en:La 4arta.
troba error en:La 1ra jornada.
troba error en:Les 4rtes.
troba error en:Les 1res jornades.
REGLA NOVAestorar/astorar
troba error en:S'estorà moltíssim.
troba error en:No m'estora gens.
REGLA NOVAestratega
troba error en:Polític i estratega.
REGLA NOVAfalta el punt final en frases llargues
troba error en:Aquesta és una frase llarga que no té punt al final i per tant és segur que hi ha un error
REGLA NOVAformat *por/per
troba error en:Conformat por un parterre.
troba error en:Les fetes por J. A. Martínez.
troba error en:Fou causat por les pluges.
REGLA NOVAgaire res
troba error en:No som gaire res.
REGLA NOVAhostatge/ostatge
troba error en:És un hostatge.
REGLA NOVAhostatges/ostatges
troba error en:L'alliberament dels hostatges.
REGLA NOVAja sia... o... / sia... o...
troba error en:Ja sigui blanc o negre.
troba error en:I ja sia per una causa o per una altra.
REGLA NOVAl a/la
troba error en:L a plataforma.
REGLA NOVAl'estratega
troba error en:L'estratega.
REGLA NOVAmanca d'*enteniment/entesa
troba error en:Hi ha una manca d'enteniment.
REGLA NOVAmitat
troba error en:la mitat del peix.
troba error en:tres mitats
REGLA NOVAno més/només
troba error en:No més quatre.
troba error en:Ha quedat no més quart.
troba error en:Si no més vols això.
REGLA NOVApapanates
troba error en:Quin papanates!
REGLA NOVApapanatisme
troba error en:Quin papanatisme!
REGLA NOVApassar *contes/comptes
troba error en:Passen contes.
troba error en:Passen els contes.
REGLA NOVAper compte *aliè/d'altri
troba error en:Per compte propi o aliè.
troba error en:Per compte propi o compte aliè.
troba error en:Per compte propi o per compte aliè.
REGLA NOVAralentització
troba error en:ralentitzacions
REGLA NOVAralentitzar
troba error en:Ho ralentitzaren
REGLA NOVArecondit/recòndit
troba error en:En un lloc recondit.
REGLA NOVAsovintejar/freqüentar
troba error en:Sovintejava bars de copes.
troba error en:Sovintejava la farmàcia.
troba error en:Sovintejava Sitges.
REGLA NOVAtant per cent amb espai abans (3 %)
troba error en:Pagà un 23,5%.
REGLA NOVAtant per cent sense espai abans (3%)
troba error en:Pagà un 23,5 %.
REGLA NOVAtinguem la festa en pau
troba error en:Tinguem la festa en pau.
REGLA NOVAtota vegada que
troba error en:tota vegada que.
REGLA NOVAtrobar-se/estar situat...
troba error en:Es trobava situat dalt d'un penyal.
troba error en:Es trobaven situats dalt d'un penyal.
troba error en:Es troba situada dalt d'un penyal.
REGLA NOVAvirgueria
troba error en:Quantes virgueries!
REGLA MILLORADA*a l'any 1996/l'any 1996
no troba error en:Va néixer l'any 2004.
no troba error en:que es remuntava, en un cas, a l'any 1943 i, en l'altre, a l'any 1949
no troba error en:De cara a l'any 1996.
no troba error en:en remuntava l'origen a l'any 1096
no troba error en:Fins a l'any 2003
no troba error en:en relació a l'any 1995
no troba error en:amb relació a l'any 1995
no troba error en:ens portarien a l'any 2012
no troba error en:equivalent a l'any 2012
no troba error en:posterior a l'any 2012
no troba error en:anterior a l'any 2012
no troba error en:prèvies a l'any 2012
no troba error en:A l'any 1965 remunta igualment
REGLA MILLORADA*al 1996/el 1996
no troba error en:que es remuntava, en un cas, al 1943 i, en l'altre, al 1949
no troba error en:es referirien no al 1618 sinó al 1613
no troba error en:equivalent al 1456
no troba error en:equival al 1344
no troba error en:cal referir-la al 2014
no troba error en:anteriorment al 2014
no troba error en:prèviament al 2014
no troba error en:referents al 2013
no troba error en:va del 1050 o el 1075 al 1170
no troba error en:previ al 1951
no troba error en:època prèvia al 1800
no troba error en:del segle XIII al 1900
REGLA MILLORADA*ala ciutat/a la ciutat
troba error en:ala seva ciutat
troba error en:ala nostra ciutat
REGLA MILLORADA*ales forces/a les forces
troba error en:Donar instruccions ales seves forces de seguretat.
REGLA MILLORADA*cara a/de cara a
no troba error en:Vull posar cara als creadors.
REGLA MILLORADA*càmera/cambra de diputats
troba error en:Càmeres insonoritzades.
troba error en:Càmera anecoica.
troba error en:Toca obres de càmera.
no troba error en:Toca música de cambra.
REGLA MILLORADA*donar abast/donar l'abast
troba error en:No dono abast a les necessitats.
troba error en:No dono mai abast a les necessitats.
no troba error en:No dono mai l'abast a tot.
REGLA MILLORADA*et sembla? / et sembla bé?
troba error en:Vindré demà, et sembla?
troba error en:Vindré demà, us pareix?
troba error en:Vindré demà, li pareix?
troba error en:Vindré demà, els pareix?
troba error en:Vindré demà, no et sembla?
troba error en:Vindré demà, no us pareix?
troba error en:Vindré demà, no li pareix?
troba error en:Vindré demà, no els pareix?
no troba error en:Què et sembla?
REGLA MILLORADA*fins quasi / fins a
no troba error en:Va publicar fins poc abans de la seva mort.
REGLA MILLORADA*l/el/la/l'
troba error en:És l que m'interessa.
troba error en:L que m'interessa.
no troba error en:Vull 100 l que no arriben.
no troba error en:Abans del que creus.
REGLA MILLORADA*sí m'agrada/sí que m'agrada
no troba error en:I què si nosaltres volem.
REGLA MILLORADAComprova espais sobrants
troba error en:¿Vols dir ?
troba error en:Ell va dir : vine!
troba error en:¿ Estàs segur?
troba error en:Dic que " sí".
troba error en:" Sí", va dir.
troba error en:"Sí ", va dir.
troba error en:"Sí "
no troba error en:¿què importa?...
no troba error en:¿Estàs segur?
no troba error en:Dic que "sí".
no troba error en:Dic que "sí".
no troba error en:Dic que "sí".
no troba error en:"Ara sí"
REGLA MILLORADAComprova les contruccions de relatiu: amb el que/amb el qual
no troba error en:Tots els ajuntaments excepte els que tenen població alta.
REGLA MILLORADAComprova: cals + nom
no troba error en:A cals dos joves arxiducs
REGLA MILLORADAComprova: «deure» seguit de verb en infinitiu
no troba error en:Deu escollits del clergat responen
REGLA MILLORADAComprova: «tan/tant»
troba error en:Era tant a prop d'ell.
troba error en:Cal anar tant a prop d'ell com sigui possible.
troba error en:Juga tant a prop de la cistella com vol.
no troba error en:Neden tant a prop de la superfície com pel fons del mar.
no troba error en:És capaç de jugar tant a prop de la cistella com lluny.
REGLA MILLORADAConcordances adjectiu i nom
troba error en:Va caure en una profunda crisis.
REGLA MILLORADAConcordances determinant i nom
no troba error en:Fou una de les membres fundadores.
REGLA MILLORADAConcordances participi i nom
no troba error en:que les fetes anys abans a Ferrer de Poblenou
REGLA MILLORADAData incorrecta
no troba error en:Washington DC, 7 d'octubre del 2014
REGLA MILLORADADos noms comuns junts
no troba error en:El que m'havia dit la primera era veritat.
no troba error en:Tenien lloc celebracions.
REGLA MILLORADADues preposicions: a amb
no troba error en:Eliminació de la a en les paraules esdrúixoles
REGLA MILLORADAExigeix 'se' davant verb que comença amb so de s (se sap, se celebra)
no troba error en:Ell es substituït per un altre.
no troba error en:es sabem
REGLA MILLORADAExigeix accentuació general (cafè, sotmès, conèixer, tèrbol)
no troba error en:El primer elapé del grup.
REGLA MILLORADAExigeix formes verbals del català central
no troba error en:dents de fera salvatge
REGLA MILLORADAExigeix guió llarg
troba error en:Vine digué.
troba error en:- Primer punt de l'ordre del dia.
no troba error en:— Primer punt de l'ordre del dia.
REGLA MILLORADAExigeix mesos de l'any en minúscula en dates
troba error en:Pel Juliol de 1985.
troba error en:Per l'Agost d'aquell any.
no troba error en:el Premi de Narrativa 9 d’Octubre de Sant Vicent del Raspeig
no troba error en:Pel juliol.
REGLA MILLORADAFalta un element entre verbs: hi ha una cosa *(que) és clara
no troba error en:Joan fa quatre anys es va casar.
no troba error en:Això va dir Fuster fa més de 35 anys.
no troba error en:El Japó entrà en una nova era.
no troba error en:L'actitud del rei provocà la configuració d'una aliança fins feia poc inimaginable.
REGLA MILLORADAFormes incorrectes davant de verb: *se omple, *se'l emporta
no troba error en:L'halo va ser eliminat
REGLA MILLORADAFrança *e/i Itàlia; dona *u/o home
no troba error en:Fou número u oficial
REGLA MILLORADAHaver sense hac: *eu/feu fet
no troba error en:Converteix a indexat
no troba error en:Canvia a sentit antihorari
no troba error en:No està subjecte a publicitat comunitària.
REGLA MILLORADAInformal: «tenir de» + infinitiu
no troba error en:la manera tan subtil i ben pensada que tenien de cantar
REGLA MILLORADAal poc/al cap de poc
no troba error en:Per al poc que va quedar.
REGLA MILLORADAalguns usos erronis de medi/mitjà/mig
troba error en:Els mitjans marins
no troba error en:El medi marí.
REGLA MILLORADAanul·lar/anular
no troba error en:Eclipsi anular del sol.
no troba error en:és l'estructura anular
REGLA MILLORADAapostrofació: de, el
troba error en:El 11è dels assistents.
REGLA MILLORADAapostrofació: la/na + femení
troba error en:la 11a
REGLA MILLORADAcap ganes/gens de ganes
troba error en:No té cap importància.
troba error en:Sense cap ganes.
troba error en:No em fa cap cas.
troba error en:No em feia mai cap cas.
no troba error en:Ser pobre no és cap vergonya.
no troba error en:En cap cas
no troba error en:De cap cas
no troba error en:Cap cas
REGLA MILLORADAconcordances en noms col·lectius
no troba error en:Són parella de fet.
REGLA MILLORADAconcordança article determinat + grup nominal
no troba error en:Atribuïda poc temps després a la dinastia dels Borbons,
no troba error en:Arribat la primavera passada
no troba error en:Va dir el Joan, irritat una altra vegada
REGLA MILLORADAdesvetllar / desvelar
troba error en:Tots els misteris desvetllats per ell.
no troba error en:Desvetlla't, no ens rebutgis per sempre.
REGLA MILLORADAdona/dóna
troba error en:que dona Stuart Mill
troba error en:que dones la seva ajuda
troba error en:Joan dona per suposat.
troba error en:Joan dona com a bo.
no troba error en:que es neguen a ordenar dones sovint ho fan
no troba error en:que dona ni donzella
no troba error en:que dona ni donzella
no troba error en:La dona com a objecte.
no troba error en:La dona com a objecte.
REGLA MILLORADAen el que portem de curs
troba error en:en el que portem de temporada després de tres partits
REGLA MILLORADAentre els *que/quals destaca
troba error en:Unes obres entre les que no hi havia les seves.
REGLA MILLORADAerrors freqüents: gris/grisa
no troba error en:No té cap component gris.
REGLA MILLORADAesperar que + *indicatiu/subjuntiu
troba error en:S'espera que es produeixen.
troba error en:esperen que el gas de lutita amplii el subministrament
troba error en:S'espera que al final podeu venir.
no troba error en:passa les vacances esperant que Marco s’hi uneixi.
no troba error en:esperant una força animada que mai no arriba.
no troba error en:esperant-ne una que mai no arriba.
no troba error en:esperen que la capa de la capsada s'obri
no troba error en:l'espera Spiderman que li confessa la història
no troba error en:s'espera que la demanda d'indemnització sigui alta
no troba error en:s'espera que l'obra estigui enllestida el 2014
no troba error en:s'espera que l'esperança de vida sigui de 81,7 anys
no troba error en:El comportament que s’espera que ha de tenir un individu
no troba error en:S'espera que el nou edifici generi unes despeses anuals
no troba error en:S'espera que nous descobriments puguin contribuir
no troba error en:Bach espera que l'orquestra realitzi algun tipus d'improvisació
no troba error en:estava esperant que el terra s'assequés després de la pluja
no troba error en:Esperant que seria adoptat
no troba error en:que alguns esperen pensant que es ven droga
no troba error en:Esperem que la rosa ‘Peace’ durà els pensaments humans
REGLA MILLORADAfer-se amb
no troba error en:Es fa d'acord amb el pes polític de cada partit.
REGLA MILLORADAhabitat/hàbitat/habitant
troba error en:Els habitats de la comarca.
REGLA MILLORADAmolt de/molta
no troba error en:No espero que canviï molt d'opinió.
no troba error en:Ho han deixat molt de banda.
REGLA MILLORADAmots amb guionets: boca-orella
troba error en:Em va arribar pel boca a orella.
no troba error en:La notícia va córrer de boca a orella.
REGLA MILLORADAmots no separats: *súper heroi/*súper-heroi/superheroi
troba error en:La guerra franc prussiana.
troba error en:Ve de Centre Amèrica.
troba error en:Ve de Centre-amèrica.
no troba error en:La guerra francoprussiana.
no troba error en:Vol posar al centre Amèrica.
REGLA MILLORADAmots sense guionets: *vist-i-plau,...
troba error en:Els sots-campionats
troba error en:Les sots-campiones
no troba error en:El subcampió
REGLA MILLORADAnecessitar *de
troba error en:necessitava de comprensió
troba error en:ha necessitat de comprensió
troba error en:Els nens requereixen d'ajuda professional.
troba error en:sense necessitar de moure el cap
troba error en:no requereixen necessàriament de l’ús de noves tecnologies
troba error en:no van pas necessitar dels béns orientals,
no troba error en:requereix de nou la seva ajuda
REGLA MILLORADAno cal perdre de vista
troba error en:No caldrà perdre'ls de vista
no troba error en:cal no perdre de vista
REGLA MILLORADAnombre/número
troba error en:núm. d'elements
troba error en:És preferible un núm. reduït de regidors.
no troba error en:el núm. de la seguretat social
no troba error en:El llibre fou núm. 1 de vendes.
no troba error en:En el primer núm. de Pobles i fronteres
no troba error en:avinguda Fiter i Rosell núm. 4 d'Escaldes-Engordany
no troba error en:en el núm. 26 de Lletres Asturianes
no troba error en:el jugador núm. 4 de Gal·les
no troba error en:amb cada núm. de Súpers!
no troba error en:L'últim núm. de Visions
no troba error en:Va ser núm. u de vendes.
REGLA MILLORADAordre/orde
troba error en:Les ordes de cavalleria
no troba error en:Els ordes de cavalleria.
no troba error en:L'orde del Temple.
REGLA MILLORADAperquè/per què
no troba error en:En comptes del perquè.
REGLA MILLORADApesat_pesant
troba error en:indústria pesada
troba error en:metalls pesats
REGLA MILLORADAporta una hora/fa una hora
troba error en:Porta més d'una hora dient-ho
troba error en:Quan portés més d'una hora dient-ho
no troba error en:Allò li va portar més de tres anys de feina.
REGLA MILLORADApossessiu sense article: de meua casa
no troba error en:Considera com a seves diverses illes
REGLA MILLORADApunt i final
troba error en:Hi van posar el punt-i-final.
REGLA MILLORADAquan (com a preposició): *quan la guerra
no troba error en:Quan Compromís entre a governar, passarà això.
no troba error en:Quan Compromís entre en les Corts, passarà això.
REGLA MILLORADAsense que ningú *no
troba error en:Sense que ningú no ho vegi
no troba error en:Un procés sense repetició que mai no s'atura.
REGLA MILLORADAson/són
troba error en:Els de l'administració central son molt superiors.
no troba error en:La increïble son que tenia.
REGLA MILLORADAsublevar
troba error en:Cal posar-la en valor.
REGLA MILLORADAte/té
troba error en:L'estàndard ASDWET te un component de seguretat.
REGLA MILLORADAvaris com a determinant
no troba error en:Hi ha diverses solucions.
REGLA MILLORADAverbs no intransitius
no troba error en:es va sorprendre a si mateix
REGLA ESBORRADA*las/les